آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شهيد باهنر ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,000,000 363,529,600,000 Rls. 11,200,000 $
2 4 1396 شهيد باهنر ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,001,340 56,617,045,845 Rls. 1,742,331 $
3 2 1396 شهيد باهنر ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,000,000 56,461,260,000 Rls. 1,740,000 $
4 4 1396 شهيد باهنر ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 45,493,000,000 Rls. 1,400,000 $
5 9 1396 شهيد باهنر ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,980 895,988,664 Rls. 25,176 $
6 9 1396 شهيد باهنر ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 96,000 391,834,890 Rls. 11,010 $
7 10 1396 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 72,000 181,722,240 Rls. 5,040 $
8 7 1396 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 48,000 144,101,760 Rls. 4,224 $
9 8 1396 شهيد باهنر ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 24,000 75,921,840 Rls. 2,160 $
10 4 1396 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,000 64,980,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
523,855,455,239 ريال
مجموع کل
16,131,941 دلار
[1]