آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,744,554 58,267,626,930 Rls. 1,797,385 $
2 1 1396 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 952,411 18,525,136,428 Rls. 571,446 $
مجموع کل
76,792,763,358 ريال
مجموع کل
2,368,831 دلار
[1]