آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,346,000 89,130,738,336 Rls. 2,687,043 $
2 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,887,000 71,852,689,222 Rls. 2,188,125 $
3 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,173,000 42,603,233,650 Rls. 1,310,834 $
4 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 714,000 31,965,281,322 Rls. 859,095 $
5 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012090 ک ک ک ساير: 612,000 20,141,344,320 Rls. 616,717 $
6 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012040 ک ک ک گريد بادي: 255,000 10,918,672,875 Rls. 295,459 $
7 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011030 ک ک ک گريد فيلم 204,000 9,258,100,380 Rls. 250,524 $
8 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012040 ک ک ک گريد بادي: 255,000 9,102,718,680 Rls. 280,170 $
9 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 204,000 8,812,873,440 Rls. 235,544 $
10 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 204,000 8,489,639,724 Rls. 229,115 $
11 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 127,500 4,059,162,675 Rls. 121,459 $
12 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 102,000 3,272,464,980 Rls. 100,722 $
13 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 966,000 2,505,591,480 Rls. 67,620 $
14 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 721,000 1,804,807,200 Rls. 50,470 $
15 8 1396 شهيدرجايي اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 606,000 1,460,181,240 Rls. 42,420 $
16 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 499,000 1,154,087,200 Rls. 34,930 $
17 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 486,000 1,105,309,800 Rls. 34,020 $
18 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,000 745,980,000 Rls. 20,000 $
19 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,440 718,346,880 Rls. 19,440 $
مجموع کل
319,101,223,404 ريال
مجموع کل
9,443,707 دلار
[1]