آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 18,007,675 243,882,835,310 Rls. 7,203,120 $
2 6 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,787,475 167,344,264,941 Rls. 5,031,801 $
3 8 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,583,200 160,399,431,360 Rls. 4,635,805 $
4 7 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 17,011,741 132,602,241,895 Rls. 3,912,695 $
5 6 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 15,831,760 121,073,248,521 Rls. 3,643,442 $
6 7 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 6,648,975 91,261,499,880 Rls. 2,695,590 $
7 9 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,699,925 80,435,686,630 Rls. 2,279,970 $
8 6 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 6,027,950 78,991,530,450 Rls. 2,375,325 $
9 10 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,711,585 38,924,742,784 Rls. 1,082,924 $
10 8 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,593,940 36,351,083,709 Rls. 1,056,601 $
11 5 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,686,400 27,877,157,020 Rls. 848,369 $
12 8 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,139,435 17,986,185,750 Rls. 512,749 $
13 6 1396 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,303,342 16,447,523,943 Rls. 493,988 $
14 8 1396 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,498,160 15,670,941,501 Rls. 450,588 $
15 2 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,016,825 15,047,006,759 Rls. 463,877 $
16 2 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,574,690 15,032,693,481 Rls. 463,455 $
17 5 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,158,055 15,010,520,754 Rls. 456,546 $
18 1 1396 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,514,285 14,676,115,144 Rls. 452,576 $
19 1 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,843,965 13,752,002,404 Rls. 424,115 $
20 9 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 124,681 13,261,576,113 Rls. 374,043 $
21 4 1396 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,452,641 11,992,246,128 Rls. 367,900 $
22 1 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 973,230 9,468,071,132 Rls. 291,969 $
23 5 1396 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,847,747 9,073,764,465 Rls. 277,169 $
24 2 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 799,845 8,486,751,806 Rls. 261,638 $
25 9 1396 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 789,122 8,229,911,998 Rls. 232,922 $
26 12 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 69,641 7,796,470,548 Rls. 208,924 $
27 11 1396 خسروي عراق 08105000 کيوي، تازه 377,040 7,626,778,027 Rls. 206,804 $
28 7 1396 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 743,020 7,598,403,927 Rls. 222,906 $
29 10 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 500,800 7,220,585,840 Rls. 200,320 $
30 12 1396 خسروي عراق 08105000 کيوي، تازه 340,750 7,002,659,793 Rls. 187,407 $
31 11 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 63,406 6,996,387,537 Rls. 190,218 $
32 10 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 61,786 6,672,308,454 Rls. 185,358 $
33 10 1396 خسروي عراق 08105000 کيوي، تازه 333,594 6,601,210,973 Rls. 183,373 $
34 12 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 376,470 6,316,180,075 Rls. 169,403 $
35 11 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 372,075 6,156,187,678 Rls. 167,426 $
36 10 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 372,320 6,013,453,020 Rls. 167,539 $
37 8 1396 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 678,950 5,873,884,827 Rls. 169,741 $
38 10 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 438,875 5,528,943,767 Rls. 153,598 $
39 6 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 522,920 5,508,501,398 Rls. 165,873 $
40 7 1396 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,016,258 5,129,617,525 Rls. 152,437 $
41 8 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 47,204 4,941,820,794 Rls. 141,612 $
42 9 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 408,875 4,873,029,636 Rls. 137,918 $
43 10 1396 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 451,579 4,870,219,356 Rls. 135,470 $
44 10 1396 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 521,285 4,681,041,134 Rls. 130,320 $
45 7 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 42,247 4,294,645,551 Rls. 126,741 $
46 9 1396 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 456,027 4,036,769,123 Rls. 114,007 $
47 7 1396 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 464,500 3,944,267,793 Rls. 115,739 $
48 1 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 39,378 3,830,820,252 Rls. 118,134 $
49 5 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 38,872 3,821,427,900 Rls. 116,616 $
50 9 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 408,610 3,325,834,459 Rls. 93,974 $
