آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 325,714 13,325,706,304 Rls. 390,852 $
2 11 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 30,779 9,101,817,804 Rls. 246,302 $
3 8 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 164,429 6,176,212,842 Rls. 178,830 $
4 11 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 131,331 5,806,702,829 Rls. 157,595 $
5 3 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 22,198 5,762,825,620 Rls. 177,585 $
6 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 86,166 3,643,880,349 Rls. 103,398 $
7 8 1396 ساوه فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 77,900 3,243,148,380 Rls. 93,480 $
8 6 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 11,267 2,978,100,536 Rls. 90,136 $
9 4 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 11,267 2,937,979,458 Rls. 90,136 $
10 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 69,335 2,934,064,476 Rls. 83,202 $
11 6 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 72,477 2,889,979,620 Rls. 86,972 $
12 7 1396 ساوه فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 57,882 2,357,383,616 Rls. 69,458 $
13 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 15,098 2,003,180,436 Rls. 56,847 $
14 8 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 6,370 1,982,280,587 Rls. 56,693 $
15 10 1396 ساوه فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 38,950 1,690,702,650 Rls. 46,740 $
16 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 38,950 1,647,070,860 Rls. 46,740 $
17 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 5,773 1,630,469,645 Rls. 46,184 $
18 6 1396 ساوه فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 40,842 1,626,018,870 Rls. 49,010 $
19 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 5,065 1,591,452,366 Rls. 45,079 $
20 10 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 36,239 1,567,931,216 Rls. 43,486 $
21 12 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 32,551 1,456,034,195 Rls. 39,061 $
22 3 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 36,541 1,422,788,961 Rls. 43,849 $
23 12 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 2,744 1,178,154,162 Rls. 31,796 $
24 8 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 4,092 1,144,622,787 Rls. 32,736 $
25 10 1396 ساوه فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,824 889,816,080 Rls. 24,883 $
26 11 1396 ساوه فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,628 864,334,830 Rls. 23,389 $
27 4 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,598 726,306,765 Rls. 22,317 $
28 5 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,932 706,263,796 Rls. 21,518 $
29 6 1396 ساوه فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 107,673 669,258,240 Rls. 20,256 $
30 7 1396 ساوه فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,977 621,541,152 Rls. 18,312 $
31 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 18,275 566,946,936 Rls. 16,059 $
32 8 1396 ساوه فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 86,901 522,377,100 Rls. 14,940 $
33 12 1396 ساوه فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 63,999 479,480,400 Rls. 12,720 $
34 3 1396 ساوه فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,573 474,823,032 Rls. 14,632 $
35 10 1396 ساوه فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 63,901 408,157,920 Rls. 11,220 $
36 9 1396 ساوه فدراسيون روسيه 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 1,338 93,057,056 Rls. 2,641 $
مجموع کل
87,120,871,876 ريال
مجموع کل
2,509,054 دلار
[1]