آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,088,510 21,111,779,739 Rls. 650,835 $
2 5 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 977,570 13,056,759,605 Rls. 397,981 $
3 3 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 826,000 10,967,779,045 Rls. 337,998 $
4 8 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 18,300 10,203,551,922 Rls. 297,714 $
5 4 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,300 8,602,238,875 Rls. 264,725 $
6 4 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 529,300 7,002,816,470 Rls. 215,089 $
7 9 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 65,779 6,973,553,394 Rls. 197,337 $
8 5 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 70,698 6,954,418,383 Rls. 212,094 $
9 10 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,400 6,320,346,263 Rls. 174,167 $
10 1 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 447,460 5,904,081,690 Rls. 182,082 $
11 3 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,400 5,625,984,264 Rls. 173,406 $
12 2 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 402,770 5,316,217,665 Rls. 163,875 $
13 8 1396 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,220 5,241,599,274 Rls. 150,518 $
14 3 1396 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 568,600 4,693,671,082 Rls. 144,654 $
15 8 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 42,364 4,452,190,944 Rls. 127,092 $
16 12 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,000 4,205,446,000 Rls. 112,400 $
17 3 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 43,038 4,189,409,034 Rls. 129,114 $
18 4 1396 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 448,140 4,075,189,875 Rls. 125,025 $
19 7 1396 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 385,460 3,503,468,897 Rls. 103,372 $
20 6 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,650 3,386,588,069 Rls. 102,101 $
21 2 1396 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 358,750 3,346,876,184 Rls. 103,172 $
22 2 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,400 3,341,898,219 Rls. 103,021 $
23 8 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 104,930 3,315,064,198 Rls. 94,438 $
24 1 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 31,936 3,106,932,906 Rls. 95,813 $
25 12 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 27,302 3,075,541,350 Rls. 81,906 $
26 5 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 44,000 2,889,480,000 Rls. 88,000 $
27 2 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,500 2,822,019,000 Rls. 87,000 $
28 6 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 26,362 2,617,295,205 Rls. 79,086 $
29 2 1396 ساري تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,230 2,593,630,083 Rls. 79,959 $
30 5 1396 ساري تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,010 2,591,315,265 Rls. 79,233 $
31 9 1396 ساري تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 52,120 2,574,110,812 Rls. 72,968 $
32 3 1396 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 261,950 2,473,445,992 Rls. 76,227 $
33 1 1396 ساري تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 36,090 2,387,780,792 Rls. 73,624 $
34 3 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 77,570 2,265,473,691 Rls. 69,813 $
35 7 1396 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 34,280 2,222,999,069 Rls. 65,132 $
36 11 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 19,241 2,134,207,770 Rls. 57,723 $
37 5 1396 ساري تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 233,610 2,078,686,136 Rls. 63,604 $
38 7 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,013 2,034,939,375 Rls. 60,039 $
39 5 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 71,660 1,984,807,117 Rls. 60,551 $
40 2 1396 ساري تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 17,921 1,743,889,821 Rls. 53,763 $
41 2 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 58,180 1,698,428,394 Rls. 52,362 $
42 6 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 125,740 1,692,011,440 Rls. 51,211 $
43 10 1396 ساري تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 1,665,665,100 Rls. 45,900 $
44 9 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 51,060 1,628,780,211 Rls. 45,954 $
45 9 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,000 1,551,044,000 Rls. 44,000 $
46 8 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,000 1,550,560,000 Rls. 44,000 $
47 11 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 46,630 1,548,745,524 Rls. 41,967 $
48 12 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 46,010 1,542,282,291 Rls. 41,409 $
49 8 1396 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,190 1,530,457,758 Rls. 43,542 $
50 12 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 102,850 1,512,636,929 Rls. 40,515 $
51 1 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 54,220 1,486,146,970 Rls. 45,815 $
52 4 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 50,470 1,476,140,634 Rls. 45,423 $
