آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 2,728,217 18,652,372,920 Rls. 572,924 $
2 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,820,476 12,397,015,266 Rls. 382,299 $
3 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,056,984 8,259,328,263 Rls. 221,965 $
4 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 999,350 7,706,379,223 Rls. 209,863 $
5 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 999,900 7,508,849,040 Rls. 209,979 $
6 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 40,000 5,788,316,010 Rls. 154,706 $
7 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 60,250 4,893,806,250 Rls. 150,625 $
8 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150010 بيتومن ا نامل 108,000 4,672,818,720 Rls. 125,280 $
9 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150010 بيتومن ا نامل 31,550 4,492,873,755 Rls. 122,021 $
10 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 112,000 4,240,790,400 Rls. 123,200 $
11 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 500,000 3,700,200,000 Rls. 105,000 $
12 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 287,845 3,628,798,092 Rls. 103,161 $
13 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 98,000 3,520,640,200 Rls. 107,800 $
14 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 29,400 3,436,151,367 Rls. 105,213 $
15 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 106,692 3,077,487,768 Rls. 85,353 $
16 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 122,568 3,031,432,960 Rls. 93,128 $
17 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 3,002,307,000 Rls. 92,400 $
18 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 132,906 3,002,236,201 Rls. 91,610 $
19 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 2,921,395,680 Rls. 79,920 $
20 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 45,600 2,872,426,080 Rls. 77,520 $
21 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,862,475,000 Rls. 77,000 $
22 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,853,158,000 Rls. 77,000 $
23 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 84,000 2,410,571,520 Rls. 67,200 $
24 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 329,965 2,339,090,044 Rls. 69,292 $
25 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,294,760,000 Rls. 65,000 $
26 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,255,232,000 Rls. 64,000 $
27 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,260 2,212,386,992 Rls. 59,408 $
28 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 111,167 2,189,227,400 Rls. 66,700 $
29 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 263,039 2,086,488,608 Rls. 57,868 $
30 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150010 بيتومن ا نامل 14,700 2,070,728,170 Rls. 57,431 $
31 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,902,852,000 Rls. 54,000 $
32 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 69,580 1,871,898,464 Rls. 55,664 $
33 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 52,500 1,546,412,000 Rls. 42,000 $
34 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 111,060 1,440,326,034 Rls. 38,871 $
35 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 46,000 1,405,115,000 Rls. 39,000 $
36 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,240 1,288,820,216 Rls. 39,692 $
37 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,500 1,260,070,400 Rls. 35,600 $
38 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 24,413 1,180,908,500 Rls. 33,500 $
39 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,770 1,005,823,784 Rls. 28,616 $
40 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,250 960,647,750 Rls. 29,350 $
41 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,660 952,924,024 Rls. 26,429 $
42 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 37,750 952,330,575 Rls. 26,425 $
43 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 14,000 950,376,000 Rls. 28,000 $
44 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 24,500 927,672,900 Rls. 26,950 $
45 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 25,500 919,629,450 Rls. 28,305 $
46 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 25,500 919,629,450 Rls. 28,305 $
47 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 110,340 906,513,354 Rls. 24,274 $
48 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 24,500 886,951,450 Rls. 26,950 $
49 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 30,087 774,121,950 Rls. 21,060 $
50 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 538,380 675,932,320 Rls. 20,458 $
51 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 68,430 668,116,305 Rls. 20,529 $
52 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 87,640 633,677,849 Rls. 19,281 $
53 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 15,200 622,257,600 Rls. 18,240 $
54 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 614,070,000 Rls. 18,000 $
55 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,900 599,398,380 Rls. 17,010 $
56 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,430 596,180,088 Rls. 18,387 $
57 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 8,300 563,437,200 Rls. 16,600 $
58 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 8,000 543,072,000 Rls. 16,000 $
59 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 59,340 528,765,000 Rls. 15,000 $
60 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 64,250 522,358,925 Rls. 14,135 $
61 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 493,479,000 Rls. 13,500 $
62 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,054 488,948,864 Rls. 13,232 $
63 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 473,918,400 Rls. 14,400 $
64 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,030 463,368,780 Rls. 13,020 $
65 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,874 462,814,816 Rls. 12,836 $
66 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 42,120 455,603,616 Rls. 12,636 $
67 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,800 444,057,600 Rls. 13,440 $
68 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,633 439,382,220 Rls. 11,780 $
69 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 2,565 394,684,015 Rls. 12,085 $
70 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,250 341,823,150 Rls. 9,225 $
71 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 45,480 333,109,746 Rls. 10,006 $
72 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,300 332,609,850 Rls. 10,170 $
73 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 329,020,800 Rls. 9,600 $
74 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,750 316,391,400 Rls. 8,775 $
75 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,420 312,427,038 Rls. 8,547 $
76 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,995 300,133,785 Rls. 9,177 $
77 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,050 300,013,605 Rls. 9,045 $
78 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 877 223,740,694 Rls. 6,830 $
79 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 16,830 219,318,120 Rls. 5,880 $
80 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 16,880 182,587,584 Rls. 5,064 $
81 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,205 177,961,500 Rls. 5,325 $
82 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 15,640 174,425,100 Rls. 4,692 $
83 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,730 169,738,950 Rls. 5,190 $
84 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 4,900 167,163,500 Rls. 4,900 $
85 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 15,820 156,195,606 Rls. 4,746 $
86 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 69074090 ک ک ک سا?ر 26,801 114,726,336 Rls. 3,264 $
87 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 182,000 104,937,515 Rls. 3,094 $
88 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 25,000 98,537,887 Rls. 2,696 $
89 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 69074090 ک ک ک سا?ر 27,180 88,059,762 Rls. 2,499 $
90 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 134,750 84,620,080 Rls. 2,290 $
91 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 134,750 75,018,110 Rls. 2,290 $
92 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 500 73,904,000 Rls. 2,000 $
93 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,000 67,884,000 Rls. 2,000 $
94 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 69074090 ک ک ک سا?ر 10,165 35,219,160 Rls. 1,084 $
95 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,660 31,331,160 Rls. 840 $
96 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 22,000 30,291,360 Rls. 880 $
97 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,000 27,601,260 Rls. 740 $
98 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 27,000 15,280,569 Rls. 459 $
99 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,100 9,211,050 Rls. 270 $
100 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 100 2,594,808 Rls. 72 $
مجموع کل
172,012,166,693 ريال
مجموع کل
4,960,076 دلار