آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,302,780 69,642,753,245 Rls. 2,146,807 $
2 12 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 556,634 60,273,515,556 Rls. 1,607,952 $
3 5 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,788,000 59,345,541,450 Rls. 1,812,200 $
4 3 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,444,000 51,547,748,200 Rls. 1,588,600 $
5 11 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,108,000 50,974,765,400 Rls. 1,384,500 $
6 7 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,198,950 48,324,828,505 Rls. 1,429,317 $
7 4 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,028,786 42,978,368,425 Rls. 1,320,785 $
8 6 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,912,000 41,259,154,950 Rls. 1,242,800 $
9 12 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,660,720 40,298,196,607 Rls. 1,080,618 $
10 10 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 373,290 40,295,677,620 Rls. 1,119,870 $
11 2 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 419,408 40,081,934,188 Rls. 1,235,480 $
12 11 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 128,132 38,925,748,360 Rls. 1,054,133 $
13 12 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 281,660 31,441,374,420 Rls. 844,980 $
14 1 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 274,316 26,376,599,336 Rls. 813,454 $
15 9 1396 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,810,210 25,743,068,676 Rls. 724,084 $
16 8 1396 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,619,690 22,550,694,648 Rls. 647,876 $
17 1 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,058,000 22,302,529,600 Rls. 687,700 $
18 8 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 966,000 21,682,612,900 Rls. 627,900 $
19 6 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 198,400 19,763,162,400 Rls. 595,200 $
20 7 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,912,441 19,197,675,586 Rls. 565,998 $
21 9 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 806,950 18,033,988,418 Rls. 510,122 $
22 6 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,517,945 17,738,946,190 Rls. 534,672 $
23 11 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 215,900 17,561,816,292 Rls. 476,704 $
24 10 1396 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 738,900 17,347,820,165 Rls. 480,285 $
25 5 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 113,296 16,989,346,040 Rls. 516,221 $
26 11 1396 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 1,990,200 15,308,444,696 Rls. 415,612 $
27 4 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 150,370 14,694,355,470 Rls. 451,110 $
28 5 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 143,140 14,057,115,630 Rls. 429,420 $
29 3 1396 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,054,610 13,719,872,699 Rls. 422,839 $
30 9 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,700,595 13,718,522,413 Rls. 389,031 $
31 7 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 130,200 13,218,341,100 Rls. 390,600 $
32 10 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 171,800 13,210,008,355 Rls. 365,968 $
33 12 1396 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 1,592,810 13,087,506,172 Rls. 351,456 $
34 12 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,384,152 12,625,404,258 Rls. 338,412 $
35 9 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 117,105 12,429,645,855 Rls. 351,315 $
36 5 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,674,949 12,283,978,600 Rls. 374,924 $
37 11 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 123,688 12,075,342,472 Rls. 327,754 $
38 9 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 155,480 11,949,794,171 Rls. 338,194 $
39 12 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 35,399 11,844,046,494 Rls. 318,591 $
40 2 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 120,700 11,746,483,500 Rls. 362,100 $
41 3 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 123,392 11,645,701,878 Rls. 358,926 $
42 6 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 109,565 10,904,090,955 Rls. 328,695 $
43 4 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 110,700 10,832,885,700 Rls. 332,100 $
44 4 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 109,924 10,395,319,682 Rls. 319,522 $
45 11 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,817,046 10,361,814,353 Rls. 281,700 $
46 2 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 104,580 10,178,136,330 Rls. 313,740 $
47 5 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 102,200 10,051,410,000 Rls. 306,600 $
48 12 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 116,800 10,017,189,142 Rls. 268,308 $
49 7 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,842,156 9,655,346,186 Rls. 284,207 $
50 9 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,584,531 9,112,337,077 Rls. 258,452 $
51 3 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 92,305 8,986,319,910 Rls. 276,915 $
52 8 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,351,525 8,674,199,926 Rls. 248,772 $
53 3 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 89,100 8,673,493,200 Rls. 267,300 $
54 7 1396 سمنان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 97,952 8,302,873,960 Rls. 244,880 $
55 10 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 52,556 8,026,491,175 Rls. 223,905 $
56 10 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 2,234,490 7,885,701,991 Rls. 218,669 $
57 8 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 90,300 7,833,641,874 Rls. 224,521 $
58 12 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 68,370 7,665,421,770 Rls. 205,110 $
59 4 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 78,350 7,654,074,600 Rls. 235,050 $
60 2 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 785,500 7,644,175,014 Rls. 235,650 $
61 1 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 426,280 7,601,781,836 Rls. 234,454 $
62 10 1396 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,078,685 7,472,044,888 Rls. 207,540 $
63 2 1396 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,004,720 7,422,262,378 Rls. 228,798 $
64 5 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 2,373,870 7,389,370,397 Rls. 225,510 $
65 1 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,151,036 6,974,930,796 Rls. 215,107 $
66 10 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 61,390 6,683,345,130 Rls. 184,170 $
67 7 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 64,200 6,532,336,740 Rls. 192,600 $
68 3 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 643,080 6,260,374,656 Rls. 192,924 $
69 10 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,713,616 6,182,309,245 Rls. 171,361 $
70 10 1396 سمنان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 54,000 5,793,120,000 Rls. 162,000 $
71 6 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,825,310 5,758,055,681 Rls. 173,400 $
72 12 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,621,250 5,746,345,035 Rls. 154,017 $
73 1 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 58,370 5,679,369,480 Rls. 175,110 $
74 2 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,872,000 5,639,126,199 Rls. 173,833 $
75 11 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,634,950 5,601,267,296 Rls. 151,955 $
76 7 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,717,800 5,526,655,036 Rls. 163,164 $
77 12 1396 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,712,025 5,506,414,956 Rls. 147,538 $
78 8 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 51,770 5,404,824,510 Rls. 155,310 $
79 8 1396 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,897 5,273,861,407 Rls. 150,043 $
80 3 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,677,370 5,170,119,272 Rls. 159,331 $
81 5 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 281,640 5,071,238,414 Rls. 154,902 $
82 2 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 281,920 5,030,230,788 Rls. 155,056 $
83 12 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 360,000 4,961,478,000 Rls. 133,200 $
84 4 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 50,670 4,944,051,180 Rls. 152,010 $
85 5 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 49,808 4,917,693,264 Rls. 149,424 $
86 10 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 45,195 4,898,680,665 Rls. 135,585 $
87 8 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,423,700 4,717,163,576 Rls. 135,526 $
88 9 1396 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,018,540 4,671,127,428 Rls. 131,252 $
89 9 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,381,360 4,637,555,931 Rls. 131,227 $
90 1 1396 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 46,000 4,476,444,000 Rls. 138,000 $
91 6 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 42,610 4,272,078,600 Rls. 127,830 $
92 1 1396 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 571,740 4,260,827,512 Rls. 131,364 $
93 11 1396 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 37,580 4,139,559,630 Rls. 112,740 $
94 2 1396 سمنان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 41,981 4,085,313,951 Rls. 125,943 $
95 4 1396 سمنان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 556,085 4,064,496,630 Rls. 124,962 $
96 4 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 414,000 4,063,987,200 Rls. 125,067 $
97 7 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 325,000 4,058,224,750 Rls. 120,250 $
98 2 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 39,800 3,873,394,200 Rls. 119,400 $
99 5 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 38,760 3,808,806,120 Rls. 116,280 $
100 10 1396 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 508,880 3,795,446,616 Rls. 104,624 $
مجموع کل
1,453,513,067,178 ريال
مجموع کل
42,351,413 دلار