آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,983,000 1,222,123,847,000 Rls. 35,249,560 $
2 9 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,221,000 577,699,693,000 Rls. 16,343,000 $
3 7 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,143,000 530,186,828,000 Rls. 15,550,000 $
4 10 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 697,000 192,468,410,000 Rls. 5,351,000 $
5 12 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 70,781,700,000 Rls. 1,900,000 $
6 1 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 40,727,625,000 Rls. 1,256,250 $
7 11 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 36,859,600,000 Rls. 1,000,000 $
8 2 1396 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 100,000 24,733,962,500 Rls. 762,500 $
9 6 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 14,328,825,000 Rls. 428,750 $
10 5 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,179,812,500 Rls. 218,750 $
11 4 1396 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,107,187,500 Rls. 218,750 $
12 8 1396 سيرجان ويتنام 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 25,000 6,854,600,000 Rls. 200,000 $
مجموع کل
2,731,052,090,500 ريال
مجموع کل
78,478,560 دلار
[1]