آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,918,875 159,657,733,766 Rls. 4,923,315 $
2 3 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,382,250 153,827,647,177 Rls. 4,740,572 $
3 7 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 3,577,625 127,735,192,497 Rls. 3,767,873 $
4 4 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 3,479,375 122,953,756,775 Rls. 3,779,861 $
5 12 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,935,000 120,652,823,486 Rls. 3,240,896 $
6 5 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,274,500 117,428,167,501 Rls. 3,584,945 $
7 11 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 2,785,750 114,913,678,804 Rls. 3,112,378 $
8 10 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,751,500 110,795,641,904 Rls. 3,073,032 $
9 7 1396 سهلان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,692,250 98,736,761,223 Rls. 2,915,840 $
10 5 1396 سهلان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 2,763,500 97,080,456,074 Rls. 2,962,060 $
11 5 1396 سهلان ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,582,625 92,931,662,236 Rls. 2,837,810 $
12 3 1396 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,664,000 91,639,758,784 Rls. 2,824,088 $
13 12 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,584,000 81,108,152,664 Rls. 2,162,600 $
14 7 1396 سهلان ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 2,110,625 77,187,478,900 Rls. 2,279,465 $
15 1 1396 سهلان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,188,895 77,126,381,378 Rls. 2,378,782 $
16 4 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 2,218,000 76,280,362,113 Rls. 2,345,649 $
17 6 1396 سهلان ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,980,000 71,808,013,046 Rls. 2,168,012 $
18 7 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,811,000 68,026,242,058 Rls. 2,001,321 $
19 8 1396 سهلان ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,743,500 64,761,835,624 Rls. 1,885,948 $
20 3 1396 سهلان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,876,000 63,957,071,784 Rls. 1,970,907 $
21 7 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,534,500 63,807,623,858 Rls. 1,883,573 $
22 4 1396 سهلان ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,794,250 62,912,044,575 Rls. 1,935,630 $
23 9 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,575,000 62,197,534,794 Rls. 1,761,952 $
24 9 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,584,000 61,293,540,912 Rls. 1,730,496 $
25 4 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,587,250 57,591,777,928 Rls. 1,768,571 $
26 6 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,594,625 57,228,951,229 Rls. 1,726,094 $
27 2 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,525,500 54,047,663,786 Rls. 1,665,995 $
28 12 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,320,260 53,921,491,752 Rls. 1,451,065 $
29 6 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,383,500 51,426,880,014 Rls. 1,547,017 $
30 7 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,272,000 48,615,593,160 Rls. 1,438,440 $
31 1 1396 سهلان ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,364,000 47,758,170,240 Rls. 1,473,120 $
32 11 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 968,000 43,192,287,336 Rls. 1,175,856 $
33 9 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,032,000 40,991,568,840 Rls. 1,162,920 $
34 4 1396 سهلان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,084,875 38,387,646,325 Rls. 1,180,710 $
35 10 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 840,000 35,320,043,520 Rls. 973,781 $
36 1 1396 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 959,750 34,576,887,948 Rls. 1,066,393 $
37 12 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 748,000 34,227,041,882 Rls. 914,804 $
38 8 1396 سهلان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,059,437 31,268,605,299 Rls. 899,277 $
39 8 1396 سهلان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 849,750 30,872,787,633 Rls. 898,025 $
40 11 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 742,500 30,712,302,594 Rls. 830,633 $
41 5 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 809,875 28,970,478,106 Rls. 880,332 $
42 10 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 629,750 27,509,176,827 Rls. 765,237 $
43 6 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 672,000 24,879,806,976 Rls. 749,083 $
44 10 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 600,000 24,370,997,040 Rls. 676,944 $
45 8 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 588,750 22,222,176,251 Rls. 646,883 $
46 9 1396 سهلان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 712,990 20,926,427,684 Rls. 593,716 $
47 6 1396 سهلان ترکيه 39012010 ک ک ک گريد لوله: 506,000 18,179,792,887 Rls. 546,643 $
48 11 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 404,000 17,757,797,128 Rls. 484,012 $
49 10 1396 سهلان ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 384,000 15,047,520,948 Rls. 419,136 $
50 12 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 336,000 14,950,627,200 Rls. 403,200 $
