آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,405,166 148,960,379,320 Rls. 3,993,465 $
2 9 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,851,033 137,587,026,254 Rls. 3,897,029 $
3 2 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,331,458 114,701,778,310 Rls. 3,535,109 $
4 3 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,227,107 102,904,578,838 Rls. 3,171,190 $
5 11 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 967,106 97,841,757,824 Rls. 2,655,591 $
6 10 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 915,826 89,458,178,189 Rls. 2,476,993 $
7 6 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,233,740 84,327,353,843 Rls. 2,540,175 $
8 9 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 794,498 79,295,986,658 Rls. 2,243,466 $
9 11 1396 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,875,990 75,506,836,293 Rls. 2,056,594 $
10 5 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 807,108 73,723,691,623 Rls. 2,248,779 $
11 8 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,188,655 73,136,370,420 Rls. 2,096,820 $
12 7 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 699,753 69,560,568,108 Rls. 2,051,881 $
13 1 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,736,770 65,424,679,218 Rls. 2,017,704 $
14 12 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,195,350 62,249,031,132 Rls. 1,661,580 $
15 10 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,385,130 61,869,777,985 Rls. 1,717,411 $
16 11 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,871,190 60,944,743,091 Rls. 1,652,486 $
17 5 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,443,068 60,065,827,353 Rls. 1,833,029 $
18 12 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 691,198 53,946,632,811 Rls. 1,445,330 $
19 5 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,674,899 52,783,606,558 Rls. 1,610,791 $
20 2 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,113,700 52,526,161,300 Rls. 1,619,014 $
21 9 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,994,260 50,837,942,933 Rls. 1,435,965 $
22 4 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,655,060 45,607,715,850 Rls. 1,401,275 $
23 1 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,346,470 44,350,958,099 Rls. 1,367,779 $
24 9 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 572,823 43,016,771,946 Rls. 1,218,127 $
25 6 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 431,014 42,459,367,395 Rls. 1,278,983 $
26 6 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,868,886 40,866,622,308 Rls. 1,230,445 $
27 11 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 533,516 39,166,173,029 Rls. 1,063,036 $
28 10 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 545,454 38,786,280,807 Rls. 1,075,618 $
29 4 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 335,763 30,059,364,387 Rls. 923,845 $
30 3 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,775,300 29,960,259,833 Rls. 923,138 $
31 1 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 349,414 29,875,780,962 Rls. 921,154 $
32 10 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,441,266 27,352,227,782 Rls. 759,245 $
33 11 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 674,209 27,200,188,008 Rls. 737,749 $
34 6 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 710,514 25,569,664,922 Rls. 770,546 $
35 10 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 630,648 25,017,107,732 Rls. 693,720 $
36 4 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,765,970 23,436,712,766 Rls. 719,940 $
37 7 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 314,154 23,353,196,791 Rls. 689,729 $
38 9 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 604,854 22,797,407,079 Rls. 644,453 $
39 12 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 246,783 22,322,277,340 Rls. 597,997 $
40 12 1396 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 190,294 21,762,900,000 Rls. 580,256 $
41 5 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 615,183 21,252,570,650 Rls. 647,330 $
42 12 1396 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,608,460 20,902,012,647 Rls. 559,958 $
43 8 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 267,235 20,226,045,268 Rls. 580,003 $
44 8 1396 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 221,812 19,017,193,902 Rls. 543,357 $
45 12 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 462,696 18,997,585,894 Rls. 509,126 $
46 3 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 559,080 18,873,261,487 Rls. 581,675 $
47 7 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 495,474 18,434,356,783 Rls. 543,827 $
48 8 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 693,020 17,531,009,468 Rls. 499,008 $
49 5 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 268,307 17,370,062,271 Rls. 530,401 $
50 6 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 279,779 17,154,798,968 Rls. 517,427 $
51 6 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 230,077 15,637,811,516 Rls. 470,624 $
