آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 41,562,000 580,249,237,080 Rls. 17,663,421 $
2 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 21,186,000 293,000,000,000 Rls. 9,003,685 $
3 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 25,484,000 213,502,306,090 Rls. 6,579,744 $
4 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 11,613,000 160,108,941,244 Rls. 4,934,515 $
5 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000,000 91,445,200,000 Rls. 2,800,000 $
6 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 7,898,676 76,496,209,122 Rls. 2,182,986 $
7 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 12,400,000 63,383,607,700 Rls. 1,953,333 $
8 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 7,623,186 58,850,698,554 Rls. 1,795,346 $
9 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 6,798,500 52,690,908,715 Rls. 1,587,190 $
10 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 257,000 52,647,774,000 Rls. 1,468,000 $
11 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 5,067,367 51,965,535,082 Rls. 1,430,379 $
12 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 6,076,017 40,614,938,810 Rls. 1,223,933 $
13 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,566,857 39,880,484,649 Rls. 1,202,054 $
14 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,385,478 38,045,628,584 Rls. 1,172,485 $
15 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 3,914,000 37,034,064,964 Rls. 1,083,878 $
16 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,147,779 35,766,124,115 Rls. 1,098,957 $
17 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 4,306,240 34,819,502,450 Rls. 1,070,030 $
18 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 273,500 30,800,268,880 Rls. 938,080 $
19 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,302,300 28,812,358,985 Rls. 879,395 $
20 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 154,400 28,736,654,000 Rls. 772,000 $
21 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 9,602,400 28,072,768,413 Rls. 752,517 $
22 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,192,030 26,491,920,115 Rls. 816,452 $
23 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,207,736 26,029,676,766 Rls. 705,702 $
24 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,315,350 25,507,653,800 Rls. 731,944 $
25 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 5,138,000 24,993,450,600 Rls. 770,709 $
26 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,371,725 24,828,822,037 Rls. 680,579 $
27 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,476,725 23,847,324,244 Rls. 703,828 $
28 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 8,710,500 23,739,736,610 Rls. 657,765 $
29 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,067,754 22,357,985,270 Rls. 686,302 $
30 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,565,250 22,106,275,904 Rls. 653,801 $
31 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 8,545,250 21,500,920,705 Rls. 657,085 $
32 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,271,050 21,056,730,107 Rls. 605,629 $
33 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 7,625,750 20,745,036,765 Rls. 562,278 $
34 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,015,579 20,117,436,013 Rls. 605,572 $
35 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 7,618,900 19,576,620,595 Rls. 591,287 $
36 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,591,285 19,476,003,840 Rls. 551,591 $
37 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,777,400 19,417,117,020 Rls. 557,422 $
38 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,858,800 19,372,112,570 Rls. 572,056 $
39 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 1,484,312 18,691,368,465 Rls. 562,670 $
40 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,745,935 18,520,895,013 Rls. 570,770 $
41 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,292,425 18,169,549,425 Rls. 553,985 $
42 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 6,941,750 18,013,279,580 Rls. 555,125 $
43 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,436,922 17,787,469,155 Rls. 546,651 $
44 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,370,915 17,723,673,967 Rls. 533,165 $
45 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 2,221,500 17,545,901,569 Rls. 520,665 $
46 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,207,257 17,099,891,573 Rls. 514,649 $
47 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 5,667,500 15,803,805,240 Rls. 453,400 $
48 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,674,138 15,754,557,185 Rls. 484,159 $
49 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,198,980 15,547,784,108 Rls. 474,272 $
50 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 1,278,208 15,528,248,078 Rls. 473,293 $
51 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,579,908 15,518,971,464 Rls. 473,488 $
52 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,433,809 15,279,790,111 Rls. 422,911 $
53 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 2,043,000 15,139,060,485 Rls. 429,231 $
54 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,839,388 15,088,430,580 Rls. 404,665 $
55 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,482,850 15,086,582,235 Rls. 445,429 $
56 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,551,855 15,079,108,992 Rls. 464,706 $
57 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,427,825 15,028,419,152 Rls. 431,604 $
58 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,937,983 14,801,187,069 Rls. 426,357 $
59 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,107,125 14,725,633,910 Rls. 434,567 $
60 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 835,349 13,685,921,232 Rls. 417,510 $
61 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 990,500 13,653,216,550 Rls. 391,760 $
62 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,001,930 13,587,056,460 Rls. 417,605 $
63 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,361,135 13,323,287,861 Rls. 410,586 $
64 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,793,000 13,284,912,760 Rls. 376,690 $
65 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,160,600 13,163,678,662 Rls. 353,040 $
66 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 5,020,000 13,029,878,600 Rls. 401,600 $
67 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 1,059,230 12,828,217,722 Rls. 378,990 $
68 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,647,647 12,797,099,832 Rls. 362,483 $
69 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,295,793 12,755,425,151 Rls. 365,849 $
70 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 619,497 12,717,505,911 Rls. 376,026 $
71 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 972,926 12,286,880,020 Rls. 378,645 $
72 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 1,015,933 12,228,779,194 Rls. 376,868 $
73 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 108,000 12,179,055,000 Rls. 357,000 $
74 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,675,388 12,178,048,400 Rls. 368,585 $
75 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 113,000 12,077,016,000 Rls. 348,000 $
76 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 748,700 11,934,453,806 Rls. 343,318 $
77 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 934,774 11,813,969,370 Rls. 364,095 $
78 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 278,900 11,805,012,720 Rls. 334,680 $
79 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,644,304 11,791,143,465 Rls. 361,747 $
80 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 589,164 11,752,960,739 Rls. 353,975 $
81 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,088,820 11,695,641,220 Rls. 331,165 $
82 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,393,500 11,399,289,040 Rls. 351,480 $
83 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 871,500 10,270,921,115 Rls. 316,525 $
84 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,370,610 10,217,715,575 Rls. 314,888 $
85 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 83,000 9,956,511,000 Rls. 281,000 $
86 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 930,950 9,556,296,100 Rls. 288,350 $
87 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 76,000 9,492,643,760 Rls. 285,040 $
88 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 3,595,000 9,373,650,960 Rls. 287,600 $
89 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 323,680 9,205,862,172 Rls. 280,608 $
90 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 428,750 9,196,901,100 Rls. 265,058 $
91 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 608,396 9,024,318,735 Rls. 241,527 $
92 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 828,661 8,818,201,112 Rls. 271,756 $
93 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 410,849 8,549,081,693 Rls. 242,101 $
94 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 616,814 8,399,284,285 Rls. 224,808 $
95 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 203,000 8,326,710,000 Rls. 240,000 $
96 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 637,754 8,031,550,532 Rls. 222,794 $
97 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 707,263 7,938,632,190 Rls. 243,972 $
98 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 809,900 7,893,492,898 Rls. 233,536 $
99 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 733,351 7,816,637,380 Rls. 212,180 $
100 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,160,797 7,611,529,339 Rls. 232,219 $
مجموع کل
3,207,670,031,415 ريال
مجموع کل
96,083,351 دلار