آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,694 21,760,217,752 Rls. 658,595 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 150 7,536,606,600 Rls. 217,300 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 1,102 5,545,898,475 Rls. 170,911 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 52 4,862,633,135 Rls. 131,583 $
5 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,450 4,333,786,302 Rls. 131,682 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 82 3,454,504,800 Rls. 105,840 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 65 3,289,213,200 Rls. 101,400 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 60 3,036,758,400 Rls. 93,600 $
9 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,587,182,000 Rls. 78,000 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,456 2,481,166,660 Rls. 75,740 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 42 2,451,430,800 Rls. 65,520 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 15 1,287,799,202 Rls. 39,130 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 14 1,232,535,013 Rls. 34,912 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,850 1,174,856,375 Rls. 32,375 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 20 1,140,498,040 Rls. 31,200 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,050 1,090,427,760 Rls. 32,628 $
17 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 918,257,840 Rls. 24,848 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 440 641,923,496 Rls. 17,324 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 570 603,193,695 Rls. 18,589 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 214 599,961,000 Rls. 17,025 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 1,660 544,192,104 Rls. 14,727 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 10 534,658,800 Rls. 15,600 $
23 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,713 491,484,858 Rls. 14,340 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,426 488,430,175 Rls. 13,553 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,779 440,157,870 Rls. 13,565 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13019010 باريچه 50 367,132,500 Rls. 10,500 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13019010 باريچه 51 347,378,850 Rls. 10,705 $
28 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 316 318,032,875 Rls. 9,801 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,100 276,226,836 Rls. 7,836 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 602 265,781,194 Rls. 7,104 $
31 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 5 255,520,200 Rls. 7,800 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 5 253,063,200 Rls. 7,800 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 215 241,041,600 Rls. 6,840 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 46 229,305,409 Rls. 6,331 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 316 223,112,100 Rls. 6,540 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,000 216,234,000 Rls. 6,000 $
37 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 270 210,924,805 Rls. 6,500 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,024 182,104,436 Rls. 5,614 $
39 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 204 151,100,544 Rls. 4,288 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 145,304,032 Rls. 4,478 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13019010 باريچه 20 137,361,000 Rls. 4,200 $
42 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 396 115,614,465 Rls. 3,547 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 2 114,432,000 Rls. 3,200 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 920 111,949,050 Rls. 3,450 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 365 110,856,000 Rls. 3,000 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 108,867,000 Rls. 3,000 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,000 108,117,000 Rls. 3,000 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 180 103,006,890 Rls. 2,946 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 102,819,000 Rls. 3,000 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 226 102,689,050 Rls. 2,872 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 25 97,470,000 Rls. 3,000 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 15 96,083,000 Rls. 2,600 $
53 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 260 94,048,800 Rls. 2,630 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 230 78,190,040 Rls. 2,410 $
55 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 100 77,299,754 Rls. 2,383 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64 67,262,760 Rls. 2,068 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 150 67,155,500 Rls. 2,070 $
58 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 146 56,852,400 Rls. 1,752 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 700 48,736,140 Rls. 1,352 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 42,970,572 Rls. 1,266 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 42050092 ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده غير مذكور در جاي ديگر 1,850 41,841,450 Rls. 1,110 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 450 41,821,200 Rls. 1,290 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 125 37,054,000 Rls. 1,000 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 500 33,743,960 Rls. 1,040 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 1 28,822,560 Rls. 780 $
66 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 90 26,678,880 Rls. 720 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39 19,916,630 Rls. 590 $
68 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15 17,040,450 Rls. 525 $
69 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,100 16,217,500 Rls. 500 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4 13,879,710 Rls. 390 $
71 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19 10,734,726 Rls. 318 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 845 8,358,588 Rls. 252 $
73 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 127 3,442,950 Rls. 93 $
74 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 15 2,654,054 Rls. 82 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 08094000 آلو و گوجه , تازه 40 1,622,450 Rls. 50 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 12 1,072,872 Rls. 32 $
مجموع کل
78,356,719,334 ريال
مجموع کل
2,320,642 دلار
[1]