آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 تجاري مهراباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 794,107 77,284,051,677 Rls. 2,381,863 $
2 3 1396 تجاري مهراباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 528,900 51,475,969,200 Rls. 1,586,400 $
3 2 1396 تجاري مهراباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,820,800 47,208,479,043 Rls. 1,454,914 $
4 3 1396 تجاري مهراباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,154,500 41,814,309,500 Rls. 1,288,625 $
5 3 1396 تجاري مهراباد عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,634,500 33,805,273,600 Rls. 1,041,800 $
6 2 1396 تجاري مهراباد عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,885,100 24,461,554,360 Rls. 753,954 $
7 3 1396 تجاري مهراباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 750,950 23,708,658,736 Rls. 730,679 $
8 3 1396 تجاري مهراباد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 556,018 22,203,765,375 Rls. 684,291 $
9 2 1396 تجاري مهراباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 674,760 19,681,284,124 Rls. 606,595 $
10 3 1396 تجاري مهراباد عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 142,700 16,275,288,456 Rls. 501,557 $
11 2 1396 تجاري مهراباد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 376,617 14,950,429,675 Rls. 460,781 $
12 2 1396 تجاري مهراباد عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 104,500 13,050,512,475 Rls. 402,217 $
13 2 1396 تجاري مهراباد عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 105,985 11,000,675,504 Rls. 339,054 $
14 3 1396 تجاري مهراباد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 279,620 10,136,301,152 Rls. 312,363 $
15 2 1396 تجاري مهراباد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 105,616 9,936,089,664 Rls. 306,206 $
16 3 1396 تجاري مهراباد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 130,440 7,618,154,526 Rls. 234,792 $
17 3 1396 تجاري مهراباد عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,082 7,363,517,098 Rls. 226,929 $
18 2 1396 تجاري مهراباد عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 92,420 5,996,416,920 Rls. 184,811 $
19 2 1396 تجاري مهراباد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 101,590 5,932,556,658 Rls. 182,828 $
20 3 1396 تجاري مهراباد عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 449,535 5,849,264,560 Rls. 180,275 $
21 3 1396 تجاري مهراباد عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 77,270 5,014,852,800 Rls. 154,540 $
22 3 1396 تجاري مهراباد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 51,520 4,847,360,708 Rls. 149,407 $
23 2 1396 تجاري مهراباد عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 293,865 3,812,782,764 Rls. 117,510 $
24 3 1396 تجاري مهراباد عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 35,670 3,704,486,104 Rls. 114,152 $
25 3 1396 تجاري مهراباد عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 29,290 3,006,318,225 Rls. 92,626 $
26 2 1396 تجاري مهراباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 96,147 3,003,421,889 Rls. 92,559 $
27 3 1396 تجاري مهراباد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 100,000 2,920,212,000 Rls. 90,000 $
28 2 1396 تجاري مهراباد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,800 2,022,354,685 Rls. 62,324 $
29 2 1396 تجاري مهراباد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 43,659 1,699,505,161 Rls. 52,375 $
30 2 1396 تجاري مهراباد عراق 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 123,750 1,605,862,620 Rls. 49,489 $
31 2 1396 تجاري مهراباد عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,232 1,602,258,052 Rls. 49,396 $
32 2 1396 تجاري مهراباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 45,674 1,412,632,819 Rls. 43,534 $
33 3 1396 تجاري مهراباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 22,198 1,339,216,943 Rls. 41,278 $
34 2 1396 تجاري مهراباد عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 44,100 1,071,583,740 Rls. 33,023 $
35 3 1396 تجاري مهراباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,102 835,882,025 Rls. 25,764 $
36 2 1396 تجاري مهراباد عراق 39269060 پريفرم (PET) 14,000 726,857,600 Rls. 22,400 $
37 2 1396 تجاري مهراباد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,100 590,571,800 Rls. 18,200 $
38 3 1396 تجاري مهراباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 35,234 571,582,170 Rls. 17,618 $
39 2 1396 تجاري مهراباد عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,350 555,526,880 Rls. 17,120 $
40 3 1396 تجاري مهراباد عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 20,850 506,758,670 Rls. 15,617 $
41 2 1396 تجاري مهراباد عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50,400 490,628,880 Rls. 15,120 $
42 2 1396 تجاري مهراباد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,071 463,877,700 Rls. 14,296 $
43 2 1396 تجاري مهراباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,168 423,860,580 Rls. 13,062 $
44 3 1396 تجاري مهراباد عراق 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 1,620 267,046,564 Rls. 8,231 $
45 3 1396 تجاري مهراباد عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,684 130,645,668 Rls. 4,026 $
46 3 1396 تجاري مهراباد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,583 92,450,050 Rls. 2,849 $
47 3 1396 تجاري مهراباد عراق 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 870 84,678,840 Rls. 2,610 $
48 2 1396 تجاري مهراباد عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,156 74,609,700 Rls. 2,299 $
49 3 1396 تجاري مهراباد عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,220 71,260,200 Rls. 2,196 $
50 2 1396 تجاري مهراباد عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,244 60,540,504 Rls. 1,866 $
51 2 1396 تجاري مهراباد عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 150 8,761,230 Rls. 270 $
52 3 1396 تجاري مهراباد عراق 33051000 شامپوها 90 3,503,952 Rls. 108 $
53 2 1396 تجاري مهراباد عراق 33051000 شامپوها 46 1,784,695 Rls. 55 $
54 2 1396 تجاري مهراباد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 33 973,470 Rls. 30 $
مجموع کل
492,777,201,991 ريال
مجموع کل
15,186,884 دلار
[1]