آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 264,000 11,128,774,800 Rls. 343,200 $
2 2 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 244,000 10,289,754,800 Rls. 317,200 $
3 12 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 204,000 9,881,079,000 Rls. 265,200 $
4 11 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 132,000 6,306,814,800 Rls. 171,600 $
5 3 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 132,000 5,567,905,200 Rls. 171,600 $
6 8 1396 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 38,800 5,372,868,800 Rls. 155,200 $
7 10 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 66,000 3,113,596,200 Rls. 85,800 $
8 12 1396 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,993,200,000 Rls. 80,000 $
9 4 1396 سمنان ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 66,000 2,787,785,000 Rls. 85,800 $
10 6 1396 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 21,000 2,775,360,000 Rls. 84,000 $
11 5 1396 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 21,000 2,747,220,000 Rls. 84,000 $
12 2 1396 سمنان ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,594,800,000 Rls. 80,000 $
13 11 1396 سمنان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,900 2,401,597,800 Rls. 65,700 $
14 2 1396 سمنان ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,350 2,272,702,200 Rls. 70,050 $
15 6 1396 سمنان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,330 2,204,707,890 Rls. 66,990 $
16 8 1396 سمنان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,690 2,033,307,540 Rls. 59,070 $
17 4 1396 سمنان ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,460 1,409,416,200 Rls. 43,380 $
18 3 1396 سمنان ارمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 14,040 1,366,541,280 Rls. 42,120 $
19 5 1396 سمنان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 13,920 1,365,760,800 Rls. 41,760 $
20 12 1396 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 69,000 945,988,620 Rls. 25,530 $
21 11 1396 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,750 904,213,585 Rls. 24,698 $
22 5 1396 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,000 570,183,075 Rls. 17,325 $
23 7 1396 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,000 568,014,750 Rls. 16,650 $
24 5 1396 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,260 528,715,215 Rls. 16,065 $
25 4 1396 سمنان ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 18,720 491,248,800 Rls. 15,120 $
26 12 1396 سمنان ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,080 451,453,200 Rls. 12,144 $
27 9 1396 سمنان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 263,358,600 Rls. 7,400 $
28 11 1396 سمنان ارمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 22,500 131,594,400 Rls. 3,600 $
29 5 1396 سمنان ارمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 800 6,318,912 Rls. 192 $
مجموع کل
83,474,281,467 ريال
مجموع کل
2,451,394 دلار
[1]