آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,518 93,614,402,186 Rls. 2,601,085 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,182 37,580,619,137 Rls. 1,059,940 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,549 35,651,510,219 Rls. 989,846 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,288 26,382,362,332 Rls. 813,117 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,736 21,231,471,769 Rls. 638,842 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 940 20,880,860,471 Rls. 589,078 $
7 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,225 19,711,625,845 Rls. 535,538 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 867 17,544,198,553 Rls. 519,085 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 12,796 17,464,322,960 Rls. 494,214 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,078 16,861,193,606 Rls. 451,118 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 275 15,758,992,822 Rls. 428,603 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 950 15,612,521,300 Rls. 418,700 $
13 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,777 15,501,560,551 Rls. 457,708 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,335 14,598,516,473 Rls. 444,826 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 12,840 14,530,882,292 Rls. 447,836 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 253 13,168,906,920 Rls. 394,680 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,190 13,074,192,000 Rls. 384,000 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 9,315 12,948,394,382 Rls. 395,066 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,260 12,639,027,200 Rls. 358,400 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 616 11,215,769,200 Rls. 306,800 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,013 10,538,797,532 Rls. 324,774 $
22 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 7,469 10,270,027,712 Rls. 316,624 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 7,296 10,015,221,930 Rls. 307,594 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 6,646 10,007,715,004 Rls. 286,706 $
25 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 7,052 9,626,752,310 Rls. 282,660 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 381 9,406,748,840 Rls. 251,428 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 5,950 9,255,247,120 Rls. 247,352 $
28 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 6,497 9,153,468,296 Rls. 248,108 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,912 8,879,894,175 Rls. 255,038 $
30 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 834 7,833,325,025 Rls. 240,719 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 151 7,620,025,514 Rls. 234,833 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 5,408 7,600,879,818 Rls. 228,158 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 326 6,795,792,172 Rls. 195,442 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 321 6,654,618,442 Rls. 199,588 $
35 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 366 6,291,810,041 Rls. 193,925 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 4,973 6,263,011,860 Rls. 192,990 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,799,585,000 Rls. 165,000 $
38 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,840 5,631,843,782 Rls. 156,279 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 60 5,128,403,568 Rls. 152,074 $
40 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 2,998 4,901,159,844 Rls. 135,996 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 350 4,482,629,000 Rls. 138,152 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 9,006 4,028,251,500 Rls. 109,013 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 72 3,877,028,106 Rls. 113,658 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,770 3,779,933,223 Rls. 105,258 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 620 3,717,181,426 Rls. 100,595 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,174 3,611,362,562 Rls. 101,515 $
47 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 220 3,521,007,000 Rls. 108,500 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 1,061 3,126,082,840 Rls. 86,560 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 51 2,947,092,220 Rls. 79,268 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 995 2,737,071,206 Rls. 77,645 $
51 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,350 2,659,016,500 Rls. 73,500 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,309 2,548,469,274 Rls. 68,382 $
53 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 28 2,532,891,795 Rls. 71,655 $
54 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 50 2,529,384,000 Rls. 78,000 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,667 2,346,290,400 Rls. 64,187 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 2,015 2,254,856,423 Rls. 60,842 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,766 2,235,913,123 Rls. 65,706 $
58 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 480 2,217,120,000 Rls. 60,000 $
59 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 1,843 2,197,541,298 Rls. 67,723 $
60 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 1,176 2,149,066,550 Rls. 66,229 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 798 2,023,750,173 Rls. 56,392 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 968 2,019,287,975 Rls. 59,776 $
63 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 617 2,014,322,073 Rls. 57,834 $
64 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,562 2,002,694,400 Rls. 60,378 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,102 1,873,505,420 Rls. 51,020 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 455 1,870,742,500 Rls. 57,650 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,300 1,868,303,000 Rls. 53,000 $
68 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,356 1,867,539,062 Rls. 57,579 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 549 1,844,898,412 Rls. 49,519 $
70 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,683 1,813,416,923 Rls. 52,358 $
71 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 13019040 كتيرا 3,100 1,810,654,200 Rls. 55,800 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 145 1,809,212,800 Rls. 54,400 $
73 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 20 1,618,300,125 Rls. 49,725 $
74 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,830 1,612,733,250 Rls. 45,750 $
75 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 330 1,601,414,136 Rls. 44,324 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 130 1,567,632,000 Rls. 48,000 $
77 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,060 1,485,977,090 Rls. 45,794 $
78 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 10 1,447,590,375 Rls. 44,625 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 16 1,373,307,600 Rls. 41,565 $
80 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,716 1,358,204,814 Rls. 41,866 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,570 1,354,846,875 Rls. 39,525 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 1,197 1,332,343,862 Rls. 37,801 $
83 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 290 1,215,462,500 Rls. 36,250 $
84 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,500 1,209,898,878 Rls. 34,422 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,079 1,162,149,633 Rls. 32,247 $
86 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,450 1,128,494,400 Rls. 34,800 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 3,000 1,010,205,000 Rls. 27,000 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 50 1,009,827,500 Rls. 27,500 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 852 992,534,676 Rls. 29,222 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 18 991,047,720 Rls. 28,080 $
91 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,515 990,961,500 Rls. 30,300 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 262 922,873,280 Rls. 27,932 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 17 919,749,600 Rls. 24,582 $
94 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 889,660,800 Rls. 25,200 $
95 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,002 887,418,120 Rls. 27,366 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 544 875,757,910 Rls. 26,849 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 290 871,275,000 Rls. 26,875 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 292 863,461,722 Rls. 26,358 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,250 860,034,105 Rls. 24,597 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 3,108 853,468,662 Rls. 26,302 $
مجموع کل
718,368,804,720 ريال
مجموع کل
20,660,721 دلار