53 4 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,000 1,431,980,000 Rls. 44,000 $
54 1 1396 ساري تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 20,000 1,297,120,000 Rls. 40,000 $
55 12 1396 ساري تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 87,230 1,258,824,878 Rls. 33,592 $
56 4 1396 ساري تركمنستان 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 89,180 1,113,961,373 Rls. 34,245 $
57 10 1396 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 34,500 1,048,662,000 Rls. 29,325 $
58 9 1396 ساري تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,100 976,597,749 Rls. 27,441 $
59 4 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 34,660 953,145,415 Rls. 29,287 $
60 5 1396 ساري تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 16,960 942,952,838 Rls. 28,832 $
61 7 1396 ساري تركمنستان 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 71,570 927,743,631 Rls. 27,483 $
62 8 1396 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 21,140 902,853,639 Rls. 26,343 $
63 10 1396 ساري تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 26,120 847,204,812 Rls. 23,508 $
64 11 1396 ساري تركمنستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 25,480 842,085,972 Rls. 22,932 $
65 8 1396 ساري تركمنستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 24,000 839,160,000 Rls. 24,000 $
66 9 1396 ساري تركمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 22,400 835,211,076 Rls. 23,702 $
67 12 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 25,900 814,644,820 Rls. 21,884 $
68 3 1396 ساري تركمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 23,400 759,517,200 Rls. 23,400 $
69 1 1396 ساري تركمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 23,400 759,049,200 Rls. 23,400 $
70 11 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 50,440 756,986,220 Rls. 20,484 $
71 7 1396 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 26,160 746,198,485 Rls. 22,105 $
72 8 1396 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 25,440 739,935,312 Rls. 21,496 $
73 9 1396 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 24,590 733,546,512 Rls. 20,778 $
74 9 1396 ساري تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 50,420 729,040,665 Rls. 20,485 $
75 6 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 25,560 713,597,920 Rls. 21,598 $
76 2 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 25,500 699,178,603 Rls. 21,547 $
77 2 1396 ساري تركمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 25,390 695,860,490 Rls. 21,454 $
78 3 1396 ساري تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 25,060 687,001,700 Rls. 21,175 $
79 5 1396 ساري تركمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 49,880 671,035,356 Rls. 20,484 $
80 11 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 43,160 626,299,136 Rls. 16,948 $
81 10 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 44,945 624,165,351 Rls. 17,259 $
82 1 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 45,570 567,470,454 Rls. 17,499 $
83 5 1396 ساري تركمنستان 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 44,940 563,563,704 Rls. 17,256 $
84 3 1396 ساري تركمنستان 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 44,570 555,426,705 Rls. 17,114 $
85 2 1396 ساري تركمنستان 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 42,940 534,853,495 Rls. 16,489 $
86 7 1396 ساري تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,610 523,165,986 Rls. 15,498 $
87 4 1396 ساري تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 70,240 428,958,445 Rls. 13,211 $
88 2 1396 ساري تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 408,706,200 Rls. 12,600 $
89 10 1396 ساري تركمنستان 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 9,600 400,032,900 Rls. 11,100 $
90 9 1396 ساري تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 12,830 385,025,424 Rls. 10,906 $
91 9 1396 ساري تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 25,580 361,230,528 Rls. 10,232 $
92 10 1396 ساري تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 25,360 333,734,336 Rls. 9,256 $
93 8 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 24,300 328,824,440 Rls. 9,331 $
94 5 1396 ساري تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,220 324,368,190 Rls. 9,918 $
95 10 1396 ساري تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 23,125 320,026,320 Rls. 8,880 $
96 9 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 23,255 314,791,430 Rls. 8,930 $
97 7 1396 ساري تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 23,460 307,342,035 Rls. 9,009 $
98 5 1396 ساري تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 23,950 300,364,823 Rls. 9,197 $
99 7 1396 ساري تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 22,905 300,075,540 Rls. 8,796 $
100 9 1396 ساري تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 22,160 299,950,759 Rls. 8,509 $
مجموع کل
244,801,854,793 ريال
مجموع کل
7,301,667 دلار