آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81,115,470 1,073,968,712,024 Rls. 33,095,113 $
2 6 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46,934,700 631,000,000,000 Rls. 19,102,423 $
3 8 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 39,325,000 542,000,000,000 Rls. 16,693,454 $
4 2 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,625,000 326,225,868,375 Rls. 10,053,495 $
5 4 1396 شهيد باهنر ايتاليا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 710,000 34,360,034,650 Rls. 1,055,770 $
6 2 1396 شهيد باهنر ايتاليا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 156,000 3,137,363,580 Rls. 96,686 $
مجموع کل
2,610,691,978,629 ريال
مجموع کل
80,096,941 دلار
[1]