آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سنندج عراق 08081000 سيب , تازه 14,290,660 267,043,423,520 Rls. 7,145,312 $
2 11 1396 سنندج عراق 08081000 سيب , تازه 12,731,743 234,220,422,000 Rls. 6,365,762 $
3 9 1396 سنندج عراق 08081000 سيب , تازه 14,767,901 176,086,064,629 Rls. 4,977,404 $
4 10 1396 سنندج عراق 08081000 سيب , تازه 7,282,991 130,850,821,220 Rls. 3,641,486 $
5 12 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,679,414 91,206,424,203 Rls. 2,442,042 $
6 12 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,781,285 87,403,507,609 Rls. 2,338,840 $
7 11 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,139,741 82,454,548,841 Rls. 2,236,153 $
8 10 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,234,909 66,284,542,116 Rls. 1,838,614 $
9 11 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,899,919 59,728,968,908 Rls. 1,620,347 $
10 10 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 3,134,749 53,575,280,945 Rls. 1,485,549 $
11 12 1396 سنندج عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 305,000 40,083,125,000 Rls. 1,075,000 $
12 8 1396 سنندج عراق 08081000 سيب , تازه 4,456,595 39,422,382,969 Rls. 1,121,767 $
13 9 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,503,075 38,383,668,907 Rls. 1,086,269 $
14 6 1396 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,475,409 35,145,605,951 Rls. 1,058,866 $
15 12 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 4,336,552 30,250,417,032 Rls. 810,964 $
16 8 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,676,032 29,162,346,907 Rls. 845,484 $
17 5 1396 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,088,192 28,910,454,735 Rls. 881,641 $
18 1 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,025,042 28,836,620,924 Rls. 889,420 $
19 9 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 4,304,342 28,266,076,808 Rls. 800,880 $
20 2 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,429,774 25,591,044,562 Rls. 788,813 $
21 9 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,228,519 23,827,323,930 Rls. 670,420 $
22 11 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 3,440,936 23,741,915,620 Rls. 643,420 $
23 7 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 3,769,998 23,268,254,032 Rls. 686,904 $
24 2 1396 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,406,803 21,736,136,608 Rls. 670,036 $
25 8 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 3,189,388 21,494,816,644 Rls. 615,636 $
26 7 1396 سنندج عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 151,800 21,357,116,200 Rls. 632,500 $
27 6 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 3,313,100 19,692,073,064 Rls. 592,227 $
28 10 1396 سنندج عراق 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 2,910,645 18,830,372,292 Rls. 522,737 $
29 7 1396 سنندج عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 1,376,281 18,661,971,012 Rls. 550,518 $
30 11 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 744,411 18,426,554,681 Rls. 499,704 $
31 8 1396 سنندج عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 114,000 17,915,836,200 Rls. 515,400 $
32 4 1396 سنندج عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,804,617 17,729,766,500 Rls. 544,804 $
33 8 1396 سنندج عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,481,015 17,633,555,151 Rls. 507,933 $
34 5 1396 سنندج عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,978 16,715,665,357 Rls. 510,073 $
35 3 1396 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,533,315 16,044,226,092 Rls. 494,450 $
36 8 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 882,082 15,601,493,218 Rls. 447,225 $
37 1 1396 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,401,938 15,192,742,282 Rls. 468,521 $
38 5 1396 سنندج عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,172,068 13,623,419,164 Rls. 415,672 $
39 7 1396 سنندج عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 857,289 13,481,996,563 Rls. 399,931 $
40 11 1396 سنندج عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,222,777 13,463,470,443 Rls. 365,522 $
41 5 1396 سنندج عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 91,400 13,293,801,700 Rls. 406,300 $
42 10 1396 سنندج عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,196,718 12,972,343,859 Rls. 360,266 $
43 10 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 648,208 12,872,630,079 Rls. 357,585 $
44 6 1396 سنندج عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 95,000 12,621,418,000 Rls. 378,900 $
45 9 1396 سنندج عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,247,888 12,397,975,981 Rls. 350,363 $
46 2 1396 سنندج عراق 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 108,000 12,020,803,400 Rls. 370,600 $
47 12 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 104,835 11,746,292,408 Rls. 314,504 $
48 4 1396 سنندج عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 76,800 11,716,200,000 Rls. 360,000 $
49 8 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 105,625 11,022,517,050 Rls. 316,875 $
50 10 1396 سنندج عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,132,380 10,792,154,228 Rls. 299,911 $
51 2 1396 سنندج عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 105,220 10,240,285,320 Rls. 315,660 $
