آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,500 10,283,537,250 Rls. 290,250 $
2 9 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,000 9,925,554,000 Rls. 281,000 $
3 12 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 7,888,738,500 Rls. 211,500 $
4 1 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,866,215,000 Rls. 242,500 $
5 5 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,050 6,995,108,925 Rls. 213,885 $
6 2 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,300 6,452,117,100 Rls. 198,900 $
7 12 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,500 5,806,329,750 Rls. 155,250 $
8 8 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,694,138,000 Rls. 162,000 $
9 10 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 5,592,762,000 Rls. 153,000 $
10 8 1396 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,796,092,000 Rls. 108,000 $
11 10 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 3,454,353,000 Rls. 94,500 $
12 2 1396 سيرجان لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 8,000 2,270,730,000 Rls. 70,000 $
13 5 1396 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,640 1,122,435,600 Rls. 34,320 $
مجموع کل
77,148,111,125 ريال
مجموع کل
2,215,105 دلار
[1]