آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 826 141,152,300,357 Rls. 4,287,013 $
2 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 685 76,203,260,507 Rls. 2,341,473 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 141,600 31,136,276,300 Rls. 959,545 $
4 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85258090 ک ک ک ساير 500 23,627,940,000 Rls. 707,000 $
5 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,520 21,937,248,000 Rls. 675,200 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 237 19,676,424,566 Rls. 550,208 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 297 16,372,501,014 Rls. 491,806 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 12 12,106,783,894 Rls. 369,142 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 3,500 10,892,367,500 Rls. 332,500 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 3,005 10,721,080,125 Rls. 285,475 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 600 10,276,675,200 Rls. 316,800 $
12 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 2,500 8,372,112,500 Rls. 237,500 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 78 8,109,450,000 Rls. 249,914 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 1,995 6,877,672,725 Rls. 189,525 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 700 5,923,361,400 Rls. 182,600 $
16 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 480 5,818,464,300 Rls. 179,300 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 5 5,330,174,103 Rls. 164,253 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,500 5,326,564,200 Rls. 147,800 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,496 5,057,908,680 Rls. 142,120 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,400 4,985,693,310 Rls. 145,470 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 430 4,920,409,800 Rls. 147,800 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 4 3,908,445,354 Rls. 120,486 $
23 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 358 3,567,890,000 Rls. 109,957 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29391110 كدئين فسفات 300 3,544,531,200 Rls. 99,120 $
25 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 3 3,253,336,772 Rls. 100,294 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,605 3,224,423,079 Rls. 92,253 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 440 2,822,604,000 Rls. 82,000 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 630 2,596,698,000 Rls. 78,000 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 49,900 2,286,130,000 Rls. 70,000 $
30 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 49,900 2,281,650,000 Rls. 70,000 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 1,953,561,000 Rls. 57,000 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 53 1,788,000,000 Rls. 50,000 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 18,900 1,742,455,800 Rls. 48,600 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 695 1,434,812,040 Rls. 43,647 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 200 1,333,443,000 Rls. 37,000 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 500 1,333,391,065 Rls. 38,905 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 277 1,272,040,000 Rls. 38,500 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,540 1,182,835,280 Rls. 34,672 $
39 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 117,340 1,171,909,782 Rls. 35,202 $
40 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30021900 ک ک ساير 38 1,144,675,000 Rls. 35,000 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 300 973,320,000 Rls. 30,000 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,000 889,296,000 Rls. 24,000 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 744 883,844,571 Rls. 23,637 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 740 826,320,159 Rls. 24,364 $
45 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 72 796,587,360 Rls. 24,357 $
46 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 423 781,701,558 Rls. 24,106 $
47 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 385 707,376,915 Rls. 20,231 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 120 677,310,980 Rls. 20,420 $
49 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 90 646,795,500 Rls. 19,500 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 210 579,013,466 Rls. 16,402 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 6,300 571,924,800 Rls. 16,200 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 293 562,813,400 Rls. 17,320 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 730 522,021,780 Rls. 13,960 $
54 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 60 519,008,000 Rls. 16,000 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 6,140 500,043,170 Rls. 15,235 $
56 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 617 461,892,496 Rls. 14,235 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 45 446,405,825 Rls. 13,025 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 800 445,549,000 Rls. 13,000 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 30 383,317,200 Rls. 11,760 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 380 366,927,896 Rls. 10,852 $
61 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 350 334,333,115 Rls. 9,755 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 100 327,238,604 Rls. 9,548 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 218 302,299,900 Rls. 8,427 $
64 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 260 292,905,000 Rls. 9,000 $
65 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 303 268,404,120 Rls. 8,063 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 85 259,608,000 Rls. 8,000 $
67 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 500 252,934,740 Rls. 7,380 $
68 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 41 245,460,355 Rls. 6,666 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 800 237,594,000 Rls. 7,000 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38 227,483,712 Rls. 6,436 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 200 221,608,668 Rls. 6,809 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 80 214,099,200 Rls. 6,480 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,850 213,265,500 Rls. 5,700 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 41 203,120,710 Rls. 5,954 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 300 195,270,000 Rls. 6,000 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 11,000 194,694,000 Rls. 6,000 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30051010 چسب لويكوپلاست (زينك اكسايد) 140 193,642,750 Rls. 5,950 $
78 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 200 162,725,000 Rls. 5,000 $
79 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39 160,019,657 Rls. 4,932 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30 150,866,076 Rls. 4,337 $
81 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 152 144,949,965 Rls. 4,447 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 420 134,899,025 Rls. 4,145 $
83 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26 134,795,193 Rls. 4,155 $
84 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 32 126,856,800 Rls. 3,600 $
85 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 80 125,920,434 Rls. 3,881 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج ازكوارتز ذوب شده ياازساير سيليس هاي ذوب شده 160 113,907,500 Rls. 3,500 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 440 109,159,505 Rls. 3,185 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84729030 ماشين پرفرا ژ 95 108,117,000 Rls. 3,000 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 116 105,692,907 Rls. 3,257 $
90 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 510 100,077,300 Rls. 3,060 $
91 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 220 99,853,600 Rls. 3,080 $
92 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 650 96,075,200 Rls. 2,600 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 600 79,898,400 Rls. 2,400 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 800 68,573,418 Rls. 2,001 $
95 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 70 65,090,000 Rls. 2,000 $
96 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 50 64,856,000 Rls. 2,000 $
97 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29359090 ک ک ک سا?ر 50 53,145,625 Rls. 1,625 $
98 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 150 52,447,500 Rls. 1,500 $
99 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4 47,444,328 Rls. 1,272 $
100 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 45,626,196 Rls. 1,407 $
مجموع کل
495,743,928,932 ريال
مجموع کل
14,905,236 دلار