آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 251,230 5,663,760,360 Rls. 174,604 $
2 5 1396 سمنان تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 32,931 4,452,627,149 Rls. 136,226 $
3 9 1396 سمنان تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,198,500 4,226,058,900 Rls. 119,850 $
4 9 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 300,000 3,921,805,750 Rls. 111,000 $
5 6 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 168,600 3,633,346,860 Rls. 109,590 $
6 4 1396 سمنان تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 22,794 3,250,375,174 Rls. 100,005 $
7 5 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 250,000 3,160,368,750 Rls. 96,250 $
8 6 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 250,000 3,132,210,000 Rls. 94,375 $
9 9 1396 سمنان تركمنستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 6,434 3,119,854,504 Rls. 88,504 $
10 3 1396 سمنان تركمنستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 5,947 3,087,664,624 Rls. 95,128 $
11 1 1396 سمنان تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 23,504 3,049,691,008 Rls. 94,016 $
12 11 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 123,000 2,945,682,350 Rls. 79,950 $
13 11 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,175 2,311,146,298 Rls. 62,938 $
14 9 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,260,470,375 Rls. 64,125 $
15 2 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 104,000 2,193,298,900 Rls. 67,600 $
16 7 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,150,111,250 Rls. 64,125 $
17 5 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 89,200 2,132,943,100 Rls. 65,180 $
18 5 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,600 2,093,120,000 Rls. 64,000 $
19 7 1396 سمنان تركمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 21,203 2,087,161,464 Rls. 61,492 $
20 4 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,083,741,875 Rls. 64,125 $
21 3 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,080,471,500 Rls. 64,125 $
22 2 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,650 2,079,894,375 Rls. 64,125 $
23 1 1396 سمنان تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,795 2,009,650,960 Rls. 61,988 $
24 11 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 125,000 1,710,029,000 Rls. 46,250 $
25 12 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,384,355,000 Rls. 37,000 $
26 3 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,030 1,363,539,428 Rls. 42,022 $
27 3 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,249,209,500 Rls. 38,500 $
28 7 1396 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,246,909,250 Rls. 37,000 $
29 9 1396 سمنان تركمنستان 38249990 ک ک ک ساير 25,000 1,210,026,000 Rls. 34,000 $
30 8 1396 سمنان تركمنستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 25,000 1,195,066,000 Rls. 34,000 $
31 9 1396 سمنان تركمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,800 1,153,083,600 Rls. 32,400 $
32 8 1396 سمنان تركمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,800 1,132,866,000 Rls. 32,400 $
33 2 1396 سمنان تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 48,454 1,112,106,237 Rls. 34,283 $
34 9 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 48,000 1,099,425,600 Rls. 31,200 $
35 11 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 37,980 1,055,483,190 Rls. 28,485 $
36 10 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 35,554 967,682,474 Rls. 26,666 $
37 4 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 38,909 948,816,525 Rls. 29,181 $
38 9 1396 سمنان تركمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,616 889,240,990 Rls. 24,986 $
39 8 1396 سمنان تركمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,623 874,359,266 Rls. 25,007 $
40 1 1396 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 113,970 822,633,504 Rls. 25,368 $
41 8 1396 سمنان تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 229,500 808,758,000 Rls. 22,950 $
42 12 1396 سمنان تركمنستان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 22,735 726,849,318 Rls. 19,552 $
43 8 1396 سمنان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 51,150 715,383,900 Rls. 20,460 $
44 10 1396 سمنان تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 22,547 703,643,710 Rls. 19,390 $
45 3 1396 سمنان تركمنستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,170 691,258,026 Rls. 21,297 $
46 2 1396 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,470 613,326,532 Rls. 18,908 $
47 1 1396 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 25,060 564,972,646 Rls. 17,417 $
48 2 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,823 530,899,143 Rls. 16,367 $
49 6 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,312 528,111,360 Rls. 15,984 $
50 12 1396 سمنان تركمنستان 27101910 روغن موتور 23,150 524,371,225 Rls. 14,015 $
51 4 1396 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24,000 506,844,000 Rls. 15,600 $
52 8 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 18,893 495,454,050 Rls. 14,170 $
53 7 1396 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,008 488,595,888 Rls. 14,256 $
54 2 1396 سمنان تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 25,000 470,307,500 Rls. 14,500 $
55 10 1396 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,660 465,344,880 Rls. 13,013 $
56 2 1396 سمنان تركمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 99,834 453,367,464 Rls. 13,976 $
57 1 1396 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,320 415,921,528 Rls. 12,826 $
58 3 1396 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,280 415,412,976 Rls. 12,804 $
59 2 1396 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,000 410,479,850 Rls. 12,650 $
60 3 1396 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,800 341,422,000 Rls. 10,520 $
61 2 1396 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 4,446 340,662,000 Rls. 10,500 $
62 6 1396 سمنان تركمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 39,000 337,570,740 Rls. 10,140 $
63 12 1396 سمنان تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,250 335,485,500 Rls. 8,900 $
64 2 1396 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 462,000 254,854,446 Rls. 7,854 $
65 8 1396 سمنان تركمنستان 28272000 کلرورکلسيم 44,000 227,185,200 Rls. 6,600 $
66 5 1396 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 11,130 200,203,658 Rls. 6,122 $
67 1 1396 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 264,000 145,581,744 Rls. 4,488 $
68 10 1396 سمنان تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 16,000 139,349,760 Rls. 3,840 $
69 10 1396 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 198,000 121,364,496 Rls. 3,366 $
70 11 1396 سمنان تركمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 25,000 120,094,000 Rls. 3,250 $
71 7 1396 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 198,000 114,831,090 Rls. 3,366 $
72 10 1396 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 9,600 83,609,856 Rls. 2,304 $
73 5 1396 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 124,840 69,514,598 Rls. 2,122 $
74 10 1396 سمنان تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,200 45,724,140 Rls. 1,260 $
75 8 1396 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,400 20,139,840 Rls. 576 $
76 7 1396 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,600 13,160,832 Rls. 384 $
مجموع کل
99,980,342,986 ريال
مجموع کل
2,957,796 دلار
[1]