آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شهيد باهنر اسپانيا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,551,000 91,506,501,900 Rls. 2,819,836 $
2 5 1396 شهيد باهنر اسپانيا 26080090 ک ک ک سا?ر 2,598,209 32,460,203,075 Rls. 992,515 $
3 3 1396 شهيد باهنر اسپانيا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,007,000 20,240,371,718 Rls. 623,856 $
مجموع کل
144,207,076,693 ريال
مجموع کل
4,436,207 دلار
[1]