آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,000,000 482,364,956,000 Rls. 14,865,326 $
2 4 1396 شهيد باهنر هند 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 54,657,167 151,000,000,000 Rls. 4,653,511 $
3 6 1396 شهيد باهنر هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,015,160 135,000,000,000 Rls. 4,086,185 $
4 4 1396 شهيد باهنر هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,990,180 79,412,429,459 Rls. 2,443,835 $
5 3 1396 شهيد باهنر هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,503,750 72,885,412,740 Rls. 2,245,530 $
6 9 1396 شهيد باهنر هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 16,000,000 44,038,722,000 Rls. 1,248,000 $
7 1 1396 شهيد باهنر هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 11,194,959 30,122,222,076 Rls. 929,182 $
8 4 1396 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 250,000 12,117,191,250 Rls. 371,750 $
9 2 1396 شهيد باهنر هند 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 1,000,000 8,595,275,000 Rls. 264,886 $
10 2 1396 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 499,630 3,403,145,070 Rls. 104,877 $
11 3 1396 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 497,940 3,392,571,748 Rls. 104,567 $
12 5 1396 شهيد باهنر هند 38019090 ک ک ک ساير 116,500 114,303,975 Rls. 3,495 $
مجموع کل
1,022,446,229,318 ريال
مجموع کل
31,321,144 دلار
[1]