آمار کل " صادرات به" کشور (اتيوپي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,512,324 11,356,946,880 Rls. 317,588 $
2 7 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 277,200 10,353,631,750 Rls. 304,920 $
3 9 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,315,600 9,504,157,520 Rls. 269,698 $
4 5 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 236,064 8,484,812,930 Rls. 259,670 $
5 7 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 281,295 8,108,173,224 Rls. 238,360 $
6 11 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,026,630 7,966,555,584 Rls. 215,592 $
7 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 6,903,573,600 Rls. 184,800 $
8 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 246,750 5,780,187,093 Rls. 160,387 $
9 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 62,972 1,521,609,925 Rls. 40,931 $
10 4 1396 شهيدرجايي اتيوپي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,000 584,820,000 Rls. 18,000 $
11 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 19,936 510,714,750 Rls. 13,650 $
12 6 1396 شهيدرجايي اتيوپي 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,200 332,910,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
71,408,093,256 ريال
مجموع کل
2,033,596 دلار
[1]