آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيد باهنر بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 15,036,000 208,000,000,000 Rls. 6,388,926 $
مجموع کل
208,000,000,000 ريال
مجموع کل
6,388,926 دلار
[1]