آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,558 11,739,153,104 Rls. 314,172 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 817 11,547,601,740 Rls. 347,140 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,025 7,422,134,757 Rls. 210,499 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,985 7,395,564,871 Rls. 227,927 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,422 5,240,255,226 Rls. 145,724 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,156 5,204,220,495 Rls. 159,961 $
7 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,252 4,254,783,616 Rls. 126,694 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,630 4,205,055,252 Rls. 114,297 $
9 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 854 2,927,712,400 Rls. 86,700 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 636 2,854,867,400 Rls. 78,100 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,704 2,819,811,996 Rls. 80,342 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 641 2,796,651,000 Rls. 85,800 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 32 2,671,860,446 Rls. 81,370 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 43 2,252,789,580 Rls. 60,100 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 89 2,104,207,710 Rls. 57,075 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 39 2,058,231,750 Rls. 63,430 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,184 1,980,447,972 Rls. 61,034 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,660 1,972,905,120 Rls. 52,960 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 29 1,963,340,898 Rls. 53,132 $
20 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 755 1,917,904,214 Rls. 58,484 $
21 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 523 1,860,672,000 Rls. 52,800 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 528 1,676,889,500 Rls. 51,678 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,595,914,679 Rls. 48,697 $
24 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,750 1,580,563,207 Rls. 47,437 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,430 1,454,433,476 Rls. 38,994 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 44 1,420,089,898 Rls. 40,402 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 14 1,267,054,200 Rls. 35,955 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 15 1,214,201,682 Rls. 36,337 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 19 1,174,859,040 Rls. 32,854 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 21 1,168,185,200 Rls. 34,840 $
31 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,095 1,165,600,132 Rls. 35,944 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 40 994,640,361 Rls. 27,599 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 17 966,578,340 Rls. 27,430 $
34 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,890 934,507,504 Rls. 27,854 $
35 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 16 902,892,095 Rls. 26,291 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90129000 ا جرا ءوقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاوديفرا کتوگرا فهاي مشمول 9012 69 807,700,800 Rls. 22,920 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 419 797,314,354 Rls. 21,544 $
38 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 775,900,952 Rls. 23,911 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,788 758,175,768 Rls. 23,364 $
40 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 13 756,767,480 Rls. 21,740 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,471 744,533,391 Rls. 22,713 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 729,040,600 Rls. 19,792 $
43 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 641 708,853,052 Rls. 20,114 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 655,657,638 Rls. 17,610 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 1,400 628,572,000 Rls. 16,800 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 11 607,592,160 Rls. 16,239 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 10 586,901,997 Rls. 16,173 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 581,636,115 Rls. 17,877 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 23 566,221,110 Rls. 16,887 $
50 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 225 538,528,514 Rls. 16,603 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 556 538,294,300 Rls. 16,540 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 1,200 532,152,000 Rls. 14,400 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,072 521,750,808 Rls. 15,187 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,048 507,858,378 Rls. 15,324 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 501,852,780 Rls. 15,444 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 550 497,602,195 Rls. 13,483 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,592 471,509,286 Rls. 13,316 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 463,626,080 Rls. 14,176 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,502 439,199,595 Rls. 13,506 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,687 407,791,074 Rls. 11,061 $
61 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 618 379,433,853 Rls. 11,122 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 376,628,094 Rls. 10,678 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 302 359,632,980 Rls. 9,612 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,300 339,420,000 Rls. 10,000 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 468 335,935,605 Rls. 9,037 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,400 318,422,400 Rls. 9,600 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,691 308,597,949 Rls. 8,721 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 570 308,467,624 Rls. 8,776 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,800 305,478,000 Rls. 9,000 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,800 302,952,600 Rls. 8,400 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 198 299,399,182 Rls. 8,518 $
72 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,802 298,712,388 Rls. 8,016 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 11,326 298,565,424 Rls. 9,113 $
74 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 800 292,432,000 Rls. 8,000 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 286,964,540 Rls. 8,490 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 173 276,584,729 Rls. 7,882 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 690 269,886,600 Rls. 8,280 $
78 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 907 268,763,037 Rls. 7,253 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 264,767,118 Rls. 8,162 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 14,342 263,399,133 Rls. 8,094 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,135 259,801,170 Rls. 8,008 $
82 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,490 252,887,760 Rls. 7,530 $
83 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,135 246,994,728 Rls. 7,003 $
84 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 910 238,818,124 Rls. 7,276 $
85 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 140 226,891,400 Rls. 6,140 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 13,957 226,645,992 Rls. 6,984 $
87 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 440 226,059,680 Rls. 6,966 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 343 223,982,966 Rls. 6,172 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 10,107 223,719,150 Rls. 6,443 $
90 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,051 221,300,636 Rls. 6,047 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 700 219,107,289 Rls. 6,393 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 209 217,007,000 Rls. 5,800 $
93 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 260 211,175,543 Rls. 6,008 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 590 209,373,787 Rls. 5,988 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 256 209,312,000 Rls. 6,400 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 353 208,432,829 Rls. 6,350 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 560 197,344,000 Rls. 5,600 $
98 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 194,610,000 Rls. 5,997 $
99 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 216 188,807,538 Rls. 5,062 $
100 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 185,779,617 Rls. 5,604 $
مجموع کل
130,374,107,753 ريال
مجموع کل
3,771,302 دلار