آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,538,178 203,192,159,450 Rls. 5,445,814 $
2 11 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,956,889 174,957,612,347 Rls. 4,748,267 $
3 2 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,993,484 134,755,042,705 Rls. 4,153,872 $
4 1 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,266,760 127,110,647,040 Rls. 3,919,855 $
5 12 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,630,312 122,366,981,537 Rls. 3,279,047 $
6 11 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,102,029 93,176,765,482 Rls. 2,526,829 $
7 2 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,320,000 90,314,073,600 Rls. 2,784,000 $
8 9 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,568,761 90,027,894,767 Rls. 2,541,014 $
9 10 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,647,200 71,469,650,880 Rls. 1,976,640 $
10 5 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,238,604 70,947,821,752 Rls. 2,164,027 $
11 6 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,050,755 68,947,405,929 Rls. 2,072,949 $
12 10 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,714,654 68,133,905,380 Rls. 1,885,859 $
13 3 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,740,000 67,083,394,560 Rls. 2,067,360 $
14 7 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,944,286 53,751,150,366 Rls. 1,590,571 $
15 7 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,245,067 50,585,636,080 Rls. 1,494,078 $
16 3 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,805,888 50,299,358,479 Rls. 1,550,263 $
17 8 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,349,411 46,524,779,775 Rls. 1,339,761 $
18 12 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 1,039,980 46,387,872,911 Rls. 1,245,649 $
19 4 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,267,292 45,184,120,313 Rls. 1,387,523 $
20 5 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,136,800 44,700,265,920 Rls. 1,364,160 $
21 4 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,113,600 43,476,085,440 Rls. 1,336,320 $
22 6 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,038,684 41,378,177,532 Rls. 1,245,492 $
23 12 1396 ساوه پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 2,679,712 40,004,645,188 Rls. 1,071,886 $
24 8 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 848,089 35,440,612,572 Rls. 1,017,706 $
25 3 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 745,425 31,446,657,372 Rls. 969,255 $
26 5 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 726,112 29,547,301,528 Rls. 900,325 $
27 11 1396 ساوه پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,933,731 28,274,214,980 Rls. 765,903 $
28 9 1396 ساوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 662,489 28,037,395,464 Rls. 794,988 $
29 9 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 606,950 27,039,626,664 Rls. 761,875 $
30 2 1396 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,996,816 25,911,616,276 Rls. 798,709 $
31 11 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 509,160 23,183,576,160 Rls. 630,595 $
32 2 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 516,759 21,901,190,654 Rls. 675,094 $
33 1 1396 ساوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,608,154 20,865,726,128 Rls. 643,336 $
34 2 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 746,887 18,522,548,117 Rls. 570,999 $
35 8 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 399,414 15,469,974,977 Rls. 440,181 $
36 4 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 704,116 14,981,336,305 Rls. 460,530 $
37 4 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 379,420 14,692,559,715 Rls. 451,353 $
38 9 1396 ساوه پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 736,500 11,687,227,342 Rls. 331,425 $
39 3 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 589,720 9,782,291,042 Rls. 301,448 $
40 8 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 563,445 9,181,180,801 Rls. 262,842 $
41 6 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 308,869 8,828,077,480 Rls. 265,889 $
42 7 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 232,110 8,408,029,795 Rls. 247,658 $
43 10 1396 ساوه پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 551,115 7,998,270,127 Rls. 220,446 $
44 5 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 142,950 7,512,999,513 Rls. 229,517 $
45 3 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 139,771 7,415,566,015 Rls. 228,527 $
46 12 1396 ساوه پاكستان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 71,500 7,222,965,750 Rls. 193,050 $
47 10 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 318,888 7,007,384,978 Rls. 193,696 $
48 11 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 112,612 6,756,385,271 Rls. 183,362 $
49 4 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 125,653 6,696,698,639 Rls. 205,843 $
50 3 1396 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 514,595 6,678,143,184 Rls. 205,836 $
