آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,881 70,395,863,793 Rls. 2,119,989 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,577 31,332,698,864 Rls. 834,140 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 600 27,393,993,000 Rls. 807,000 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 450 24,912,654,000 Rls. 702,000 $
5 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,307 18,423,027,150 Rls. 566,907 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,781 17,642,710,396 Rls. 479,029 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,110 17,595,983,274 Rls. 542,162 $
8 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 300 16,944,252,000 Rls. 468,000 $
9 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,824 14,680,758,302 Rls. 421,645 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 300 11,971,836,000 Rls. 369,000 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 7,098 11,281,076,590 Rls. 302,162 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 150 8,727,966,000 Rls. 234,000 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 234 8,661,026,664 Rls. 266,951 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,300 7,270,958,352 Rls. 194,565 $
15 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 214 7,167,810,720 Rls. 204,840 $
16 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 123 7,033,778,450 Rls. 189,925 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 6,648,446,700 Rls. 179,426 $
18 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 73 6,532,489,714 Rls. 185,314 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 227 6,501,898,800 Rls. 200,120 $
20 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 4,406 6,074,871,978 Rls. 185,262 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 150 5,524,852,500 Rls. 169,500 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 300 5,432,328,000 Rls. 167,200 $
23 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 328 5,398,814,630 Rls. 166,435 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 3,876 5,347,728,204 Rls. 164,836 $
25 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 100 5,154,240,000 Rls. 156,000 $
26 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 3,112 5,008,838,800 Rls. 138,950 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,040 4,961,727,210 Rls. 153,008 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 2,970 4,422,290,824 Rls. 136,262 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 1,565 3,807,058,125 Rls. 117,324 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 43 3,576,236,150 Rls. 109,168 $
31 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,702 3,555,259,683 Rls. 109,567 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,454 3,378,695,430 Rls. 99,113 $
33 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 35 2,892,040,258 Rls. 89,101 $
34 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,761 2,862,236,496 Rls. 81,074 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 97 2,821,588,980 Rls. 75,324 $
36 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 83 2,786,859,380 Rls. 84,020 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,731 2,631,503,840 Rls. 79,646 $
38 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,866 2,541,322,672 Rls. 78,344 $
39 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 2,465,060,000 Rls. 75,967 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 106 2,346,239,751 Rls. 72,301 $
41 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,637 1,633,948,865 Rls. 46,312 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 18 1,475,867,750 Rls. 40,375 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 979 1,161,169,240 Rls. 33,880 $
44 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 1,113,081,970 Rls. 34,034 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 744 970,037,653 Rls. 26,386 $
46 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 480 885,162,120 Rls. 26,486 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 560 826,443,706 Rls. 25,478 $
48 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 517 674,906,505 Rls. 19,929 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 8,329 611,029,668 Rls. 18,830 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,338 598,208,856 Rls. 15,988 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 310 523,972,285 Rls. 15,359 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 418 484,910,700 Rls. 13,044 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 20 410,844,600 Rls. 11,400 $
54 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,424 362,210,816 Rls. 10,278 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 350 324,961,825 Rls. 9,985 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 271 313,602,955 Rls. 9,018 $
57 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 327 311,396,527 Rls. 8,623 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 413 278,227,205 Rls. 8,549 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 230 253,072,800 Rls. 7,200 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,120 246,680,000 Rls. 7,000 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 28 246,574,400 Rls. 7,600 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 144 238,496,265 Rls. 6,821 $
63 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,825 236,763,400 Rls. 7,300 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 437 222,396,900 Rls. 6,854 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 180 222,270,125 Rls. 6,125 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 560 212,204,238 Rls. 6,510 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 175 208,999,599 Rls. 6,441 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8 187,344,170 Rls. 5,330 $
69 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 150 187,324,895 Rls. 5,069 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 2,747 184,146,140 Rls. 5,676 $
71 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 394 174,167,574 Rls. 4,833 $
72 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 600 169,395,195 Rls. 4,819 $
73 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 391 160,921,915 Rls. 4,301 $
74 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,550 151,503,200 Rls. 4,100 $
75 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 90 150,978,870 Rls. 4,318 $
76 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 400 136,391,770 Rls. 3,998 $
77 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 362 129,128,296 Rls. 3,982 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 401 124,092,624 Rls. 3,824 $
79 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 325 122,920,962 Rls. 3,571 $
80 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 650 113,571,500 Rls. 3,500 $
81 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 545 110,163,000 Rls. 3,000 $
82 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 300 105,122,198 Rls. 2,837 $
83 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 288 103,780,512 Rls. 3,168 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,700 97,305,000 Rls. 2,999 $
85 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,160 84,904,344 Rls. 2,428 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 212 82,179,680 Rls. 2,332 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 50 81,959,536 Rls. 2,218 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 545 80,051,780 Rls. 2,180 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 285 77,097,033 Rls. 2,067 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 530 75,325,920 Rls. 2,208 $
91 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 640 67,681,920 Rls. 1,920 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 200 65,032,800 Rls. 1,738 $
93 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 70,000 64,870,000 Rls. 1,999 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 615 59,849,955 Rls. 1,845 $
95 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 460 58,612,716 Rls. 1,692 $
96 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 155 57,993,250 Rls. 1,550 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 510 55,453,842 Rls. 1,611 $
98 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 38 54,789,104 Rls. 1,688 $
99 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 300 53,977,176 Rls. 1,531 $
100 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 3,090 53,473,707 Rls. 1,445 $
مجموع کل
422,637,973,237 ريال
مجموع کل
12,311,159 دلار