آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,160,164 431,527,028,715 Rls. 11,550,461 $
2 11 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 3,313,961 347,199,222,338 Rls. 9,430,134 $
3 10 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,874,000 298,488,994,800 Rls. 8,275,300 $
4 12 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,034,500 294,586,931,700 Rls. 7,898,300 $
5 3 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 319,908 261,941,969,280 Rls. 8,072,620 $
6 12 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 53,456,915 248,396,413,399 Rls. 6,656,426 $
7 9 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,882,000 242,431,957,200 Rls. 6,854,800 $
8 5 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 347,310 215,143,585,550 Rls. 6,567,442 $
9 5 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 18,878,455 207,925,901,106 Rls. 6,345,407 $
10 11 1396 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,576,906 207,523,259,701 Rls. 5,632,934 $
11 12 1396 شلمچه عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 315,044 201,514,917,850 Rls. 5,378,670 $
12 5 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 35,459,385 191,697,520,783 Rls. 5,852,036 $
13 2 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,212,371 190,422,203,925 Rls. 5,870,503 $
14 5 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,740,614 184,196,743,169 Rls. 5,619,672 $
15 2 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 520,527 181,136,922,500 Rls. 5,583,509 $
16 6 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 33,773,720 180,700,954,562 Rls. 5,444,776 $
17 7 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 18,401,913 177,182,372,121 Rls. 5,224,735 $
18 10 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 10,830,690 169,158,057,609 Rls. 4,691,436 $
19 1 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 13,955,700 158,412,311,654 Rls. 4,884,496 $
20 3 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,774,800 156,545,396,580 Rls. 4,824,345 $
21 12 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 269,035 156,497,488,420 Rls. 4,195,740 $
22 1 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,008,972 148,833,692,016 Rls. 4,589,592 $
23 4 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,904,120 148,619,530,230 Rls. 4,569,887 $
24 4 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 261,254 147,635,805,000 Rls. 4,551,500 $
25 2 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 30,083,288 147,481,094,083 Rls. 4,546,350 $
26 7 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 378,003 146,282,828,000 Rls. 4,291,648 $
27 11 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,299,058 143,469,160,103 Rls. 3,897,251 $
28 11 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 399,054 142,687,450,504 Rls. 3,861,427 $
29 2 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,754,780 138,362,929,881 Rls. 4,265,129 $
30 5 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,588,338 130,005,654,529 Rls. 3,971,131 $
31 4 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,201,258 129,020,017,395 Rls. 3,960,691 $
32 9 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 2,322,766 126,533,661,403 Rls. 3,576,265 $
33 9 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,545,310 125,456,818,496 Rls. 3,559,509 $
34 12 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,076,273 120,906,792,947 Rls. 3,228,841 $
35 2 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 157,948,360 119,293,881,893 Rls. 3,683,361 $
36 1 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 158,869,640 118,210,610,590 Rls. 3,645,374 $
37 6 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 182,361 117,229,326,500 Rls. 3,557,000 $
38 7 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,143,185 116,212,834,443 Rls. 3,429,555 $
39 10 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 577,431 114,222,352,900 Rls. 3,163,400 $
40 6 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,312,280 111,357,377,506 Rls. 3,362,162 $
41 2 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,687,101 110,674,443,939 Rls. 3,411,643 $
42 9 1396 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,575,942 109,143,726,211 Rls. 3,091,138 $
43 4 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,841,250 109,122,798,916 Rls. 3,351,251 $
44 4 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,107,048 108,055,208,818 Rls. 3,320,895 $
45 12 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 608,000 106,762,497,500 Rls. 2,857,600 $
46 12 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 12,264,350 106,736,550,907 Rls. 2,846,966 $
47 11 1396 شلمچه عراق 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 165,240 101,849,145,274 Rls. 2,773,594 $
48 6 1396 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 7,941,359 101,712,903,630 Rls. 3,062,522 $
49 6 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,054,000 100,037,888,900 Rls. 3,015,800 $
50 11 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 578,500 99,787,342,650 Rls. 2,718,950 $
