آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 950 15,522,325,000 Rls. 455,000 $
2 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 945 11,997,754,500 Rls. 369,100 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,000 11,919,945,303 Rls. 358,803 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,080 8,727,983,688 Rls. 236,592 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,197 7,247,587,333 Rls. 199,247 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,578 6,584,214,971 Rls. 195,091 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,344 6,537,428,728 Rls. 201,420 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 904 4,702,799,044 Rls. 143,702 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 250 3,741,500,000 Rls. 100,000 $
10 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,317 3,025,526,280 Rls. 85,813 $
11 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 136 2,980,676,394 Rls. 89,534 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 242 2,783,668,185 Rls. 79,541 $
13 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,040 2,509,286,899 Rls. 68,269 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 2,447,550,000 Rls. 70,000 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 96 2,061,323,810 Rls. 61,477 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 920 2,007,786,480 Rls. 53,264 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 86 1,957,372,072 Rls. 54,287 $
18 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 89 1,955,908,474 Rls. 52,819 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,700 1,954,429,440 Rls. 55,360 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 112 1,847,935,285 Rls. 49,379 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,850 1,650,130,625 Rls. 50,853 $
22 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 138 1,603,163,000 Rls. 49,400 $
23 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 1,479,172,800 Rls. 45,600 $
24 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,030 1,062,431,580 Rls. 31,686 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,832 944,981,895 Rls. 29,121 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 43 925,715,025 Rls. 28,305 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 400 791,757,710 Rls. 23,102 $
28 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 360 778,125,516 Rls. 22,082 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 550 767,913,400 Rls. 23,480 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,174 555,535,388 Rls. 15,362 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 50 522,519,600 Rls. 16,080 $
32 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفران به صورت فله 10 481,416,250 Rls. 12,950 $
33 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 390 461,956,500 Rls. 14,250 $
34 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,250 441,156,800 Rls. 13,600 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,740 386,540,520 Rls. 10,352 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 18 345,565,500 Rls. 10,500 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 55 299,540,000 Rls. 8,500 $
38 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 90 275,825,000 Rls. 8,500 $
39 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,050 270,107,880 Rls. 7,660 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 13 250,586,622 Rls. 7,722 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,160 241,534,200 Rls. 6,480 $
42 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 135 231,364,330 Rls. 7,030 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 200 226,442,229 Rls. 6,071 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 600 218,631,000 Rls. 5,800 $
45 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 75 217,721,316 Rls. 6,564 $
46 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 190 208,095,437 Rls. 6,413 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 525 204,365,700 Rls. 6,300 $
48 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,340 202,352,343 Rls. 6,177 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,000 194,558,000 Rls. 5,200 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,690 176,441,760 Rls. 5,070 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 20 174,195,800 Rls. 4,686 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08109010 انار تازه 3,016 150,914,214 Rls. 4,524 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,003 129,701,520 Rls. 3,510 $
54 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 340 119,684,420 Rls. 3,230 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,150 117,099,900 Rls. 3,450 $
56 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,580 111,069,139 Rls. 3,389 $
57 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59 109,127,898 Rls. 3,278 $
58 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,150 108,147,380 Rls. 3,335 $
59 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 183 105,753,000 Rls. 3,000 $
60 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 250 90,902,400 Rls. 2,720 $
61 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,350 90,790,196 Rls. 2,471 $
62 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 690 90,234,000 Rls. 2,700 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,110 88,759,575 Rls. 2,385 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 150 84,254,074 Rls. 2,567 $
65 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 81,762,500 Rls. 2,500 $
66 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 575 78,622,500 Rls. 2,300 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 270 77,119,000 Rls. 2,300 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 570 75,453,066 Rls. 2,223 $
69 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,590 71,158,792 Rls. 2,193 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08109010 انار تازه 1,400 70,413,000 Rls. 2,100 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19 69,444,470 Rls. 1,970 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4 64,666,000 Rls. 1,750 $
73 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19 63,723,225 Rls. 1,955 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 570 63,362,340 Rls. 1,710 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 870 62,699,125 Rls. 1,925 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 960 62,302,080 Rls. 1,920 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 1,230 62,023,410 Rls. 1,909 $
78 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفران به صورت فله 1 59,876,850 Rls. 1,650 $
79 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8 59,296,664 Rls. 1,828 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 515 58,476,947 Rls. 1,763 $
81 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 667 58,356,000 Rls. 1,800 $
82 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 390 55,986,684 Rls. 1,521 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 410 51,881,505 Rls. 1,599 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 100 47,584,000 Rls. 1,280 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 230 47,422,250 Rls. 1,450 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,200 47,028,960 Rls. 1,440 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 550 43,706,250 Rls. 1,250 $
88 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفران به صورت فله 1 42,844,560 Rls. 1,320 $
89 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 394 42,203,139 Rls. 1,301 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,330 38,957,170 Rls. 1,138 $
91 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 290 36,676,068 Rls. 1,131 $
92 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08081000 سيب , تازه 950 35,104,400 Rls. 950 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 350 35,091,000 Rls. 1,050 $
94 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 480 34,618,540 Rls. 1,060 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 950 33,657,450 Rls. 950 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 292 33,377,498 Rls. 1,022 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,002 32,502,876 Rls. 1,002 $
98 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 800 32,439,000 Rls. 1,000 $
99 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 234 32,094,412 Rls. 878 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 320 31,152,960 Rls. 960 $
مجموع کل
122,392,368,019 ريال
مجموع کل
3,570,251 دلار