آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 903,730 39,114,688,900 Rls. 1,084,468 $
2 12 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 809,767 36,315,322,289 Rls. 971,707 $
3 8 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 764,001 31,945,690,424 Rls. 916,794 $
4 11 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 694,476 30,727,695,087 Rls. 833,365 $
5 3 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 764,479 29,659,499,674 Rls. 914,013 $
6 9 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 695,428 29,456,990,676 Rls. 833,840 $
7 7 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 694,961 28,307,507,479 Rls. 833,716 $
8 2 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 693,452 26,994,944,521 Rls. 832,135 $
9 6 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 555,126 22,137,714,482 Rls. 666,182 $
10 4 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 463,475 18,091,014,219 Rls. 556,350 $
11 5 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 439,517 17,260,165,008 Rls. 527,524 $
12 1 1396 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 277,885 10,791,427,728 Rls. 332,742 $
مجموع کل
320,802,660,487 ريال
مجموع کل
9,302,836 دلار
[1]