آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,037 150,155,900,189 Rls. 4,011,736 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,610 132,819,063,717 Rls. 3,926,820 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,339 118,519,004,118 Rls. 3,616,822 $
4 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,032 94,906,978,691 Rls. 2,862,954 $
5 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,898 85,859,460,566 Rls. 2,467,607 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,094 80,350,193,071 Rls. 2,470,933 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,767 58,366,054,679 Rls. 1,619,902 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,918 55,453,001,231 Rls. 1,569,459 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,293 44,516,858,639 Rls. 1,206,292 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,494 42,283,346,619 Rls. 1,303,022 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,309 41,749,321,844 Rls. 1,286,763 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 501 18,059,224,346 Rls. 501,850 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 479 12,678,619,674 Rls. 338,130 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 527 12,338,213,528 Rls. 363,355 $
15 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 868 10,402,486,736 Rls. 312,657 $
16 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,224 6,016,883,580 Rls. 185,530 $
17 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 269 5,798,817,830 Rls. 164,177 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 50 4,167,971,175 Rls. 128,265 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 148 3,925,953,007 Rls. 120,989 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 2,280 3,247,145,717 Rls. 86,464 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,134 3,214,821,153 Rls. 86,387 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,075 2,958,850,848 Rls. 87,385 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,393 2,859,883,408 Rls. 76,512 $
24 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,343 2,606,378,885 Rls. 79,699 $
25 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,836 2,550,547,566 Rls. 69,027 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 128 2,479,863,958 Rls. 71,123 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 109 2,345,754,879 Rls. 71,685 $
28 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 111 2,316,099,090 Rls. 71,192 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 128 2,245,175,406 Rls. 69,189 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,400 2,002,621,950 Rls. 53,330 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 21 1,864,248,390 Rls. 52,785 $
32 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 23 1,861,136,625 Rls. 57,356 $
33 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,297 1,769,729,535 Rls. 53,435 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,130 1,664,486,820 Rls. 51,108 $
35 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,330 1,613,292,229 Rls. 47,051 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,685 1,494,732,795 Rls. 41,430 $
37 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 22 1,257,371,500 Rls. 38,500 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 4,461 1,249,739,253 Rls. 38,514 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,758 1,011,572,024 Rls. 27,359 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 751 976,219,892 Rls. 26,442 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 15 956,346,930 Rls. 25,614 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,421 920,271,566 Rls. 24,746 $
43 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 536 907,203,598 Rls. 27,406 $
44 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,601 885,104,107 Rls. 25,113 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,110 799,847,100 Rls. 24,649 $
46 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 1,142 798,821,260 Rls. 24,561 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 3,767 716,779,671 Rls. 19,889 $
48 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 565 707,122,320 Rls. 20,032 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,620 677,598,384 Rls. 19,934 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,630 624,546,252 Rls. 17,268 $
51 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 2,350 614,903,400 Rls. 17,800 $
52 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 363 558,587,544 Rls. 16,516 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 10 554,435,154 Rls. 16,107 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 292 550,030,520 Rls. 14,885 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,080 520,720,000 Rls. 16,000 $
56 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 350 506,313,000 Rls. 15,150 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 493,836,902 Rls. 13,364 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,850 485,380,290 Rls. 13,510 $
59 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,076 466,586,225 Rls. 12,678 $
60 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 463 442,029,523 Rls. 13,623 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,276 426,366,280 Rls. 13,104 $
62 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,249 423,460,060 Rls. 13,028 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,500 419,613,750 Rls. 11,250 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 1,399 411,788,655 Rls. 12,591 $
65 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,700 406,454,976 Rls. 11,808 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 18 394,883,658 Rls. 12,181 $
67 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 88 364,717,716 Rls. 11,247 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 334 364,565,722 Rls. 11,158 $
69 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 750 363,108,300 Rls. 11,140 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 641 360,849,828 Rls. 10,461 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,970 357,277,710 Rls. 10,190 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,660 351,545,600 Rls. 10,640 $
73 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,550 346,604,250 Rls. 10,650 $
74 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,500 345,974,400 Rls. 9,600 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 520 335,452,160 Rls. 10,240 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 622 335,371,759 Rls. 10,111 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,420 334,936,250 Rls. 10,090 $
78 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 1,840 331,425,400 Rls. 9,200 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,905 313,691,740 Rls. 9,667 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 214 312,946,895 Rls. 9,039 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 140 304,835,000 Rls. 8,200 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 316 303,758,032 Rls. 9,362 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,200 294,827,760 Rls. 7,920 $
84 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,000 292,455,000 Rls. 9,000 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,916 287,766,600 Rls. 8,868 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 425 281,573,122 Rls. 8,678 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,115 281,469,822 Rls. 8,101 $
88 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,080 277,864,880 Rls. 7,920 $
89 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,301 275,147,554 Rls. 8,483 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 740 270,774,336 Rls. 8,333 $
91 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 5 266,479,746 Rls. 8,034 $
92 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,547 262,944,815 Rls. 7,133 $
93 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,665 257,045,330 Rls. 6,995 $
94 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 2,546 256,617,856 Rls. 6,958 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 199 251,547,395 Rls. 7,753 $
96 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 663 250,226,970 Rls. 7,715 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 790 250,073,850 Rls. 7,707 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,790 245,880,040 Rls. 7,580 $
99 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 200 243,566,708 Rls. 7,511 $
100 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,265 236,741,745 Rls. 7,271 $
مجموع کل
1,047,836,120,579 ريال
مجموع کل
30,468,998 دلار