آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 62,710 28,945,995,254 Rls. 784,051 $
2 12 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 198,500 24,463,279,170 Rls. 655,050 $
3 11 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,617,202 24,206,110,162 Rls. 657,270 $
4 10 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,270,450 20,580,774,685 Rls. 570,607 $
5 3 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 123,040 20,253,499,324 Rls. 624,145 $
6 7 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 167,489 18,712,290,458 Rls. 552,712 $
7 2 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 166,035 17,065,462,409 Rls. 526,070 $
8 9 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,646,700 14,522,658,975 Rls. 411,675 $
9 7 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 92,587 14,461,972,815 Rls. 425,900 $
10 5 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 57,530 13,954,830,288 Rls. 425,400 $
11 11 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 108,965 13,265,347,260 Rls. 359,568 $
12 10 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 1,228,870 12,751,737,032 Rls. 355,188 $
13 3 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 118,990 12,742,908,156 Rls. 392,667 $
14 5 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,549,006 12,677,301,089 Rls. 387,216 $
15 4 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 117,080 12,565,696,770 Rls. 386,364 $
16 8 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 97,590 11,149,982,151 Rls. 322,047 $
17 4 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 37,680 10,551,855,475 Rls. 324,512 $
18 9 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 62,997 10,234,329,552 Rls. 289,778 $
19 5 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 64,177 9,677,974,595 Rls. 295,204 $
20 4 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,136,769 9,249,097,701 Rls. 284,189 $
21 3 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 1,026,410 9,226,990,147 Rls. 284,338 $
22 11 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 53,523 9,075,070,512 Rls. 246,192 $
23 10 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 53,667 8,905,858,596 Rls. 246,860 $
24 6 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,012,850 8,403,840,661 Rls. 253,211 $
25 5 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 76,750 8,273,590,545 Rls. 253,275 $
26 3 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,036,776 8,248,321,490 Rls. 254,192 $
27 9 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 797,950 8,117,790,585 Rls. 229,781 $
28 6 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,413 7,843,992,827 Rls. 236,300 $
29 12 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,683 7,569,760,858 Rls. 202,838 $
30 12 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 679,770 7,228,812,244 Rls. 193,436 $
31 2 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 756,710 7,199,562,723 Rls. 221,941 $
32 3 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,453 7,176,503,816 Rls. 221,153 $
33 11 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 703,640 7,149,614,063 Rls. 194,282 $
34 1 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,120 7,058,087,106 Rls. 217,587 $
35 4 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 46,249 6,921,271,879 Rls. 212,738 $
36 8 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 604,640 6,081,057,621 Rls. 174,840 $
37 7 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 28,014 6,061,948,978 Rls. 179,290 $
38 7 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 615,340 5,949,436,794 Rls. 175,057 $
39 12 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 14,130 5,741,724,527 Rls. 153,973 $
40 9 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 48,890 5,691,256,758 Rls. 161,337 $
41 1 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 615,410 5,628,343,040 Rls. 173,569 $
42 12 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 595,950 5,559,321,685 Rls. 149,704 $
43 6 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 564,247 5,537,191,664 Rls. 166,454 $
44 12 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 23,220 5,524,502,400 Rls. 148,608 $
45 8 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,830 5,424,374,544 Rls. 155,612 $
46 4 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 83,032 5,411,250,576 Rls. 166,064 $
47 9 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 76,214 5,386,860,092 Rls. 152,428 $
48 9 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,090 5,040,654,948 Rls. 143,046 $
49 8 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 548,820 4,808,809,093 Rls. 137,224 $
50 11 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,016 4,704,033,542 Rls. 128,102 $
51 5 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 70,400 4,615,264,000 Rls. 140,800 $
52 5 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 491,990 4,543,742,660 Rls. 138,700 $
53 2 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 70,590 4,520,365,524 Rls. 139,348 $
54 12 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 55,472 4,161,002,480 Rls. 110,944 $
55 9 1396 ساري عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 25,430 4,124,774,598 Rls. 116,978 $
56 11 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 53,990 3,986,438,920 Rls. 107,980 $
57 8 1396 ساري عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 23,950 3,850,553,142 Rls. 110,170 $
58 1 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 33,270 3,816,334,040 Rls. 117,680 $
59 7 1396 ساري عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 23,806 3,710,741,370 Rls. 109,508 $
60 10 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 15,300 3,501,619,200 Rls. 97,920 $
61 10 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 47,000 3,411,166,000 Rls. 94,000 $
62 1 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 52,360 3,396,012,960 Rls. 104,720 $
63 4 1396 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 368,660 3,385,734,061 Rls. 104,023 $
64 6 1396 ساري عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 11,280 3,097,301,760 Rls. 93,744 $
65 7 1396 ساري عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 349,300 2,970,272,550 Rls. 87,325 $
66 7 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 41,592 2,813,016,732 Rls. 83,184 $
67 8 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 40,002 2,805,602,960 Rls. 80,004 $
68 1 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 48,290 2,662,214,790 Rls. 82,093 $
69 6 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 38,300 2,597,696,039 Rls. 78,133 $
70 2 1396 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 47,050 2,594,681,729 Rls. 79,985 $
71 6 1396 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,440 2,565,688,488 Rls. 77,352 $
72 1 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 112,676 2,523,646,804 Rls. 77,828 $
73 3 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 116,080 2,467,204,615 Rls. 76,030 $
74 9 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 164,065 2,230,564,002 Rls. 63,001 $
75 3 1396 ساري عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 68,655 2,228,403,990 Rls. 68,655 $
76 6 1396 ساري عراق 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 165,630 2,111,619,920 Rls. 63,602 $
77 5 1396 ساري عراق 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 164,375 2,065,904,956 Rls. 62,940 $
78 2 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 30,590 2,024,073,740 Rls. 62,404 $
79 3 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 30,008 1,947,999,328 Rls. 60,016 $
80 3 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 29,120 1,927,692,250 Rls. 59,405 $
81 2 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 87,100 1,914,512,430 Rls. 59,020 $
82 4 1396 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 58,000 1,885,695,750 Rls. 58,000 $
83 8 1396 ساري عراق 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 139,780 1,861,340,592 Rls. 53,676 $
84 12 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 71,825 1,854,553,087 Rls. 49,878 $
85 9 1396 ساري عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 135,970 1,839,881,694 Rls. 52,213 $
86 2 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 145,560 1,813,278,522 Rls. 55,892 $
87 3 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 144,140 1,795,710,512 Rls. 55,348 $
88 4 1396 ساري عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 13,780 1,580,638,500 Rls. 48,650 $
89 7 1396 ساري عراق 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 119,170 1,556,486,275 Rls. 45,761 $
90 8 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 6,898 1,555,775,520 Rls. 44,148 $
91 7 1396 ساري عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 119,610 1,550,425,253 Rls. 45,929 $
92 10 1396 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 20,600 1,525,008,936 Rls. 42,024 $
93 7 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 63,091 1,500,147,800 Rls. 44,163 $
94 7 1396 ساري عراق 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 112,765 1,461,344,105 Rls. 43,303 $
95 10 1396 ساري عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 39,760 1,441,560,000 Rls. 40,000 $
96 9 1396 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 6,009 1,368,681,762 Rls. 38,458 $
97 2 1396 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 24,545 1,353,637,299 Rls. 41,726 $
98 6 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,331,640,000 Rls. 40,000 $
99 2 1396 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,297,960,000 Rls. 40,000 $
100 4 1396 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 56,700 1,290,517,410 Rls. 39,690 $
مجموع کل
637,419,066,690 ريال
مجموع کل
18,549,396 دلار