آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 8,759,200 121,491,622,226 Rls. 3,733,818 $
2 1 1396 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 460,000 74,526,305,000 Rls. 2,297,000 $
3 2 1396 شهيد باهنر عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 6,500,000 55,872,732,500 Rls. 1,721,863 $
4 12 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 5,733,250 50,952,566,533 Rls. 1,365,750 $
5 1 1396 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,558,000 49,025,493,426 Rls. 1,512,199 $
6 6 1396 شهيد باهنر عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 46,256,000,000 Rls. 1,400,000 $
7 3 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 6,962,000 36,768,769,954 Rls. 1,133,038 $
8 2 1396 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 152,500 24,733,212,500 Rls. 762,219 $
9 12 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 1,468,814 22,139,644,453 Rls. 593,432 $
10 12 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,264,055 16,211,070,567 Rls. 434,099 $
11 3 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,412,034 15,640,195,728 Rls. 481,965 $
12 6 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,299,710 15,424,057,855 Rls. 464,341 $
13 5 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,087,808 15,078,848,446 Rls. 460,000 $
14 7 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 926,403 14,215,897,044 Rls. 419,643 $
15 3 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 1,171,005 13,596,088,024 Rls. 418,960 $
16 7 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,058,439 13,590,091,351 Rls. 401,265 $
17 7 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,878,529 12,854,417,092 Rls. 379,515 $
18 5 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,708,585 12,533,537,150 Rls. 383,230 $
19 4 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,882,739 12,246,289,134 Rls. 376,457 $
20 4 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,667,034 11,915,610,030 Rls. 366,747 $
21 9 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,342,970 10,463,514,774 Rls. 295,454 $
22 8 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,377,745 9,598,591,897 Rls. 275,929 $
23 7 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 941,565 9,578,826,331 Rls. 282,470 $
24 7 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 729,866 9,160,417,911 Rls. 270,992 $
25 8 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 468,853 8,806,636,997 Rls. 252,933 $
26 12 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 666,254 8,501,053,280 Rls. 228,247 $
27 6 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 589,477 7,983,203,430 Rls. 240,070 $
28 6 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 791,279 7,888,670,266 Rls. 237,314 $
29 3 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 802,469 7,877,673,253 Rls. 242,760 $
30 6 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 649,540 7,784,542,025 Rls. 234,080 $
31 8 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 574,754 7,759,474,762 Rls. 223,991 $
32 7 1396 شهيد باهنر عمان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 52,500 7,127,820,000 Rls. 210,000 $
33 5 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 713,776 7,070,461,553 Rls. 215,642 $
34 3 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 626,850 6,811,328,993 Rls. 209,910 $
35 6 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 484,375 6,575,135,344 Rls. 197,469 $
36 12 1396 شهيد باهنر عمان 01041010 ک ک ک گوسفند مولد نژاد خالص 35,000 6,505,625,000 Rls. 175,000 $
37 8 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 606,090 6,330,587,601 Rls. 181,557 $
38 3 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 564,275 5,992,820,271 Rls. 184,663 $
39 12 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 726,873 5,964,594,987 Rls. 159,913 $
40 7 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 724,263 5,731,437,354 Rls. 169,838 $
41 8 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 442,491 5,668,710,098 Rls. 164,895 $
42 7 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 732,241 5,555,220,705 Rls. 164,565 $
43 12 1396 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 450,148 5,488,540,511 Rls. 146,965 $
44 9 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 619,620 5,142,256,040 Rls. 145,921 $
45 4 1396 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 526,440 5,129,548,122 Rls. 157,655 $
46 10 1396 شهيد باهنر عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 696,373 5,018,550,966 Rls. 138,294 $
47 6 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 734,600 4,986,697,195 Rls. 149,766 $
48 4 1396 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 30,000 4,889,250,000 Rls. 150,000 $
49 11 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 325,896 4,731,981,460 Rls. 128,552 $
50 6 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 228,670 4,597,828,169 Rls. 138,413 $
51 5 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 360,540 4,592,638,963 Rls. 140,010 $