51 12 1396 ساوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 420,280 6,527,395,302 Rls. 175,146 $
52 10 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 110,735 6,390,355,626 Rls. 177,176 $
53 8 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 108,735 6,048,509,929 Rls. 173,977 $
54 12 1396 ساوه پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 132,587 5,930,383,887 Rls. 159,103 $
55 12 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 96,884 5,844,269,592 Rls. 156,544 $
56 2 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 108,854 5,764,993,086 Rls. 177,704 $
57 1 1396 ساوه پاكستان 27101910 روغن موتور 112,770 5,485,358,340 Rls. 169,155 $
58 8 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 128,746 5,374,404,441 Rls. 154,493 $
59 4 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 118,847 4,647,169,320 Rls. 142,616 $
60 7 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,563 4,618,664,534 Rls. 136,900 $
61 7 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 113,118 4,615,977,972 Rls. 135,740 $
62 5 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 112,317 4,421,472,230 Rls. 134,780 $
63 3 1396 ساوه پاكستان 27132000 قيرنفت 518,445 4,364,321,892 Rls. 134,493 $
64 1 1396 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 330,040 4,281,800,848 Rls. 132,016 $
65 1 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 217,660 4,104,270,968 Rls. 126,546 $
66 5 1396 ساوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 266,400 3,751,320,258 Rls. 114,552 $
67 12 1396 ساوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 469,353 3,734,453,832 Rls. 100,120 $
68 11 1396 ساوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 404,196 3,594,649,272 Rls. 97,712 $
69 5 1396 ساوه پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 243,420 3,585,699,062 Rls. 109,538 $
70 12 1396 ساوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 184,039 3,507,600,878 Rls. 93,858 $
71 8 1396 ساوه پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 3,504,541,950 Rls. 100,230 $
72 5 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 266,204 3,405,453,608 Rls. 103,838 $
73 10 1396 ساوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 199,800 3,088,264,644 Rls. 85,914 $
74 9 1396 ساوه پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 218,214 3,075,871,246 Rls. 87,286 $
75 9 1396 ساوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 199,800 3,057,593,346 Rls. 85,914 $
76 7 1396 ساوه پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 216,371 2,945,154,704 Rls. 86,549 $
77 9 1396 ساوه پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 68,683 2,917,481,211 Rls. 82,419 $
78 1 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 66,728 2,597,407,974 Rls. 80,073 $
79 1 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 46,891 2,557,784,312 Rls. 78,884 $
80 9 1396 ساوه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,682 2,537,224,914 Rls. 71,491 $
81 12 1396 ساوه پاكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 83,810 2,501,654,360 Rls. 67,048 $
82 10 1396 ساوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 300,017 2,406,734,448 Rls. 66,524 $
83 1 1396 ساوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 370,835 2,327,204,280 Rls. 71,760 $
84 3 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 177,510 2,304,150,804 Rls. 71,004 $
85 5 1396 ساوه پاكستان 27132000 قيرنفت 223,000 2,198,461,800 Rls. 66,900 $
86 4 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 155,873 2,014,275,810 Rls. 61,910 $
87 11 1396 ساوه پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 45,149 2,004,746,596 Rls. 54,178 $
88 10 1396 ساوه پاكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 25,700 1,865,254,600 Rls. 51,400 $
89 10 1396 ساوه پاكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 42,938 1,864,052,460 Rls. 51,524 $
90 2 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,480 1,770,281,712 Rls. 54,576 $
91 11 1396 ساوه پاكستان 27101950 روغن صنعتي 92,762 1,738,605,056 Rls. 47,308 $
92 2 1396 ساوه پاكستان 27132000 قيرنفت 198,000 1,734,407,100 Rls. 53,460 $
93 7 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 131,784 1,732,253,281 Rls. 50,953 $
94 4 1396 ساوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 263,348 1,719,478,812 Rls. 52,724 $
95 3 1396 ساوه پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,303 1,686,246,630 Rls. 51,963 $
96 12 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 112,770 1,683,503,340 Rls. 45,108 $
97 11 1396 ساوه پاكستان 27132000 قيرنفت 151,000 1,670,411,100 Rls. 45,300 $
98 4 1396 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 15,857 1,547,944,290 Rls. 47,571 $
99 8 1396 ساوه پاكستان 27101920 گريس 110,300 1,542,655,800 Rls. 44,120 $
100 3 1396 ساوه پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 15,725 1,530,875,925 Rls. 47,175 $
مجموع کل
2,449,388,051,664 ريال
مجموع کل
70,908,897 دلار