آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,373 59,768,529,157 Rls. 1,773,756 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,112 50,564,905,989 Rls. 1,558,407 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,815 45,465,847,105 Rls. 1,367,896 $
4 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 2,171 42,205,539,975 Rls. 1,254,285 $
5 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,501 42,149,698,973 Rls. 1,128,549 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,859 36,451,229,267 Rls. 1,098,544 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,395 31,088,782,796 Rls. 948,507 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,751 26,045,228,038 Rls. 706,295 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,073 24,437,316,830 Rls. 653,426 $
10 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,174 21,497,165,011 Rls. 662,634 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 860 19,856,149,599 Rls. 536,722 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,998 19,484,843,599 Rls. 557,528 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,912 18,969,324,203 Rls. 584,724 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,890 18,337,517,358 Rls. 541,892 $
15 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,080 16,863,022,539 Rls. 477,985 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,227 15,051,499,182 Rls. 452,543 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 718 14,151,347,633 Rls. 432,475 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,367 13,214,893,118 Rls. 407,288 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,311 13,039,614,066 Rls. 352,354 $
20 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 651 13,015,287,421 Rls. 401,143 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,426 12,803,882,364 Rls. 393,096 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 565 11,793,467,511 Rls. 333,680 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,827 11,203,396,506 Rls. 299,984 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,744 10,918,347,008 Rls. 314,003 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,175 10,911,019,996 Rls. 336,278 $
26 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,409 9,872,686,049 Rls. 279,618 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 451 9,236,467,042 Rls. 265,159 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,731 9,231,689,486 Rls. 281,904 $
29 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 375 8,085,562,500 Rls. 217,500 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 6,100 7,950,950,800 Rls. 221,200 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 387 7,471,031,295 Rls. 229,567 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 289 7,405,726,504 Rls. 205,372 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,873 6,997,773,686 Rls. 193,772 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 110 6,418,604,400 Rls. 171,600 $
35 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 6,909 6,040,731,350 Rls. 172,675 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 6,790 5,316,756,832 Rls. 150,748 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,080 5,309,782,800 Rls. 163,240 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,483 5,208,892,585 Rls. 160,087 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,497 4,940,550,378 Rls. 136,157 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,980 4,103,356,176 Rls. 110,244 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,900 3,542,884,800 Rls. 109,200 $
42 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 60 3,049,495,475 Rls. 93,978 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,065 2,866,240,687 Rls. 84,758 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,724,540,000 Rls. 83,964 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,647,476,000 Rls. 78,000 $
46 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,560,116,000 Rls. 78,000 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,530,164,000 Rls. 78,000 $
48 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,610 2,370,569,040 Rls. 73,080 $
49 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,850,100,000 Rls. 52,500 $
50 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,980 1,824,585,840 Rls. 55,440 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,000 1,762,550,000 Rls. 50,000 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,470 1,624,631,632 Rls. 43,966 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,700 1,579,937,500 Rls. 42,500 $
54 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,681 1,362,881,104 Rls. 42,018 $
55 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,328 1,292,568,960 Rls. 39,840 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 890 1,184,709,204 Rls. 33,708 $
57 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,295 1,114,405,775 Rls. 29,785 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 20 1,090,908,000 Rls. 31,200 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 653 812,082,102 Rls. 23,977 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 823 809,060,473 Rls. 24,937 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,363 805,487,634 Rls. 22,161 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 32 670,501,494 Rls. 20,683 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,500 655,180,000 Rls. 20,000 $
64 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفران به صورت فله 50 586,470,000 Rls. 18,000 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 379 578,917,508 Rls. 15,667 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 204 517,968,988 Rls. 15,971 $
67 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 1,254 464,657,160 Rls. 12,540 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 458 447,643,202 Rls. 13,512 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 210 446,595,600 Rls. 12,650 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 800 444,112,614 Rls. 12,672 $
71 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,650 438,886,140 Rls. 13,530 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 446 402,959,850 Rls. 11,150 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 705 389,244,355 Rls. 11,717 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 570 357,585,513 Rls. 9,587 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13019040 كتيرا 500 357,390,000 Rls. 11,000 $
76 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 311 338,813,640 Rls. 10,404 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 1,000 300,780,000 Rls. 9,000 $
78 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 3 253,200,100 Rls. 7,780 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85437010 دستگاه فلزياب 40 240,188,000 Rls. 6,500 $
80 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 3 228,402,340 Rls. 6,940 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 225 204,125,625 Rls. 5,625 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 2 197,811,068 Rls. 6,097 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,170 197,389,296 Rls. 6,084 $
84 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 500 180,195,000 Rls. 5,000 $
85 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 159 151,897,050 Rls. 4,086 $
86 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,500 105,996,493 Rls. 3,057 $
87 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 279 99,770,400 Rls. 2,790 $
88 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,400 98,666,400 Rls. 2,800 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 90,843,200 Rls. 2,800 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 81 88,403,130 Rls. 2,505 $
91 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 200 83,850,895 Rls. 2,269 $
92 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 230 83,231,685 Rls. 2,565 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 55 75,502,425 Rls. 2,031 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 70 71,278,200 Rls. 2,100 $
95 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 35 68,344,500 Rls. 2,100 $
96 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 60 67,205,160 Rls. 1,980 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 56 66,278,832 Rls. 2,044 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 23 64,241,555 Rls. 1,717 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 61159400 ک ک از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 60 61,095,600 Rls. 1,800 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11 60,746,582 Rls. 1,872 $
مجموع کل
752,520,180,953 ريال
مجموع کل
22,004,474 دلار