51 10 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 1,358,995 97,734,381,860 Rls. 2,717,994 $
52 6 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 978,574 97,340,365,864 Rls. 2,935,744 $
53 12 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,853,566 97,152,340,684 Rls. 2,599,404 $
54 12 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 1,271,483 94,497,667,786 Rls. 2,534,573 $
55 7 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 923,054 94,367,233,930 Rls. 2,769,152 $
56 4 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 958,959 93,831,592,475 Rls. 2,883,060 $
57 7 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,231,673 93,320,474,771 Rls. 2,757,728 $
58 2 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 8,659,497 90,256,203,117 Rls. 2,782,328 $
59 7 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 16,936,480 90,112,729,540 Rls. 2,658,668 $
60 12 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 795,811 89,301,382,605 Rls. 2,387,433 $
61 11 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 801,052 88,533,233,463 Rls. 2,403,156 $
62 8 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 835,881 86,845,435,317 Rls. 2,512,385 $
63 11 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,314,354 86,307,251,292 Rls. 2,351,602 $
64 2 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,938,230 86,170,926,158 Rls. 2,656,112 $
65 5 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 952,563 85,849,124,605 Rls. 2,622,061 $
66 6 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,770,518 85,626,629,977 Rls. 2,578,904 $
67 6 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,937,304 83,710,665,702 Rls. 2,530,971 $
68 12 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,033,735 83,460,678,411 Rls. 2,229,318 $
69 5 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 845,118 83,176,555,723 Rls. 2,539,862 $
70 12 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,820,279 82,670,951,264 Rls. 2,216,129 $
71 9 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 24,878,278 82,018,032,741 Rls. 2,317,530 $
72 10 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 748,235 81,058,095,337 Rls. 2,244,701 $
73 2 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 891,610 80,779,976,130 Rls. 2,490,205 $
74 6 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 795,809 78,924,165,862 Rls. 2,387,128 $
75 10 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 24,885,579 78,577,643,428 Rls. 2,179,146 $
76 6 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 9,596,630 77,708,573,952 Rls. 2,339,212 $
77 11 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 21,445,706 77,111,579,133 Rls. 2,095,830 $
78 1 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 16,509,822 77,008,303,800 Rls. 2,374,878 $
79 10 1396 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,892,700 76,839,633,213 Rls. 2,140,983 $
80 3 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 819,521 76,139,811,019 Rls. 2,346,552 $
81 10 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 691,724 74,972,275,104 Rls. 2,075,172 $
82 9 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 741,623 74,811,376,920 Rls. 2,118,255 $
83 9 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 700,738 74,228,993,577 Rls. 2,102,742 $
84 7 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 909,500 74,000,347,200 Rls. 2,182,800 $
85 6 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 740,072 73,657,232,608 Rls. 2,220,353 $
86 5 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,412,644 72,729,842,175 Rls. 2,220,607 $
87 4 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,829,114 72,405,095,685 Rls. 2,224,364 $
88 10 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 465,034 70,375,169,017 Rls. 1,953,139 $
89 3 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 716,402 69,742,212,768 Rls. 2,149,206 $
90 1 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,805,040 69,327,130,758 Rls. 2,138,115 $
91 9 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 241,647 69,095,686,000 Rls. 1,948,000 $
92 9 1396 شلمچه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 23,760,016 66,915,585,568 Rls. 1,895,420 $
93 7 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,321,749 66,896,512,018 Rls. 1,970,812 $
94 3 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 983,652 66,628,017,698 Rls. 2,053,396 $
95 11 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 602,082 66,599,841,069 Rls. 1,806,246 $
96 6 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,858,065 65,387,314,236 Rls. 1,969,355 $
97 6 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 25,871,772 65,191,774,294 Rls. 1,965,757 $
98 7 1396 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 20,507,869 64,768,124,338 Rls. 1,903,668 $
99 9 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 432,032 64,116,503,752 Rls. 1,814,531 $
100 7 1396 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 782,000 63,684,475,200 Rls. 1,876,800 $
مجموع کل
12,210,299,627,270 ريال
مجموع کل
354,185,661 دلار