آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 30,000,000 40,022,160,000 Rls. 1,110,000 $
2 12 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,747,100 36,495,139,238 Rls. 974,794 $
3 8 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,529,349 34,600,838,739 Rls. 994,080 $
4 7 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,265,885 27,830,323,724 Rls. 822,820 $
5 2 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,297,680 27,365,821,603 Rls. 843,546 $
6 11 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 27,198,330,000 Rls. 740,000 $
7 6 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,847,600 23,421,257,604 Rls. 704,027 $
8 9 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 976,657 22,438,592,207 Rls. 634,830 $
9 3 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 894,700 18,289,134,981 Rls. 563,628 $
10 12 1396 زاهدان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 13,000,000 18,131,295,000 Rls. 481,000 $
11 2 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 16,000,000 18,067,997,000 Rls. 557,000 $
12 5 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 825,551 17,584,816,863 Rls. 536,408 $
13 6 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 801,220 16,941,998,033 Rls. 510,789 $
14 12 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 644,491 15,860,908,024 Rls. 423,672 $
15 3 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 13,000,000 15,607,118,000 Rls. 481,000 $
16 11 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 223,968 14,427,961,215 Rls. 392,992 $
17 12 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,000,000 13,822,090,000 Rls. 370,000 $
18 11 1396 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 13,586,770,000 Rls. 370,000 $
19 10 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 536,575 12,535,928,424 Rls. 348,775 $
20 11 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 582,167 12,289,629,781 Rls. 332,665 $
21 11 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 494,918 11,846,796,476 Rls. 321,699 $
22 8 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 693,950 10,792,973,103 Rls. 311,821 $
23 7 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 723,300 10,722,720,078 Rls. 316,291 $
24 2 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 635,230 10,554,359,809 Rls. 325,350 $
25 8 1396 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,000,000 10,318,856,000 Rls. 296,000 $
26 4 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 461,160 9,755,934,520 Rls. 299,753 $
27 1 1396 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 438,120 9,237,294,734 Rls. 284,778 $
28 3 1396 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 32,513 8,331,087,056 Rls. 256,734 $
29 12 1396 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 25,264 7,318,373,100 Rls. 196,648 $
30 4 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 443,740 6,623,156,820 Rls. 203,635 $
31 7 1396 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 59,555 5,062,959,046 Rls. 148,888 $
32 3 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 312,340 4,887,501,122 Rls. 150,620 $
33 6 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 26,133 4,874,498,880 Rls. 146,649 $
34 1 1396 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,000,000 4,799,270,000 Rls. 148,000 $
35 4 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 25,661 4,740,819,995 Rls. 145,561 $
36 5 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 363,250 4,544,171,190 Rls. 138,610 $
37 2 1396 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 12,137 4,315,379,445 Rls. 133,047 $
38 11 1396 زاهدان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 3,000,000 4,102,005,000 Rls. 111,000 $
39 7 1396 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 75,071 3,797,550,175 Rls. 112,607 $
40 6 1396 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,667,440,000 Rls. 111,000 $
41 4 1396 زاهدان افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 3,000,000 3,612,495,000 Rls. 111,000 $
42 2 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 25,149 3,533,392,238 Rls. 108,917 $
43 2 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 49,624 3,376,025,440 Rls. 104,060 $
44 1 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 263,720 3,235,274,456 Rls. 99,758 $
45 10 1396 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 17,707 2,972,263,920 Rls. 83,117 $
46 3 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 35,505 2,880,816,496 Rls. 88,762 $
47 8 1396 زاهدان افغانستان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 18,249 2,761,745,904 Rls. 80,232 $
48 10 1396 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,668,144,000 Rls. 74,000 $
49 9 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 287,537 2,542,547,692 Rls. 71,883 $