52 5 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 346,826 4,328,538,954 Rls. 132,050 $
53 6 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 434,396 3,989,942,685 Rls. 119,980 $
54 8 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 590,720 3,839,968,718 Rls. 115,784 $
55 5 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 320,672 3,705,028,814 Rls. 112,934 $
56 12 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 406,552 3,497,539,491 Rls. 93,505 $
57 4 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 291,645 3,494,883,797 Rls. 107,403 $
58 12 1396 شهيد باهنر عمان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 228,000 3,325,131,252 Rls. 89,148 $
59 7 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 317,769 3,197,650,602 Rls. 94,585 $
60 7 1396 شهيد باهنر عمان 08061000 انگور تازه 154,409 3,159,026,060 Rls. 93,244 $
61 12 1396 شهيد باهنر عمان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 187,965 3,046,279,345 Rls. 81,119 $
62 5 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 306,929 3,016,755,653 Rls. 92,005 $
63 12 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 233,608 3,008,716,521 Rls. 80,791 $
64 4 1396 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 201,125 2,964,537,146 Rls. 91,017 $
65 11 1396 شهيد باهنر عمان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 203,926 2,926,490,239 Rls. 79,737 $
66 8 1396 شهيد باهنر عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 204,500 2,815,719,600 Rls. 81,800 $
67 12 1396 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 15,000 2,788,125,000 Rls. 75,000 $
68 12 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 212,099 2,759,035,938 Rls. 74,107 $
69 10 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 295,998 2,737,877,048 Rls. 76,520 $
70 9 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 159,609 2,697,464,627 Rls. 76,393 $
71 4 1396 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 380,000 2,482,825,540 Rls. 76,450 $
72 7 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 126,140 2,456,727,299 Rls. 72,247 $
73 4 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 212,933 2,422,649,131 Rls. 74,486 $
74 12 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 249,208 2,375,219,529 Rls. 63,871 $
75 10 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 171,271 2,310,524,609 Rls. 64,263 $
76 9 1396 شهيد باهنر عمان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 144,970 2,000,405,478 Rls. 56,684 $
77 9 1396 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 346,081 1,925,904,020 Rls. 54,584 $
78 4 1396 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 58,979 1,918,305,294 Rls. 58,979 $
79 10 1396 شهيد باهنر عمان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 646,380 1,641,932,094 Rls. 45,246 $
80 6 1396 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 150,847 1,634,628,814 Rls. 49,197 $
81 11 1396 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 145,173 1,540,242,826 Rls. 41,737 $
82 4 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 121,356 1,528,525,430 Rls. 46,994 $
83 8 1396 شهيد باهنر عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 35,833 1,511,676,552 Rls. 43,916 $
84 7 1396 شهيد باهنر عمان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 617,500 1,506,435,840 Rls. 44,928 $
85 9 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 101,542 1,409,934,247 Rls. 39,997 $
86 9 1396 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهمانند 98,058 1,402,853,920 Rls. 39,798 $
87 4 1396 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 132,180 1,396,459,310 Rls. 42,913 $
88 9 1396 شهيد باهنر عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,940 1,393,380,528 Rls. 39,152 $
89 8 1396 شهيد باهنر عمان 07031000 پيازوموسير 101,822 1,389,432,208 Rls. 40,729 $
90 11 1396 شهيد باهنر عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,270 1,383,897,886 Rls. 37,859 $
91 5 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 196,044 1,285,964,931 Rls. 39,209 $
92 7 1396 شهيد باهنر عمان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 88,972 1,236,409,277 Rls. 36,483 $
93 7 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 138,460 1,210,868,479 Rls. 35,631 $
94 8 1396 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 64,383 1,170,395,507 Rls. 33,301 $
95 2 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 177,941 1,154,402,592 Rls. 35,577 $
96 7 1396 شهيد باهنر عمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 33,850 1,134,990,500 Rls. 33,850 $
97 8 1396 شهيد باهنر عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 84,050 1,112,076,811 Rls. 31,789 $
98 9 1396 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 153,840 1,084,966,624 Rls. 30,768 $
99 9 1396 شهيد باهنر عمان 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 121,725 1,042,304,802 Rls. 29,579 $
100 6 1396 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 60,882 1,011,019,914 Rls. 30,443 $
مجموع کل
952,760,158,753 ريال
مجموع کل
28,356,591 دلار