آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 946,228 15,060,212,160 Rls. 425,802 $
2 11 1396 جلفا عراق 08022200 ک ک بدون غلاف سخت 51,354 11,365,358,616 Rls. 308,124 $
3 5 1396 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 869,380 10,276,656,835 Rls. 316,671 $
4 9 1396 جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,160 8,737,811,280 Rls. 245,520 $
5 7 1396 جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 22,047 5,986,554,192 Rls. 176,376 $
6 3 1396 جلفا عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 69,876 5,137,952,050 Rls. 158,338 $
7 9 1396 جلفا عراق 08022200 ک ک بدون غلاف سخت 23,960 5,116,274,640 Rls. 143,760 $
8 2 1396 جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 47,000 3,507,736,900 Rls. 108,100 $
9 11 1396 جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 12,000 2,643,912,000 Rls. 72,000 $
10 4 1396 جلفا عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 20,000 2,190,384,000 Rls. 67,200 $
11 3 1396 جلفا عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,076,416,000 Rls. 64,000 $
12 11 1396 جلفا عراق 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 28,940 1,478,200,000 Rls. 40,000 $
13 10 1396 جلفا عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 70,110 1,403,994,816 Rls. 39,262 $
14 11 1396 جلفا عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 28,000 1,136,154,800 Rls. 30,800 $
15 12 1396 جلفا عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 24,000 981,420,000 Rls. 26,400 $
16 10 1396 جلفا عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 792,858,000 Rls. 22,000 $
17 10 1396 جلفا عراق 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 11,650 648,702,000 Rls. 18,000 $
18 4 1396 جلفا عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,745 305,154,390 Rls. 9,362 $
مجموع کل
78,845,752,679 ريال
مجموع کل
2,271,715 دلار
[1]