50 8 1396 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 27,260 2,398,753,082 Rls. 68,151 $
51 10 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 261,009 2,357,847,288 Rls. 65,252 $
52 3 1396 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,627 2,300,159,331 Rls. 70,881 $
53 6 1396 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 75,960 2,299,784,540 Rls. 68,978 $
54 5 1396 زاهدان افغانستان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 14,556 2,292,179,989 Rls. 69,971 $
55 8 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12,981 2,254,813,110 Rls. 65,505 $
56 4 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,300 2,224,608,750 Rls. 68,250 $
57 5 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 13,089 2,159,621,956 Rls. 65,798 $
58 7 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12,818 2,124,057,954 Rls. 62,922 $
59 5 1396 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,770 2,038,013,675 Rls. 61,925 $
60 3 1396 زاهدان افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12,948 1,926,674,422 Rls. 59,359 $
61 10 1396 زاهدان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 75,721 1,900,630,272 Rls. 53,004 $
62 8 1396 زاهدان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 72,684 1,787,072,993 Rls. 50,879 $
63 11 1396 زاهدان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,068 1,778,647,568 Rls. 48,134 $
64 4 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 207,496 1,685,386,260 Rls. 51,874 $
65 3 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 203,184 1,648,264,962 Rls. 50,796 $
66 6 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 35,241 1,596,149,760 Rls. 48,103 $
67 9 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 90,380 1,525,536,703 Rls. 43,053 $
68 5 1396 زاهدان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,654 1,423,038,729 Rls. 43,239 $
69 2 1396 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 17,210 1,395,515,875 Rls. 43,025 $
70 11 1396 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 14,300 1,321,034,000 Rls. 35,750 $
71 2 1396 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 6,605 1,290,718,390 Rls. 39,794 $
72 10 1396 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,756 1,284,819,504 Rls. 35,634 $
73 9 1396 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,966 1,216,187,496 Rls. 34,449 $
74 10 1396 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 66,990 1,205,694,288 Rls. 33,625 $
75 12 1396 زاهدان افغانستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,690 1,070,988,229 Rls. 28,683 $
76 5 1396 زاهدان افغانستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 2,520 934,810,824 Rls. 28,536 $
77 5 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 26,840 901,780,308 Rls. 27,612 $
78 5 1396 زاهدان افغانستان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,360 900,970,777 Rls. 27,503 $
79 2 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 103,584 839,962,656 Rls. 25,896 $
80 10 1396 زاهدان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,654 713,161,680 Rls. 19,943 $
81 9 1396 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,575 691,067,202 Rls. 19,418 $
82 8 1396 زاهدان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,202 676,992,330 Rls. 19,362 $
83 3 1396 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,100 537,759,300 Rls. 16,575 $
84 7 1396 زاهدان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,870 522,266,535 Rls. 15,309 $
85 9 1396 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 24,600 434,239,200 Rls. 12,300 $
86 8 1396 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,355 432,289,080 Rls. 12,267 $
87 1 1396 زاهدان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 51,786 419,709,320 Rls. 12,946 $
88 10 1396 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 22,895 409,380,480 Rls. 11,448 $
89 12 1396 زاهدان افغانستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 3,531 324,265,799 Rls. 8,683 $
90 11 1396 زاهدان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,200 283,791,360 Rls. 7,680 $
91 12 1396 زاهدان افغانستان 31043000 سولفات پتاسيم 1,445 103,677,092 Rls. 2,798 $
92 5 1396 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 1,030 95,951,111 Rls. 2,929 $
93 12 1396 زاهدان افغانستان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 920 72,218,246 Rls. 1,949 $
94 8 1396 زاهدان افغانستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,000 55,247,310 Rls. 1,605 $
95 12 1396 زاهدان افغانستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 300 48,938,820 Rls. 1,308 $
96 8 1396 زاهدان افغانستان 31043000 سولفات پتاسيم 550 39,757,410 Rls. 1,155 $
97 8 1396 زاهدان افغانستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 95 19,861,494 Rls. 577 $
98 8 1396 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 31 7,435,152 Rls. 216 $
مجموع کل
650,365,694,743 ريال
مجموع کل
18,817,495 دلار
[1]