آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,045,182 52,493,084,977 Rls. 1,618,090 $
2 5 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,100,129 27,558,384,019 Rls. 840,051 $
3 11 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,545,788 22,830,239,856 Rls. 618,315 $
4 12 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,499,793 22,329,587,278 Rls. 599,918 $
5 4 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,690,950 22,029,553,860 Rls. 676,380 $
6 3 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,580,150 20,508,145,036 Rls. 632,060 $
7 3 1396 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 322,270 19,870,324,108 Rls. 612,313 $
8 12 1396 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 248,960 17,698,192,960 Rls. 473,024 $
9 1 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,196,980 15,526,730,468 Rls. 478,789 $
10 6 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,126,425 14,815,348,814 Rls. 446,570 $
11 10 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 302,400 14,182,229,880 Rls. 393,120 $
12 8 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 252,000 11,338,039,440 Rls. 327,600 $
13 2 1396 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 180,140 10,809,255,665 Rls. 333,259 $
14 9 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 201,600 9,265,936,680 Rls. 262,080 $
15 11 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 176,400 8,406,543,600 Rls. 229,320 $
16 10 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 555,360 8,051,568,324 Rls. 222,144 $
17 12 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 516,403 7,735,097,131 Rls. 207,287 $
18 4 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 176,400 7,456,438,080 Rls. 229,320 $
19 3 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 176,400 7,440,942,600 Rls. 229,320 $
20 9 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 494,568 6,979,668,169 Rls. 197,825 $
21 2 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 488,105 6,334,313,278 Rls. 195,242 $
22 4 1396 سمنان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,680 6,168,513,590 Rls. 189,392 $
23 6 1396 سمنان پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 126,000 5,465,743,920 Rls. 163,800 $
24 2 1396 سمنان پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 125,000 5,271,792,500 Rls. 162,500 $
25 7 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 345,225 4,675,495,250 Rls. 138,090 $
26 5 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 337,418 4,467,360,128 Rls. 135,872 $
27 12 1396 سمنان پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 291,000 4,336,034,512 Rls. 116,400 $
28 7 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 217,151 4,259,269,237 Rls. 125,947 $
29 11 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 247,845 3,631,699,038 Rls. 99,138 $
30 8 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 159,718 3,229,352,886 Rls. 93,234 $
31 6 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 239,920 3,170,782,720 Rls. 95,968 $
32 10 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 218,090 3,154,959,204 Rls. 87,236 $
33 8 1396 سمنان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 219,422 3,014,509,166 Rls. 87,768 $
34 12 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 127,556 2,784,020,710 Rls. 74,554 $
35 3 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 186,500 2,572,160,320 Rls. 79,280 $
36 8 1396 سمنان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 184,300 2,526,605,560 Rls. 73,720 $
37 5 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 113,531 2,300,460,880 Rls. 70,239 $
38 10 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 103,425 2,180,342,376 Rls. 60,471 $
39 3 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 120,060 1,558,173,466 Rls. 48,023 $
40 9 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 72,036 1,486,944,009 Rls. 41,781 $
41 2 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 99,528 1,291,595,640 Rls. 39,810 $
42 9 1396 سمنان پاكستان 27101920 گريس 91,415 1,224,062,406 Rls. 34,737 $
43 2 1396 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 50,050 1,055,354,234 Rls. 32,532 $
44 11 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 48,024 1,029,344,570 Rls. 27,854 $
45 6 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 49,764 1,019,416,160 Rls. 30,854 $
46 1 1396 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 48,000 1,011,753,600 Rls. 31,200 $
47 4 1396 سمنان پاكستان 27101910 روغن موتور 70,637 919,963,200 Rls. 28,255 $
48 7 1396 سمنان پاكستان 27101920 گريس 67,606 866,597,465 Rls. 25,690 $
49 11 1396 سمنان پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 46,665 739,206,716 Rls. 20,066 $
50 12 1396 سمنان پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 45,018 723,238,934 Rls. 19,358 $
51 9 1396 سمنان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 79,170 712,152,288 Rls. 20,172 $
52 12 1396 سمنان پاكستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 7,000 637,923,000 Rls. 17,160 $
53 8 1396 سمنان پاكستان 27101920 گريس 47,900 636,432,930 Rls. 18,202 $
54 3 1396 سمنان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 101,200 633,825,984 Rls. 19,536 $
55 8 1396 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 25,000 559,357,500 Rls. 16,250 $
56 8 1396 سمنان پاكستان 27101950 روغن صنعتي 30,984 555,424,498 Rls. 15,802 $
57 5 1396 سمنان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 25,000 532,333,750 Rls. 16,250 $
58 5 1396 سمنان پاكستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 6,750 462,593,268 Rls. 14,094 $
59 8 1396 سمنان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 50,572 433,738,660 Rls. 12,340 $
60 3 1396 سمنان پاكستان 27101950 روغن صنعتي 22,633 374,501,092 Rls. 11,543 $
61 4 1396 سمنان پاكستان 27101950 روغن صنعتي 22,571 366,682,140 Rls. 11,286 $
62 10 1396 سمنان پاكستان 27101950 روغن صنعتي 10,440 191,962,144 Rls. 5,324 $
63 5 1396 سمنان پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 370 36,432,420 Rls. 1,110 $
مجموع کل
415,927,736,294 ريال
مجموع کل
12,234,865 دلار
[1]