آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 12,058,630 62,141,889,842 Rls. 1,910,330 $
2 3 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 11,389,940 59,105,973,790 Rls. 1,821,413 $
3 7 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 10,697,880 58,074,209,287 Rls. 1,711,644 $
4 5 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 11,064,395 57,989,323,028 Rls. 1,770,050 $
5 6 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 9,246,220 49,057,708,784 Rls. 1,479,378 $
6 8 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,651,750 42,712,578,149 Rls. 1,224,264 $
7 2 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,534,490 39,108,073,941 Rls. 1,205,476 $
8 1 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 6,120,960 31,755,962,432 Rls. 979,343 $
9 9 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 4,873,080 27,522,436,610 Rls. 779,683 $
10 12 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 3,645,900 21,817,794,659 Rls. 583,340 $
11 8 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,035,975 14,304,648,411 Rls. 408,577 $
12 11 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 2,267,440 13,345,483,759 Rls. 362,787 $
13 10 1396 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 2,106,750 12,198,421,349 Rls. 337,077 $
14 9 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,723,870 12,195,428,059 Rls. 345,189 $
15 11 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,216,800 8,985,314,694 Rls. 243,796 $
16 7 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,259,065 8,582,451,987 Rls. 252,739 $
17 6 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,212,115 8,066,893,292 Rls. 242,862 $
18 4 1396 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 7,814,064,000 Rls. 240,000 $
19 7 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 54,443 7,373,105,256 Rls. 217,772 $
20 12 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 923,040 6,899,546,720 Rls. 185,028 $
21 4 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 999,510 6,502,118,418 Rls. 199,902 $
22 10 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 883,340 6,379,021,444 Rls. 177,114 $
23 6 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 43,742 5,800,758,960 Rls. 174,968 $
24 5 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 879,860 5,764,565,408 Rls. 175,972 $
25 3 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 846,615 5,538,472,196 Rls. 170,695 $
26 12 1396 تبريز گرجستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,238,100,000 Rls. 140,000 $
27 9 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 35,219 4,991,486,112 Rls. 140,876 $
28 11 1396 تبريز گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 158,860 4,923,894,194 Rls. 133,442 $
29 11 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 59,016 4,725,659,388 Rls. 127,929 $
30 2 1396 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 4,671,936,000 Rls. 143,993 $
31 4 1396 تبريز گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 47,785 4,659,199,905 Rls. 143,355 $
32 8 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 82,279 4,556,908,205 Rls. 130,825 $
33 9 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70,616 4,317,505,993 Rls. 122,340 $
34 12 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 164,680 4,191,155,512 Rls. 111,712 $
35 11 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 67,210 4,132,413,926 Rls. 112,191 $
36 8 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 42,362 4,085,012,384 Rls. 117,016 $
37 2 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 45,395 4,056,429,295 Rls. 125,035 $
38 8 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 28,181 3,923,290,660 Rls. 112,724 $
39 4 1396 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,438 3,494,887,075 Rls. 107,314 $
40 4 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 62,539 3,319,836,004 Rls. 101,976 $
41 6 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 34,733 3,281,896,860 Rls. 99,034 $
42 8 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 30,880 3,239,157,600 Rls. 92,640 $
43 12 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,162 3,181,812,681 Rls. 85,297 $
44 7 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 58,324 3,144,423,975 Rls. 92,917 $
45 1 1396 تبريز گرجستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 3,112,320,000 Rls. 96,000 $
46 2 1396 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 462,915 3,018,775,199 Rls. 93,053 $
47 9 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,854 2,890,290,495 Rls. 81,710 $
48 5 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,854,617,863 Rls. 86,737 $
49 12 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 184,900 2,823,761,460 Rls. 75,490 $
50 4 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,875 2,724,070,050 Rls. 83,625 $
51 3 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 62,035 2,616,446,380 Rls. 80,645 $
52 7 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,880 2,603,269,200 Rls. 77,640 $
53 6 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,000 2,587,182,000 Rls. 78,000 $
54 12 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,000 2,565,075,000 Rls. 69,000 $
55 5 1396 تبريز گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 25,174 2,470,517,898 Rls. 75,522 $
56 6 1396 تبريز گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 67,500 2,397,262,500 Rls. 72,000 $
57 2 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 56,830 2,396,532,671 Rls. 73,879 $
58 2 1396 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,560 2,390,754,480 Rls. 73,680 $
59 2 1396 تبريز گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,382,838,518 Rls. 73,462 $
60 5 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 46,209 2,365,101,540 Rls. 72,079 $
61 11 1396 تبريز گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,000 2,313,423,000 Rls. 63,000 $
62 10 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,313,379,732 Rls. 63,968 $
63 4 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,185 2,267,145,225 Rls. 69,555 $
64 11 1396 تبريز گرجستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,370 2,256,247,280 Rls. 61,180 $
65 10 1396 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,239,368,278 Rls. 62,122 $
66 3 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,554 2,216,959,558 Rls. 68,318 $
67 12 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 18,003 2,200,710,975 Rls. 59,069 $
68 11 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,887 2,172,586,990 Rls. 59,435 $
69 11 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 19,470 2,164,324,140 Rls. 58,410 $
70 2 1396 تبريز گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,108,471,270 Rls. 65,002 $
71 5 1396 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 15,992 2,094,932,720 Rls. 63,968 $
72 2 1396 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,087,320,950 Rls. 64,350 $
73 12 1396 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 158,375 2,069,071,265 Rls. 55,431 $
74 3 1396 تبريز گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 21,000 2,044,854,000 Rls. 63,000 $
75 7 1396 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 172,065 2,044,021,182 Rls. 60,221 $
76 9 1396 تبريز گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,110 2,020,321,875 Rls. 57,330 $
77 2 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,700 2,013,398,634 Rls. 62,057 $
78 2 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,568 2,007,940,267 Rls. 61,897 $
79 6 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,213 1,960,436,820 Rls. 58,776 $
80 8 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 156,460 1,949,753,010 Rls. 55,510 $
81 5 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 17,449 1,949,595,550 Rls. 59,562 $
82 1 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,983 1,937,911,022 Rls. 59,777 $
83 11 1396 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 140,114 1,937,221,700 Rls. 52,400 $
84 6 1396 تبريز گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,866 1,877,299,062 Rls. 56,598 $
85 7 1396 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,652 1,862,202,300 Rls. 54,684 $
86 6 1396 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,861,685,100 Rls. 56,138 $
87 8 1396 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 15,309 1,809,258,945 Rls. 52,617 $
88 7 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 21,250 1,803,168,750 Rls. 53,125 $
89 11 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 130,610 1,790,507,757 Rls. 48,507 $
90 9 1396 تبريز گرجستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 16,670 1,762,352,400 Rls. 50,010 $
91 10 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 37,471 1,756,359,872 Rls. 48,712 $
92 9 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 16,580 1,756,020,960 Rls. 49,740 $
93 2 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 174,368 1,713,364,240 Rls. 52,819 $
94 5 1396 تبريز گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 17,380 1,702,840,260 Rls. 52,140 $
95 1 1396 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 139,750 1,702,626,216 Rls. 52,509 $
96 3 1396 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 17,460 1,699,416,720 Rls. 52,380 $
97 8 1396 تبريز گرجستان 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,690,272,674 Rls. 48,824 $
98 10 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,740 1,667,695,038 Rls. 46,387 $
99 7 1396 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 37,386 1,658,023,115 Rls. 48,601 $
100 3 1396 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,036 1,640,818,563 Rls. 50,569 $
مجموع کل
777,493,372,913 ريال
مجموع کل
22,981,235 دلار