آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 364,950 101,580,830,400 Rls. 2,869,600 $
2 2 1396 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 333,900 94,011,931,875 Rls. 2,898,125 $
3 12 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 237,000 70,864,664,000 Rls. 1,896,000 $
4 7 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 231,000 62,900,184,000 Rls. 1,848,000 $
5 10 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 221,000 62,624,553,800 Rls. 1,738,200 $
6 8 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,400 59,474,778,000 Rls. 1,701,200 $
7 1 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 163,250 46,330,214,406 Rls. 1,428,437 $
8 11 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 146,000 42,980,280,000 Rls. 1,168,000 $
9 3 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 149,650 42,486,054,625 Rls. 1,309,438 $
10 2 1396 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,033,100,000 Rls. 525,000 $
11 11 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,977,114,500 Rls. 81,000 $
12 9 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,050 1,930,246,200 Rls. 54,675 $
13 3 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,350 1,834,708,200 Rls. 56,550 $
14 7 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 1,645,104,000 Rls. 48,000 $
15 12 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,515,307,500 Rls. 40,500 $
16 8 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,610 1,231,991,775 Rls. 35,235 $
17 2 1396 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,100 885,530,100 Rls. 27,300 $
18 2 1396 سيرجان قزاقستان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,000 778,488,000 Rls. 24,000 $
مجموع کل
613,085,081,381 ريال
مجموع کل
17,749,260 دلار
[1]