آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,983,750 37,250,790,163 Rls. 1,103,988 $
2 9 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,262,500 16,512,000,638 Rls. 467,125 $
3 6 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,015,000 12,680,104,700 Rls. 381,550 $
4 2 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 152,135 10,952,150,451 Rls. 337,629 $
5 9 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 97,899 9,104,872,308 Rls. 257,924 $
6 10 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 675,000 8,970,243,000 Rls. 249,750 $
7 8 1396 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 336,000 8,636,796,000 Rls. 252,000 $
8 5 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 625,000 7,878,822,875 Rls. 240,625 $
9 12 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 525,000 7,224,518,250 Rls. 194,250 $
10 12 1396 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 240,000 6,695,964,000 Rls. 180,000 $
11 12 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 66,698 6,616,557,380 Rls. 176,392 $
12 11 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 63,776 6,437,280,169 Rls. 174,595 $
13 4 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 58,569 5,581,272,790 Rls. 171,547 $
14 6 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 67,903 5,116,434,437 Rls. 153,992 $
15 1 1396 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 210,000 5,105,835,000 Rls. 157,500 $
16 4 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 400,000 5,008,994,375 Rls. 154,000 $
17 12 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 55,085 4,800,868,069 Rls. 128,463 $
18 9 1396 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 4,399,324,800 Rls. 124,800 $
19 7 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 50,144 4,249,151,379 Rls. 125,853 $
20 5 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 46,316 4,174,687,713 Rls. 127,519 $
21 7 1396 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 144,000 3,621,240,000 Rls. 108,000 $
22 10 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 36,555 3,577,996,114 Rls. 99,704 $
23 9 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 41,011 3,383,753,007 Rls. 95,078 $
24 3 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 49,360 3,357,026,858 Rls. 103,464 $
25 1 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 30,182 3,112,718,042 Rls. 95,959 $
26 11 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 28,137 3,068,613,867 Rls. 83,566 $
27 3 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 245,000 3,060,569,050 Rls. 94,325 $
28 4 1396 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,370 3,052,818,635 Rls. 93,803 $
29 8 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 33,689 3,046,319,385 Rls. 88,217 $
30 5 1396 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,770 3,041,384,986 Rls. 92,663 $
31 5 1396 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 2,785,030,800 Rls. 85,200 $
32 2 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 215,000 2,685,480,875 Rls. 82,775 $
33 10 1396 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 84,000 2,463,148,800 Rls. 68,880 $
34 8 1396 سمنان ترکيه 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 28,447 2,353,191,669 Rls. 67,704 $
35 2 1396 سمنان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 2,023,944,000 Rls. 62,400 $
36 8 1396 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 50,000 1,926,675,380 Rls. 54,776 $
37 6 1396 سمنان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 72,000 1,804,680,000 Rls. 54,000 $
38 9 1396 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,710 1,670,867,961 Rls. 46,949 $
39 9 1396 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 225,151 1,667,683,488 Rls. 47,282 $
40 2 1396 سمنان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,830 1,490,085,465 Rls. 45,935 $
41 11 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,368,167,500 Rls. 37,000 $
42 11 1396 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 44,520 1,348,526,288 Rls. 36,494 $
43 7 1396 سمنان ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 13,270 1,297,086,415 Rls. 38,021 $
44 8 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,287,063,500 Rls. 37,000 $
45 7 1396 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 45,000 1,230,010,850 Rls. 36,684 $
46 11 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 9,530 1,051,506,360 Rls. 28,590 $
47 1 1396 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 112,200 763,832,916 Rls. 23,562 $
48 8 1396 سمنان ترکيه 28272000 کلرورکلسيم 150,000 716,556,000 Rls. 20,500 $
49 3 1396 سمنان ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 88,000 690,927,424 Rls. 21,296 $
50 7 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,300 539,677,800 Rls. 15,900 $
51 5 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,265 515,848,905 Rls. 15,795 $
52 6 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,165 511,954,800 Rls. 15,495 $
53 10 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,485 481,150,800 Rls. 13,455 $
54 3 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,890 475,953,480 Rls. 14,670 $
55 4 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,825 470,365,125 Rls. 14,475 $
56 5 1396 سمنان ترکيه 27132000 قيرنفت 89,520 461,565,665 Rls. 14,113 $
57 8 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,460 460,566,360 Rls. 13,380 $
58 9 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,090 432,370,260 Rls. 12,270 $
59 5 1396 سمنان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 6,400 420,121,600 Rls. 12,800 $
60 2 1396 سمنان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,010 390,217,110 Rls. 12,030 $
61 1 1396 سمنان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 299,727,120 Rls. 9,240 $
62 11 1396 سمنان ترکيه 28272000 کلرورکلسيم 50,000 277,162,500 Rls. 7,500 $
63 10 1396 سمنان ترکيه 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 22,350 240,937,470 Rls. 6,770 $
64 9 1396 سمنان ترکيه 28272000 کلرورکلسيم 25,000 133,458,750 Rls. 3,750 $
65 3 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 650 33,741,760 Rls. 1,040 $
66 6 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 520 27,489,280 Rls. 832 $
67 11 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 390 22,965,696 Rls. 624 $
68 2 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 390 20,240,688 Rls. 624 $
69 7 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 325 17,649,840 Rls. 520 $
70 9 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 195 10,994,256 Rls. 312 $
71 5 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 195 10,189,608 Rls. 312 $
72 4 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 195 10,138,440 Rls. 312 $
73 8 1396 سمنان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 130 7,159,776 Rls. 208 $
مجموع کل
246,615,221,221 ريال
مجموع کل
7,195,756 دلار
[1]