52 11 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 184,118 15,100,473,216 Rls. 409,692 $
53 7 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 209,692 14,543,247,073 Rls. 429,574 $
54 9 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 171,392 14,155,609,205 Rls. 400,788 $
55 8 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 195,017 13,979,037,213 Rls. 401,795 $
56 2 1396 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 88,110 13,147,832,976 Rls. 405,273 $
57 6 1396 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 175,490 12,809,413,826 Rls. 386,078 $
58 1 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 353,082 12,293,446,082 Rls. 379,044 $
59 12 1396 سهلان عراق 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 61,075 12,160,686,000 Rls. 327,120 $
60 3 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 859,138 12,030,313,520 Rls. 370,710 $
61 7 1396 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 639,336 11,257,179,708 Rls. 335,126 $
62 2 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 161,517 11,085,566,625 Rls. 341,661 $
63 2 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 160,604 10,967,900,415 Rls. 338,075 $
64 9 1396 سهلان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 874,030 10,831,600,889 Rls. 305,940 $
65 3 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 169,986 10,740,361,471 Rls. 330,982 $
66 9 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 128,328 9,747,283,148 Rls. 275,673 $
67 5 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 146,832 9,729,919,581 Rls. 296,985 $
68 2 1396 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 298,410 9,677,739,266 Rls. 298,296 $
69 10 1396 سهلان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 733,080 9,292,554,907 Rls. 256,576 $
70 1 1396 سهلان عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 528,990 8,746,083,618 Rls. 269,784 $
71 10 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 92,641 8,097,083,311 Rls. 224,099 $
72 4 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 118,051 7,705,403,150 Rls. 236,747 $
73 10 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 97,310 7,663,666,222 Rls. 212,540 $
74 7 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 97,305 7,147,564,413 Rls. 211,588 $
75 1 1396 سهلان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 417,210 6,902,060,326 Rls. 212,777 $
76 4 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 114,267 6,846,983,575 Rls. 210,315 $
77 10 1396 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,640 6,639,329,262 Rls. 185,402 $
78 4 1396 سهلان عراق 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 37,000 6,601,319,200 Rls. 203,040 $
79 2 1396 سهلان عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 180,000 6,534,125,334 Rls. 201,366 $
80 3 1396 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 38,552 6,367,024,116 Rls. 196,219 $
81 12 1396 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 27,275 6,308,006,562 Rls. 168,869 $
82 1 1396 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 86,714 6,299,530,754 Rls. 194,238 $
83 2 1396 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 61,408 5,976,598,068 Rls. 184,185 $
84 3 1396 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 83,433 5,956,078,353 Rls. 183,553 $
85 2 1396 سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 201,835 5,892,867,644 Rls. 181,617 $
86 5 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 79,374 5,629,135,123 Rls. 171,860 $
87 12 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 73,065 5,603,781,733 Rls. 150,235 $
88 11 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 69,324 5,253,753,199 Rls. 142,464 $
89 9 1396 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,763 5,216,648,884 Rls. 147,953 $
90 10 1396 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 397,680 5,029,501,645 Rls. 139,187 $
91 3 1396 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 73,307 4,921,783,099 Rls. 151,667 $
92 8 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 67,047 4,743,750,702 Rls. 136,224 $
93 12 1396 سهلان عراق 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 23,140 4,722,415,228 Rls. 126,797 $
94 2 1396 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 68,179 4,627,049,329 Rls. 142,613 $
95 5 1396 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 63,925 4,616,574,435 Rls. 140,635 $
96 9 1396 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 58,380 4,556,167,044 Rls. 128,436 $
97 3 1396 سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 150,900 4,462,126,650 Rls. 137,519 $
98 1 1396 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 29,890 4,460,030,372 Rls. 137,494 $
99 7 1396 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 181,460 4,366,657,200 Rls. 130,660 $
100 2 1396 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,376 4,296,066,372 Rls. 132,423 $
مجموع کل
2,871,749,923,995 ريال
مجموع کل
83,222,067 دلار