آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 83,856 53,320,281,912 Rls. 1,509,408 $
2 2 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 90,290 53,253,382,576 Rls. 1,641,520 $
3 8 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 70,800 44,943,910,344 Rls. 1,291,032 $
4 7 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 73,512 44,736,877,584 Rls. 1,323,216 $
5 10 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 53,620 34,823,836,944 Rls. 965,160 $
6 6 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 57,312 34,747,780,680 Rls. 1,045,296 $
7 11 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 37,116 24,635,192,256 Rls. 668,088 $
8 5 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 31,284 18,441,698,328 Rls. 563,112 $
9 4 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 26,268 15,399,505,080 Rls. 472,824 $
10 12 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 13,116 8,805,846,312 Rls. 236,088 $
11 3 1396 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 12,840 7,498,457,280 Rls. 231,120 $
12 12 1396 شهركرد هند 08012200 ک ک بدون پوست 11,000 7,408,170,000 Rls. 198,000 $
13 6 1396 شهركرد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 65,400 4,387,128,400 Rls. 131,600 $
14 11 1396 شهركرد هند 08012200 ک ک بدون پوست 6,000 4,001,832,000 Rls. 108,000 $
15 9 1396 شهركرد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 44,000 3,116,388,000 Rls. 88,000 $
16 7 1396 شهركرد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,000 1,493,448,000 Rls. 44,000 $
17 7 1396 شهركرد هند 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 20,400 1,231,188,979 Rls. 35,923 $
مجموع کل
362,244,924,675 ريال
مجموع کل
10,552,387 دلار
[1]