آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 خارك كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,451,499 203,302,545,580 Rls. 6,270,899 $
2 2 1396 خارك كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,640,296 202,077,801,965 Rls. 6,230,239 $
3 1 1396 خارك كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,922,373 92,161,598,380 Rls. 2,842,739 $
4 2 1396 خارك كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,179,296 33,929,020,970 Rls. 1,046,062 $
مجموع کل
531,470,966,895 ريال
مجموع کل
16,389,939 دلار
[1]