آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,504,662 115,000,000,000 Rls. 3,071,232 $
2 10 1396 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,386,651 52,572,828,264 Rls. 1,458,776 $
3 11 1396 شهيد باهنر پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,500,000 36,507,665,000 Rls. 987,500 $
4 9 1396 شهيد باهنر پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,600,000 18,221,568,000 Rls. 512,000 $
5 4 1396 شهيد باهنر پاكستان 27132000 قيرنفت 19,764 141,723,060 Rls. 4,348 $
مجموع کل
222,443,784,324 ريال
مجموع کل
6,033,856 دلار
[1]