آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 168 211,600,584,148 Rls. 6,055,970 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 140 167,696,323,527 Rls. 4,738,844 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 132 155,641,458,937 Rls. 4,605,743 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,268 113,842,557,518 Rls. 3,082,544 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 99 98,948,095,991 Rls. 3,049,132 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,632 96,529,897,345 Rls. 2,681,041 $
7 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 77 87,927,383,047 Rls. 2,702,011 $
8 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 73 80,973,583,126 Rls. 2,441,338 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 71 75,415,199,939 Rls. 2,301,556 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 61 74,903,517,258 Rls. 2,094,617 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 60 71,818,001,427 Rls. 1,928,856 $
12 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 50 67,399,144,411 Rls. 1,835,438 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71131910 ک ک ک سنتي، صنايع دستي مرصع 42 57,016,676,045 Rls. 1,523,899 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,398 55,331,387,633 Rls. 1,564,468 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,698 52,952,425,829 Rls. 1,632,091 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,023 50,715,164,150 Rls. 1,357,027 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,688 44,853,075,497 Rls. 1,349,015 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,972 29,232,526,022 Rls. 900,746 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,609 29,139,208,270 Rls. 895,221 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,087 28,451,782,189 Rls. 771,667 $
21 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,182 27,866,406,690 Rls. 801,045 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 542 27,743,758,000 Rls. 785,853 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,062 27,738,518,838 Rls. 773,350 $
24 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,743 22,719,503,251 Rls. 676,338 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 900 22,222,934,173 Rls. 629,588 $
26 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 826 21,614,543,760 Rls. 613,169 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 780 18,405,744,622 Rls. 567,627 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 4 17,715,524,533 Rls. 474,960 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,540 17,289,694,181 Rls. 532,907 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 655 17,109,308,455 Rls. 455,841 $
31 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 15 14,676,603,843 Rls. 452,437 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,315 12,620,049,757 Rls. 385,673 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 553 12,386,337,365 Rls. 381,803 $
34 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,077 11,853,376,684 Rls. 365,548 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,120 9,287,786,965 Rls. 262,715 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 389 8,438,281,218 Rls. 251,525 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 650 7,272,624,000 Rls. 206,000 $
38 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141190 ک ک ک ساير 7 7,152,434,861 Rls. 203,489 $
39 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,500 7,102,109,000 Rls. 205,000 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 331 7,053,446,670 Rls. 211,784 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 138 6,984,489,720 Rls. 215,277 $
42 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 311 6,847,085,655 Rls. 210,511 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,260 6,672,392,223 Rls. 179,117 $
44 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 264 6,573,300,377 Rls. 189,148 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 108 5,648,671,830 Rls. 168,390 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,190 5,597,549,200 Rls. 156,420 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 96,200 5,393,083,200 Rls. 144,300 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 97 5,057,169,228 Rls. 151,908 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,203 4,987,128,392 Rls. 153,684 $
50 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,590 4,970,450,004 Rls. 135,120 $
51 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 211 4,860,272,460 Rls. 149,778 $
52 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 6,640 4,687,733,760 Rls. 133,020 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,040 4,186,847,040 Rls. 123,120 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 1,000 3,990,061,010 Rls. 119,854 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 400,885 3,942,217,655 Rls. 120,265 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 16,780 3,801,917,700 Rls. 100,860 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 58 3,614,718,422 Rls. 98,688 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,146 3,487,494,000 Rls. 97,525 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 61 3,207,485,058 Rls. 94,499 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90214020 سمعک 18 3,199,992,705 Rls. 85,527 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 316,250 3,086,636,145 Rls. 92,925 $
62 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 500 3,011,985,450 Rls. 92,705 $
63 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 56,910 2,958,630,510 Rls. 84,765 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 46,800 2,591,429,250 Rls. 70,200 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 700 2,522,502,000 Rls. 77,733 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 29 2,458,945,365 Rls. 74,715 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 49,860 2,427,808,070 Rls. 74,818 $
68 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 43,700 2,362,079,100 Rls. 65,550 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 228,800 2,312,629,680 Rls. 68,640 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 44,100 2,236,094,550 Rls. 66,150 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 41,420 2,193,261,240 Rls. 62,130 $
72 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 40 2,141,700,000 Rls. 66,000 $
73 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 41,972 2,046,540,394 Rls. 63,106 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,985,145,000 Rls. 53,400 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,919,288,000 Rls. 56,000 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 39,000 1,917,330,600 Rls. 58,500 $
77 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 73 1,890,552,990 Rls. 57,690 $
78 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,819,440,000 Rls. 56,000 $
79 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 184,450 1,801,274,175 Rls. 55,335 $
80 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 2 1,793,951,152 Rls. 55,304 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 33,200 1,606,192,140 Rls. 49,500 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 322 1,585,148,730 Rls. 44,845 $
83 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 28 1,527,390,000 Rls. 45,000 $
84 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 17 1,509,821,850 Rls. 42,840 $
85 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 351 1,495,705,685 Rls. 44,111 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 29,850 1,456,786,875 Rls. 44,775 $
87 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 28 1,416,348,960 Rls. 43,680 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 24 1,396,458,530 Rls. 37,970 $
89 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 293 1,351,114,190 Rls. 41,502 $
90 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,254,456,840 Rls. 38,220 $
91 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 24,400 1,215,394,500 Rls. 36,600 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 19 1,111,601,400 Rls. 29,640 $
93 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5,530 1,037,818,500 Rls. 30,000 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,155 1,026,880,830 Rls. 29,462 $
95 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,836 1,009,990,761 Rls. 29,756 $
96 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,880 943,908,300 Rls. 29,093 $
97 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07102900 ساير سبزيجات غلافدار ، غلاف کنده يا نکنده نپخته يا پخته شده در آب يا بخار ، يخ زده 77,640 915,464,520 Rls. 28,152 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,235 914,163,452 Rls. 25,478 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 908,572,000 Rls. 28,000 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 908,432,000 Rls. 28,000 $
مجموع کل
2,136,435,912,548 ريال
مجموع کل
61,653,177 دلار