آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 5,776,040 57,446,313,596 Rls. 1,771,567 $
2 2 1396 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 5,409,096 56,206,488,002 Rls. 1,732,796 $
3 1 1396 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 739,026 20,368,504,030 Rls. 628,152 $
4 12 1396 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 742,576 14,862,225,921 Rls. 398,180 $
5 2 1396 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 494,331 13,685,854,734 Rls. 421,889 $
6 12 1396 رازي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 766,242 5,943,805,412 Rls. 158,738 $
7 3 1396 رازي ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,365 1,316,707,900 Rls. 40,580 $
8 6 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 20,400 732,768,960 Rls. 22,080 $
9 5 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 18,700 663,759,760 Rls. 20,240 $
10 6 1396 رازي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 19,320 540,464,442 Rls. 16,422 $
11 2 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 15,300 537,171,440 Rls. 16,560 $
12 1 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,400 476,079,640 Rls. 14,680 $
13 3 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,500 298,534,480 Rls. 9,200 $
14 7 1396 رازي ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 23,285 272,339,580 Rls. 8,149 $
15 2 1396 رازي ترکيه 04090000 عسل طبيعي 1,958 254,046,584 Rls. 7,832 $
16 7 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,350 195,094,726 Rls. 5,806 $
17 4 1396 رازي ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,100 179,446,000 Rls. 5,520 $
18 12 1396 رازي ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 420 155,211,000 Rls. 4,200 $
19 7 1396 رازي ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,550 89,996,162 Rls. 2,666 $
مجموع کل
174,224,812,369 ريال
مجموع کل
5,285,257 دلار
[1]