آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 495,000 25,270,467,033 Rls. 699,326 $
2 9 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 520,000 24,823,036,407 Rls. 699,711 $
3 5 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 540,000 22,248,964,581 Rls. 679,417 $
4 5 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 495,000 19,499,897,313 Rls. 594,972 $
5 12 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 315,000 17,640,069,325 Rls. 471,395 $
6 10 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 270,000 13,450,441,118 Rls. 372,826 $
7 4 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 270,000 11,322,764,887 Rls. 348,165 $
8 11 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 180,000 9,444,376,866 Rls. 257,129 $
9 4 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,000 9,194,211,596 Rls. 282,228 $
10 3 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 202,500 8,659,932,300 Rls. 266,850 $
11 8 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 180,000 8,575,497,327 Rls. 245,055 $
12 8 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 8,518,488,702 Rls. 242,864 $
13 6 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 202,500 8,205,619,388 Rls. 247,320 $
14 11 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 8,191,792,710 Rls. 222,368 $
15 1 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 157,500 7,247,731,172 Rls. 223,557 $
16 12 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,907,904,074 Rls. 131,086 $
17 7 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,337,405,865 Rls. 127,957 $
18 3 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,726,875,858 Rls. 114,841 $
19 6 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,584,130,412 Rls. 107,550 $
20 5 1396 تبريز يونان 39012090 ک ک ک ساير: 90,000 3,127,575,600 Rls. 95,400 $
21 7 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,987,381,082 Rls. 88,016 $
22 8 1396 تبريز يونان 39012090 ک ک ک ساير: 67,500 2,631,073,662 Rls. 75,888 $
23 1 1396 تبريز يونان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,628,808,248 Rls. 81,066 $
24 9 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 52,500 2,524,256,430 Rls. 71,633 $
25 12 1396 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,378,370,736 Rls. 63,764 $
26 12 1396 تبريز يونان 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 2,077,132,612 Rls. 55,688 $
27 1 1396 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,046,026,196 Rls. 63,112 $
28 7 1396 تبريز يونان 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,639,569,600 Rls. 48,600 $
29 2 1396 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,072,787,625 Rls. 33,075 $
30 8 1396 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,070,415,000 Rls. 30,375 $
31 2 1396 تبريز يونان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,050,958,800 Rls. 32,400 $
32 12 1396 تبريز يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,215 1,001,791,900 Rls. 26,948 $
33 2 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 134,130 957,066,626 Rls. 29,506 $
34 5 1396 تبريز يونان 25151110 ک کک ک مرمر 134,848 882,588,276 Rls. 26,970 $
35 9 1396 تبريز يونان 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 860,247,675 Rls. 24,412 $
36 10 1396 تبريز يونان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 20,000 850,921,600 Rls. 23,600 $
37 3 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 90,575 646,547,402 Rls. 19,925 $
38 6 1396 تبريز يونان 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 16,000 620,923,680 Rls. 18,720 $
39 9 1396 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 12,500 594,838,687 Rls. 16,876 $
40 12 1396 تبريز يونان 25151110 ک کک ک مرمر 70,435 521,979,698 Rls. 14,087 $
41 3 1396 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,370 473,357,960 Rls. 14,590 $
42 1 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,820 319,641,480 Rls. 9,860 $
43 4 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,295 317,076,270 Rls. 9,744 $
44 10 1396 تبريز يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,800 305,430,376 Rls. 8,471 $
45 2 1396 تبريز يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,080 304,212,942 Rls. 9,378 $
46 3 1396 تبريز يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 46,380 300,950,544 Rls. 9,276 $
47 2 1396 تبريز يونان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,980 300,820,768 Rls. 9,271 $
48 8 1396 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,000 288,112,140 Rls. 8,370 $
49 11 1396 تبريز يونان 25151110 ک کک ک مرمر 37,050 273,814,320 Rls. 7,410 $
50 2 1396 تبريز يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 41,910 271,935,558 Rls. 8,382 $
51 12 1396 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,668 268,067,913 Rls. 7,187 $
52 9 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,010 180,151,518 Rls. 5,062 $
53 6 1396 تبريز يونان 25151110 ک کک ک مرمر 25,860 172,848,240 Rls. 5,172 $
54 6 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,235 162,826,281 Rls. 4,891 $
55 10 1396 تبريز يونان 25151110 ک کک ک مرمر 22,040 159,961,912 Rls. 4,408 $
56 5 1396 تبريز يونان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,010 158,134,878 Rls. 4,842 $
57 1 1396 تبريز يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 20,320 131,746,752 Rls. 4,064 $
58 10 1396 تبريز يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 24,380 104,598,000 Rls. 2,925 $
مجموع کل
255,514,555,921 ريال
مجموع کل
7,407,981 دلار
[1]