51 1 1396 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,600,430 3,269,787,770 Rls. 100,824 $
52 2 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,657 3,178,093,023 Rls. 97,971 $
53 6 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 31,698 3,156,064,134 Rls. 95,094 $
54 2 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 4,847,800 3,145,511,227 Rls. 96,963 $
55 3 1396 خسروي عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8,294 3,142,324,748 Rls. 104,900 $
56 2 1396 خسروي عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 41,040 3,061,604,520 Rls. 94,392 $
57 10 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 356,490 2,951,482,269 Rls. 82,184 $
58 2 1396 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,353,350 2,765,546,249 Rls. 85,261 $
59 9 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 157,820 2,507,989,983 Rls. 71,016 $
60 11 1396 خسروي عراق 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 107,730 2,378,012,628 Rls. 64,638 $
61 3 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,040 2,048,264,262 Rls. 63,120 $
62 11 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 157,155 2,027,330,750 Rls. 55,002 $
63 3 1396 خسروي عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 19,288 2,008,915,090 Rls. 67,065 $
64 8 1396 خسروي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 158,390 1,938,355,769 Rls. 55,429 $
65 5 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 2,939,380 1,925,315,801 Rls. 58,793 $
66 8 1396 خسروي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 160,800 1,924,159,250 Rls. 55,520 $
67 1 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 286,760 1,859,494,968 Rls. 57,352 $
68 4 1396 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 18,984 1,852,379,580 Rls. 56,952 $
69 4 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 2,403,000 1,565,398,872 Rls. 48,065 $
70 10 1396 خسروي عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 66,110 1,430,197,296 Rls. 39,666 $
71 8 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 103,275 1,426,543,890 Rls. 41,310 $
72 12 1396 خسروي عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 61,740 1,372,250,634 Rls. 36,846 $
73 7 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 162,270 1,266,783,324 Rls. 37,322 $
74 12 1396 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 290,755 1,093,144,080 Rls. 29,176 $
75 6 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 1,613,610 1,067,390,341 Rls. 32,269 $
76 1 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 1,498,698 1,050,405,846 Rls. 32,391 $
77 12 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 1,155,120 863,966,286 Rls. 23,098 $
78 3 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 1,328,070 861,944,025 Rls. 26,563 $
79 7 1396 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 77,690 791,860,542 Rls. 23,307 $
80 9 1396 خسروي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 63,334 781,273,717 Rls. 22,167 $
81 12 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,700 694,880,370 Rls. 18,630 $
82 11 1396 خسروي عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,700 688,471,650 Rls. 18,630 $
83 10 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,700 666,208,800 Rls. 18,630 $
84 8 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,601 635,421,420 Rls. 18,540 $
85 11 1396 خسروي عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 28,640 635,034,720 Rls. 17,184 $
86 8 1396 خسروي عراق 08071900 خربزه وهمانند 29,910 615,063,258 Rls. 17,946 $
87 2 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,700 604,338,570 Rls. 18,630 $
88 1 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,700 603,947,340 Rls. 18,630 $
89 11 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 807,210 596,444,794 Rls. 16,144 $
90 4 1396 خسروي عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 19,980 585,224,190 Rls. 17,982 $
91 5 1396 خسروي عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,740 581,037,030 Rls. 17,766 $
92 1 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 61,230 496,416,582 Rls. 15,309 $
93 9 1396 خسروي عراق 08105000 کيوي، تازه 25,304 495,292,113 Rls. 13,917 $
94 3 1396 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 49,800 371,709,016 Rls. 11,452 $
95 3 1396 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 175,300 358,311,536 Rls. 11,044 $
96 8 1396 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 33,390 323,799,835 Rls. 9,352 $
97 1 1396 خسروي عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 74,805 291,138,584 Rls. 8,978 $
98 8 1396 خسروي عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,455 229,389,189 Rls. 6,693 $
99 2 1396 خسروي عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,550 226,296,900 Rls. 6,975 $
100 10 1396 خسروي عراق 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,410 225,205,776 Rls. 6,246 $
مجموع کل
1,572,575,905,812 ريال
مجموع کل
46,294,369 دلار