51 1 1396 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 420,750 14,466,211,336 Rls. 446,174 $
52 8 1396 سهلان ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 366,250 14,069,765,515 Rls. 409,724 $
53 8 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 336,000 13,324,124,928 Rls. 385,104 $
54 9 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 512,330 11,737,411,322 Rls. 332,514 $
55 9 1396 سهلان ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 9,696 11,421,814,236 Rls. 324,125 $
56 12 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 446,162 10,817,713,778 Rls. 290,021 $
57 5 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 264,000 10,446,954,342 Rls. 318,648 $
58 7 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 460,820 10,115,368,706 Rls. 299,535 $
59 7 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 264,000 9,511,281,360 Rls. 282,480 $
60 10 1396 سهلان ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 302,420 9,460,323,568 Rls. 262,379 $
61 6 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 436,570 9,375,859,920 Rls. 283,773 $
62 5 1396 سهلان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 264,000 9,325,566,382 Rls. 285,098 $
63 4 1396 سهلان ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 8,200 9,307,989,545 Rls. 285,565 $
64 11 1396 سهلان ترکيه 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 6,450 7,875,298,925 Rls. 213,122 $
65 11 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 84,696 7,760,644,921 Rls. 211,739 $
66 8 1396 سهلان ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 7,690 7,587,636,422 Rls. 215,871 $
67 7 1396 سهلان ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 198,000 7,475,446,440 Rls. 222,948 $
68 12 1396 سهلان ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 383,538 7,462,010,185 Rls. 199,439 $
69 12 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 332,862 7,440,293,743 Rls. 199,719 $
70 7 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 361,086 7,370,551,443 Rls. 216,651 $
71 9 1396 سهلان ترکيه 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 5,995 7,293,100,737 Rls. 204,926 $
72 12 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 79,200 6,981,222,875 Rls. 187,326 $
73 8 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 4,700,292 6,887,891,156 Rls. 197,410 $
74 12 1396 سهلان ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 115,000 6,672,569,730 Rls. 179,490 $
75 10 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 73,124 6,565,856,716 Rls. 182,812 $
76 11 1396 سهلان ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 110,000 6,169,761,048 Rls. 166,961 $
77 9 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 140,250 6,049,524,987 Rls. 169,983 $
78 3 1396 سهلان ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 187,500 5,867,662,659 Rls. 180,802 $
79 7 1396 سهلان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 148,500 5,389,684,285 Rls. 158,894 $
80 5 1396 سهلان ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 5,810 5,372,507,584 Rls. 164,272 $
81 4 1396 سهلان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 144,375 5,010,817,270 Rls. 153,760 $
82 11 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 196,160 4,699,679,333 Rls. 127,503 $
83 11 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 190,593 4,539,605,549 Rls. 123,886 $
84 5 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 210,085 4,483,225,816 Rls. 136,557 $
85 10 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 188,700 4,411,628,307 Rls. 122,654 $
86 4 1396 سهلان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 123,750 4,349,639,250 Rls. 133,650 $
87 10 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 197,871 4,290,534,089 Rls. 118,723 $
88 1 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 146,440 4,272,832,170 Rls. 131,796 $
89 12 1396 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 135,172 4,077,328,465 Rls. 109,067 $
90 10 1396 سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 136,950 3,926,042,680 Rls. 108,785 $
91 3 1396 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 607,270 3,885,616,161 Rls. 119,733 $
92 12 1396 سهلان ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 3,960 3,837,547,298 Rls. 102,567 $
93 10 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 492,758 3,763,802,433 Rls. 104,231 $
94 2 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 189,385 3,750,591,614 Rls. 115,589 $
95 6 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 167,690 3,642,780,000 Rls. 109,000 $
96 7 1396 سهلان ترکيه 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 99,000 3,613,801,950 Rls. 105,930 $
97 5 1396 سهلان ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 96,000 3,604,014,144 Rls. 110,016 $
98 10 1396 سهلان ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 66,000 3,422,232,000 Rls. 95,700 $
99 2 1396 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 92,000 3,359,156,372 Rls. 103,538 $
100 12 1396 سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 255,780 3,358,834,294 Rls. 89,522 $
مجموع کل
3,483,675,820,455 ريال
مجموع کل
102,404,604 دلار