آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 53,262,440 827,000,000,000 Rls. 24,047,269 $
2 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,980,460 346,681,440,000 Rls. 9,620,000 $
3 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,007,070 127,000,000,000 Rls. 3,722,630 $
4 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,745,000 105,198,228,360 Rls. 3,159,960 $
5 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 12,688,584 81,019,123,353 Rls. 2,406,122 $
6 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 700,229 71,669,271,114 Rls. 1,960,641 $
7 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 50,023,153,505 Rls. 1,414,225 $
8 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 6,617,477 45,663,903,849 Rls. 1,394,073 $
9 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 7,271,480 43,813,190,623 Rls. 1,272,794 $
10 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 5,991,583 41,706,599,894 Rls. 1,259,084 $
11 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 105,000,000 34,722,630,000 Rls. 945,000 $
12 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 554,400 28,964,673,360 Rls. 803,880 $
13 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 71,050,000 28,735,449,000 Rls. 852,600 $
14 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 791,684 24,937,148,028 Rls. 677,881 $
15 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 478,800 24,302,080,656 Rls. 704,088 $
16 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 3,565,529 24,285,447,288 Rls. 748,758 $
17 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 388,508 23,521,573,010 Rls. 718,739 $
18 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 714,635 22,997,880,746 Rls. 636,176 $
19 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 379,660 22,777,158,522 Rls. 702,364 $
20 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 359,470 22,488,323,440 Rls. 665,016 $
21 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,375,000 19,138,515,000 Rls. 561,000 $
22 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 300,583 18,702,980,640 Rls. 523,014 $
23 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 292,170 17,562,776,139 Rls. 540,514 $
24 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 569,000 16,649,784,420 Rls. 447,100 $
25 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,000,000 15,857,100,000 Rls. 450,000 $
26 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 194,930 13,450,802,679 Rls. 360,621 $
27 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 198,293 12,699,544,730 Rls. 366,842 $
28 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 191,660 12,494,372,898 Rls. 354,571 $
29 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 302,400 12,129,112,800 Rls. 372,960 $
30 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 324,000 11,681,124,000 Rls. 324,000 $
31 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 230,364 11,541,721,584 Rls. 309,103 $
32 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,982 11,409,929,892 Rls. 349,708 $
33 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,530 10,352,987,585 Rls. 318,113 $
34 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 1,494,633 10,209,764,840 Rls. 313,872 $
35 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 352,000 9,515,668,800 Rls. 281,600 $
36 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 1,201,030 9,023,365,224 Rls. 252,216 $
37 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 306,000 8,208,560,250 Rls. 252,450 $
38 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 151,200 8,102,014,200 Rls. 219,240 $
39 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 239,500 7,461,913,650 Rls. 210,675 $
40 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 172,630 7,433,139,406 Rls. 229,227 $
41 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 66,000 7,139,088,000 Rls. 198,000 $
42 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,766,027 6,885,478,206 Rls. 195,894 $
43 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 126,000 6,759,648,000 Rls. 201,600 $
44 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,600 6,672,594,800 Rls. 180,560 $
45 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,400 6,070,743,000 Rls. 181,650 $
46 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 166,320 5,919,162,480 Rls. 166,320 $
47 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 489,400 5,637,325,190 Rls. 171,290 $
48 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 111,180 5,519,791,089 Rls. 149,544 $
49 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 5,363,974,000 Rls. 154,000 $
50 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,977,000 5,068,131,666 Rls. 154,206 $
51 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 134,800 4,960,903,760 Rls. 134,800 $
52 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,503,452,800 Rls. 123,200 $
53 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,355,181,600 Rls. 123,200 $
54 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 171,880 4,106,281,036 Rls. 111,722 $
55 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 4,013,193,800 Rls. 107,800 $
56 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,006,002,000 Rls. 123,200 $
57 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 147,030 3,569,363,947 Rls. 95,569 $
58 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 525,770 3,379,054,610 Rls. 95,881 $
59 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,880 3,281,541,692 Rls. 90,428 $
60 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 250,000 3,153,053,750 Rls. 96,250 $
61 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 86,570 3,033,309,818 Rls. 93,511 $
62 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 77,440 2,878,832,000 Rls. 77,440 $
63 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 514,240 2,862,990,624 Rls. 79,404 $
64 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 100,000 2,731,654,429 Rls. 73,924 $
65 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 128,996 2,728,593,105 Rls. 83,846 $
66 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,023,000 2,646,687,186 Rls. 79,794 $
67 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 250,000 2,640,097,500 Rls. 71,250 $
68 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,621,526,600 Rls. 77,000 $
69 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 63,756 2,585,264,649 Rls. 71,241 $
70 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 369,470 2,560,597,574 Rls. 68,626 $
71 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,514,743,000 Rls. 77,000 $
72 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 185,687 2,413,566,125 Rls. 74,275 $
73 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 104,240 2,380,410,565 Rls. 67,756 $
74 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,000 2,352,768,000 Rls. 70,400 $
75 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 44,000 2,330,556,800 Rls. 70,400 $
76 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 461,000 2,291,350,251 Rls. 65,001 $
77 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 2,221,049,600 Rls. 61,600 $
78 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 63,360 2,142,913,520 Rls. 63,360 $
79 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 185,710 2,087,093,000 Rls. 57,942 $
80 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 283,840 1,893,485,034 Rls. 56,768 $
81 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 128,700 1,878,178,562 Rls. 57,914 $
82 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 86,525 1,845,942,102 Rls. 56,241 $
83 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 163,510 1,801,054,887 Rls. 49,047 $
84 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 355,880 1,724,161,864 Rls. 47,819 $
85 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 104,650 1,561,336,140 Rls. 41,860 $
86 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 98,750 1,508,280,654 Rls. 44,437 $
87 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,498,173,600 Rls. 46,200 $
88 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 63,940 1,497,816,879 Rls. 41,561 $
89 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 142,290 1,474,232,962 Rls. 44,394 $
90 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 28391910 سيليکات سديم جامد 239,810 1,468,842,538 Rls. 43,165 $
91 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 62,720 1,450,892,352 Rls. 40,768 $
92 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 61,820 1,440,942,800 Rls. 40,182 $
93 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 128,870 1,393,564,400 Rls. 38,650 $
94 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 100,260 1,382,574,611 Rls. 38,099 $
95 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 133,120 1,346,449,212 Rls. 41,534 $
96 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 116,450 1,346,282,982 Rls. 36,333 $
97 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 50,000 1,273,056,000 Rls. 35,600 $
98 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 38,720 1,255,612,160 Rls. 38,720 $
99 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 48,000 1,253,246,400 Rls. 33,600 $
100 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 50,000 1,206,973,152 Rls. 34,188 $
مجموع کل
2,421,021,522,548 ريال
مجموع کل
69,894,090 دلار