آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 224,399 54,395,156,939 Rls. 1,458,592 $
2 11 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 293,065 43,908,800,856 Rls. 1,191,327 $
3 9 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 184,827 42,403,339,706 Rls. 1,201,374 $
4 10 1396 سهلان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,316,630 41,876,989,086 Rls. 1,158,635 $
5 10 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 145,817 34,156,759,339 Rls. 947,807 $
6 10 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 262,267 33,500,418,908 Rls. 929,482 $
7 9 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 266,575 32,295,584,632 Rls. 913,680 $
8 11 1396 سهلان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 707,840 23,492,898,469 Rls. 640,899 $
9 8 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 103,050 23,174,136,949 Rls. 669,821 $
10 11 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,327 23,084,477,461 Rls. 626,122 $
11 5 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 215,160 22,989,191,633 Rls. 701,188 $
12 2 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,672,011 21,765,208,336 Rls. 670,750 $
13 5 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 99,302 21,157,567,617 Rls. 645,460 $
14 8 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 226,032 21,051,268,698 Rls. 606,104 $
15 12 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,075,317 19,813,750,599 Rls. 530,647 $
16 3 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,479,241 19,558,046,227 Rls. 602,772 $
17 10 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,075,420 19,145,540,046 Rls. 530,698 $
18 12 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 157,956 18,526,273,363 Rls. 497,698 $
19 2 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 184,887 18,265,473,145 Rls. 562,927 $
20 8 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 943,795 16,195,345,775 Rls. 465,758 $
21 7 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 151,036 15,785,293,492 Rls. 466,218 $
22 7 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,403 14,802,245,725 Rls. 438,068 $
23 1 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 117,960 11,951,579,618 Rls. 368,541 $
24 6 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,512 10,704,374,334 Rls. 321,826 $
25 9 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 431,323 7,537,838,544 Rls. 212,849 $
26 8 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 79,989 7,217,798,832 Rls. 207,972 $
27 7 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 77,160 6,794,420,828 Rls. 200,616 $
28 3 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 76,230 6,768,018,384 Rls. 208,585 $
29 10 1396 سهلان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 489,030 6,137,068,862 Rls. 171,157 $
30 4 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 51,780 5,685,729,330 Rls. 174,886 $
31 11 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 41,946 5,362,099,662 Rls. 145,749 $
32 6 1396 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,528 4,441,516,605 Rls. 133,559 $
33 3 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,408 4,092,875,488 Rls. 126,152 $
34 1 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 260,535 3,438,989,202 Rls. 106,040 $
35 5 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,652 3,241,912,286 Rls. 98,927 $
36 4 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,481 2,701,285,645 Rls. 82,959 $
37 2 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,004 2,320,168,266 Rls. 71,503 $
38 6 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,882 2,298,483,772 Rls. 69,199 $
39 11 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,702 2,266,559,727 Rls. 61,395 $
40 9 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,502 2,154,508,476 Rls. 61,103 $
41 7 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,653 2,119,204,167 Rls. 62,662 $
42 4 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 155,540 2,056,348,590 Rls. 63,282 $
43 11 1396 سهلان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 160,110 2,048,413,052 Rls. 56,038 $
44 10 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,424 1,726,891,268 Rls. 47,901 $
45 12 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,420 1,690,049,405 Rls. 45,291 $
46 6 1396 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 111,300 1,510,460,276 Rls. 45,371 $
47 10 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,466 1,459,415,832 Rls. 40,383 $
48 3 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,161 1,380,741,845 Rls. 42,553 $
49 4 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,148 1,301,316,510 Rls. 39,962 $
50 8 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,652 1,184,222,299 Rls. 33,847 $
51 12 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,734 1,178,731,265 Rls. 31,591 $
52 5 1396 سهلان پاكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,430 1,104,633,480 Rls. 33,720 $
53 9 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 15,430 984,815,386 Rls. 27,774 $
54 3 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 16,847 984,031,045 Rls. 30,327 $
55 1 1396 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,663 982,557,162 Rls. 30,309 $
56 5 1396 سهلان پاكستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 5,220 940,510,890 Rls. 28,710 $
57 5 1396 سهلان پاكستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,000 891,044,800 Rls. 27,200 $
58 9 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,598 847,665,606 Rls. 24,012 $
59 7 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,250 828,708,276 Rls. 24,269 $
60 1 1396 سهلان پاكستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 83,713 822,303,300 Rls. 25,350 $
61 1 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,592 797,201,780 Rls. 24,580 $
62 8 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,463 787,531,701 Rls. 22,433 $
63 6 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,425 778,872,462 Rls. 23,428 $
64 12 1396 سهلان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 21,940 722,371,405 Rls. 19,307 $
65 2 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,216 685,010,734 Rls. 21,116 $
66 9 1396 سهلان پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 51,840 642,588,387 Rls. 18,143 $
67 5 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,975 609,096,205 Rls. 18,589 $
68 5 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,638 506,996,161 Rls. 15,493 $
69 12 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,340 495,561,675 Rls. 13,245 $
70 2 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 8,337 486,922,464 Rls. 15,008 $
71 6 1396 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,581 440,233,906 Rls. 13,244 $
72 4 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,219 365,252,535 Rls. 11,223 $
73 10 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,441 288,627,345 Rls. 8,005 $
74 1 1396 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,291 244,057,440 Rls. 7,525 $
75 10 1396 سهلان پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,730 180,929,008 Rls. 5,018 $
76 1 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,469 123,804,342 Rls. 3,819 $
77 4 1396 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,233 104,466,975 Rls. 3,205 $
مجموع کل
710,760,583,841 ريال
مجموع کل
20,282,978 دلار
[1]