آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,924 22,113,500,239 Rls. 626,410 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,220 20,139,574,979 Rls. 538,013 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,702 17,886,960,069 Rls. 525,477 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,411 17,160,139,310 Rls. 528,835 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,324 17,030,789,183 Rls. 470,416 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,646 12,474,301,140 Rls. 383,042 $
7 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 175 10,053,661,800 Rls. 273,000 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,048 9,503,184,344 Rls. 289,660 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 130 9,099,912,600 Rls. 258,157 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,355 6,350,626,050 Rls. 183,029 $
11 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,236 6,220,399,292 Rls. 191,709 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,962 4,444,076,655 Rls. 133,462 $
13 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,739 3,334,722,381 Rls. 90,342 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,300 3,231,835,101 Rls. 90,849 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 47 2,378,280,840 Rls. 73,293 $
16 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 40 2,024,131,200 Rls. 62,400 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,739,790,000 Rls. 46,800 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 77 1,675,856,913 Rls. 51,646 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,340 1,607,132,915 Rls. 49,461 $
20 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,360 1,588,931,410 Rls. 48,310 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 1,505,577,500 Rls. 45,500 $
22 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 70 1,092,518,000 Rls. 29,200 $
23 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 604 1,063,087,124 Rls. 32,783 $
24 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 18 1,019,312,000 Rls. 30,400 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 150 1,008,178,600 Rls. 28,600 $
26 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,558 858,209,618 Rls. 25,187 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 804,139,000 Rls. 24,500 $
28 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,500 774,603,930 Rls. 21,364 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 50 756,819,000 Rls. 21,000 $
30 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,360 732,150,348 Rls. 22,566 $
31 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 416 717,817,140 Rls. 21,870 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,150 658,421,120 Rls. 19,928 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 26 622,091,652 Rls. 17,654 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,500 621,089,000 Rls. 16,600 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 5,555 524,754,970 Rls. 14,030 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 2,063 431,450,184 Rls. 12,221 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 7 401,385,912 Rls. 11,496 $
38 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,300 348,876,000 Rls. 9,900 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 58 291,700,835 Rls. 8,963 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 590 264,509,208 Rls. 7,017 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 800 256,153,590 Rls. 7,326 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,380 252,089,700 Rls. 6,780 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 882 230,284,026 Rls. 6,174 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 3 228,975,000 Rls. 6,196 $
45 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 5 228,465,900 Rls. 7,020 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 530 186,752,160 Rls. 5,040 $
47 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,086 173,959,032 Rls. 4,888 $
48 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,480 164,372,880 Rls. 4,440 $
49 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,086 162,726,408 Rls. 4,888 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 180 160,150,500 Rls. 4,500 $
51 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,180 153,164,000 Rls. 4,720 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,016 148,398,423 Rls. 4,573 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,950 145,918,500 Rls. 3,900 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 400 145,205,352 Rls. 4,113 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,200 131,594,400 Rls. 3,600 $
56 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 940 110,925,554 Rls. 3,388 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 30,000 101,826,000 Rls. 3,000 $
58 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 2 101,247,120 Rls. 3,120 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 148 100,484,241 Rls. 2,769 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,000 97,332,000 Rls. 3,000 $
61 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 53 97,297,824 Rls. 2,756 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 540 90,918,450 Rls. 2,430 $
63 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 290 84,663,180 Rls. 2,610 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 703 80,341,140 Rls. 2,460 $
65 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 78,684,600 Rls. 2,400 $
66 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 940 75,087,208 Rls. 2,294 $
67 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 610 68,659,200 Rls. 1,920 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفران به صورت فله 1 68,078,200 Rls. 2,037 $
69 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 480 62,280,960 Rls. 1,920 $
70 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 400 61,849,368 Rls. 1,692 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 900 61,691,400 Rls. 1,800 $
72 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 450 58,399,200 Rls. 1,800 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 500 55,762,500 Rls. 1,500 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 48 51,108,890 Rls. 1,366 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 19 51,038,210 Rls. 1,555 $
76 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 340 50,726,640 Rls. 1,360 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 320 48,817,500 Rls. 1,500 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 374 48,536,224 Rls. 1,496 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 440 47,126,100 Rls. 1,380 $
80 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 400 44,464,800 Rls. 1,200 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 480 44,092,800 Rls. 1,170 $
82 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 400 43,546,800 Rls. 1,200 $
83 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 400 42,364,800 Rls. 1,200 $
84 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 140 42,156,400 Rls. 1,300 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 400 40,562,500 Rls. 1,250 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 190 38,940,000 Rls. 1,200 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 400 37,299,000 Rls. 1,000 $
88 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 570 37,226,094 Rls. 1,046 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 330 36,582,480 Rls. 990 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 500 35,304,000 Rls. 1,000 $
91 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 320 35,214,208 Rls. 952 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 510 35,110,440 Rls. 1,020 $
93 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 210 35,038,850 Rls. 1,045 $
94 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 900 33,100,440 Rls. 1,020 $
95 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 47 30,888,130 Rls. 845 $
96 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08109020 زرشك تازه 80 30,080,160 Rls. 853 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 28,724,830 Rls. 842 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,350 27,079,230 Rls. 835 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 430 26,328,800 Rls. 800 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 180 25,624,080 Rls. 720 $
مجموع کل
189,825,317,984 ريال
مجموع کل
5,486,289 دلار