52 6 1396 سنندج عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 742,599 9,875,500,648 Rls. 297,050 $
53 4 1396 سنندج عراق 08091000 زردآلو ,تازه 501,066 9,791,984,041 Rls. 300,642 $
54 10 1396 سنندج عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 906,181 9,777,226,737 Rls. 271,500 $
55 11 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 85,612 9,457,812,337 Rls. 256,838 $
56 12 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 400,333 9,413,729,099 Rls. 251,807 $
57 9 1396 سنندج عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 62,000 9,128,059,000 Rls. 259,000 $
58 5 1396 سنندج عراق 08091000 زردآلو ,تازه 464,013 9,109,244,072 Rls. 278,416 $
59 2 1396 سنندج عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,861,580 9,058,391,806 Rls. 279,228 $
60 9 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 82,935 8,789,920,452 Rls. 248,778 $
61 11 1396 سنندج عراق 44039700 -- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­ها?populus ) 331,095 8,540,845,544 Rls. 231,784 $
62 5 1396 سنندج عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 645,817 8,534,745,029 Rls. 260,427 $
63 8 1396 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 80,334 8,411,030,667 Rls. 241,002 $
64 1 1396 سنندج عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,132,057 8,393,430,558 Rls. 258,853 $
65 9 1396 سنندج عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,181,574 8,316,750,053 Rls. 235,315 $
66 9 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 543,700 8,009,894,021 Rls. 226,543 $
67 12 1396 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 70,548 7,907,609,228 Rls. 211,646 $
68 6 1396 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 78,044 7,778,339,443 Rls. 234,133 $
69 12 1396 سنندج عراق 44039700 -- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­ها?populus ) 290,674 7,605,623,761 Rls. 203,468 $
70 6 1396 سنندج عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,247 7,585,140,260 Rls. 228,540 $
71 4 1396 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 75,981 7,407,200,940 Rls. 227,943 $
72 10 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 68,200 7,378,657,449 Rls. 204,600 $
73 9 1396 سنندج عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 953 7,196,845,020 Rls. 203,520 $
74 12 1396 سنندج عراق 07031000 پيازوموسير 607,768 7,129,886,092 Rls. 189,924 $
75 12 1396 سنندج عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 546,959 7,080,504,294 Rls. 190,017 $
76 7 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 69,432 7,065,128,085 Rls. 208,296 $
77 4 1396 سنندج عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 53,368 6,947,511,330 Rls. 213,474 $
78 7 1396 سنندج عراق 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 202,549 6,897,527,220 Rls. 203,078 $
79 11 1396 سنندج عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 886,770 6,879,304,300 Rls. 186,733 $
80 4 1396 سنندج عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 68,676 6,705,181,260 Rls. 206,028 $
81 2 1396 سنندج عراق 08071900 خربزه وهمانند 732,744 6,681,970,808 Rls. 205,979 $
82 8 1396 سنندج عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,123,163 6,571,966,468 Rls. 187,550 $
83 10 1396 سنندج عراق 44039700 -- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه­ها?populus ) 259,360 6,558,322,977 Rls. 181,552 $
84 6 1396 سنندج عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,037,734 6,477,247,756 Rls. 194,824 $
85 7 1396 سنندج عراق 08071900 خربزه وهمانند 577,721 6,471,530,480 Rls. 190,018 $
86 12 1396 سنندج عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 407,045 6,364,549,595 Rls. 170,211 $
87 7 1396 سنندج عراق 08105000 کيوي، تازه 340,051 6,350,070,398 Rls. 186,657 $
88 1 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 64,347 6,259,498,164 Rls. 193,041 $
89 8 1396 سنندج عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 994,343 6,234,294,221 Rls. 178,877 $
90 9 1396 سنندج عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 306,191 6,210,681,427 Rls. 174,560 $
91 11 1396 سنندج عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 42,000 6,169,128,000 Rls. 168,000 $
92 10 1396 سنندج عراق 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 36,000 6,075,552,000 Rls. 168,000 $
93 5 1396 سنندج عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 57,883 6,035,884,578 Rls. 184,248 $
94 7 1396 سنندج عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 59,268 5,989,103,460 Rls. 177,804 $
95 9 1396 سنندج عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 55,030 5,835,004,698 Rls. 165,090 $
96 8 1396 سنندج عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 365,916 5,798,939,886 Rls. 164,661 $
97 2 1396 سنندج عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 59,539 5,794,729,323 Rls. 178,617 $
98 8 1396 سنندج عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 825,495 5,733,790,947 Rls. 165,101 $
99 9 1396 سنندج عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 802,806 5,675,400,533 Rls. 160,560 $
100 11 1396 سنندج عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 50,630 5,602,525,404 Rls. 151,890 $
مجموع کل
2,432,104,088,733 ريال
مجموع کل
68,391,033 دلار